direct naar inhoud van As N65
Plan: Structuurvisie ruimtelijke ordening
Status: vastgesteld

As N65

De As N65 loopt van Tilburg tot aan 's-Hertogenbosch. De N65 is een belangrijke verbinding in het stedelijk netwerk BrabantStad.

De N65 doorsnijdt het nationaal landschap het Groene Woud en de ecologische verbindingszone de Beerze. De gebieden rond de As N65 maken onderdeel uit van de groenblauwe structuur. Het verbinden van deze natuurgebieden als de Loonse en Drunense Duinen, de Oisterwijkse Bossen en de Beerze en het tegengaan van versnippering van natuurgebieden zijn belangrijke doelstellingen voor het gebied.

Langs de N65, bij Haaren, liggen een aantal boomteeltbedrijven die samen vormen één van de grotere clusters voor boomteelt in Noord-Brabant vormen. De boomteeltsector is van toenemend belang voor de economische positie van de regio. Het religieus erfgoed in het gebied rondom de N65 bezit unieke kwaliteiten.

In het kader van de Mobiliteitsaanpak N-wegen start het Rijk met de regio een integrale gebiedsgerichte pilot voor de N65. Hierin is met name aandacht voor sleutelkwesties zoals leefbaarheid en veiligheid (waaronder specifieke aandacht voor Vught). Hoofddoel is het ontwikkelen van en duurzame N65, die bijdraagt aan een robuust wegennet en tegelijkertijd goed past bij en functioneert binnen zijn omgeving.