direct naar inhoud van Waterpoort West-Brabant
Plan: Structuurvisie ruimtelijke ordening
Status: vastgesteld

Waterpoort West-Brabant

Waterpoort West-Brabant ligt in het zeekleigebied van West-Brabant. Karakteristiek zijn het grootschalige en open landschap en de cultuurhistorisch waardevolle waterlinies.

Het gebied ligt tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen. Daardoor is er een sterke economische druk. Het gebied is aantrekkelijk voor bedrijvigheid die van deze havens afhankelijk is, zoals (agro)logistiek, maakindustrie en grootschalige glastuinbouw. In het gebied liggen er kansen voor windenergie en de combinatie van duurzame energie met glastuinbouw.

Het grootschalige en open landschap maken het gebied echter ook kwetsbaar voor deze ontwikkelingen. De herkenbaarheid en de kwaliteit van de polderstructuur staat onder druk door grootschalige en hoogdynamische ontwikkelingen, zoals het Agro- en Foodcluster (AFC), Logistiek Park Moerdijk (LPM) en de Hogesnelheidslijn (HSL)/A16.

Door klimaatverandering nemen de pieken in neerslag toe. Tegelijkertijd stijgt de zeespiegel. Daardoor wordt het steeds lastiger om overtollig water in de beken en kreken af te voeren én ontstaat er een grotere kans op overstroming vanuit het buitenwater. Hiermee neemt het risico op wateroverlast tweevoudig toe. In het Nationaal Waterplan kondigt het rijk een onderzoek aan om de bescherming tegen overstromingen te verbeteren. In het Deltaprogramma zoekt zij samen met de regio oplossingen voor de Zuidwestelijke Delta.

Om de waterkwaliteit in het Volkerak-Zoommeer te verbeteren is het Rijk voornemens dit gebied te verzilten. Deze verbetering van de waterkwaliteit biedt kansen voor de recreatie in West-Brabant. Voorwaarde is dat er een alternatieve wateraanvoer komt om de landbouw in West-Brabant van zoetwater te voorzien.