direct naar inhoud van 1.6. Leeswijzer
Plan: Structuurvisie ruimtelijke ordening
Status: vastgesteld
1.6. Leeswijzer

De structuurvisie is opgebouwd uit twee delen en een uitwerking. In het eerste deel, Deel A, leest u de kern van de visie van de provincie op de ruimtelijke ontwikkeling van Noord-Brabant. De ruimtelijke opgaven staan in Hoofdstuk 2 . Ruimtelijke opgaven voor Noord-Brabant. De opgaven komen voort uit trends, ontwikkelingen én uit de intrinsieke ruimtelijke kwaliteiten van Noord-Brabant. Hoofdstuk 3 . Provinciale belangen en ruimtelijke keuzes beschrijft de feitelijke ruimtelijke visie van de provincie.Welke ruimtelijke keuzes maakt de provincie en wat zijn de ruimtelijke belangen die de provincie behartigt? Tenslotte staat in Hoofdstuk 4 . Provinciale Sturingsfilosofie, de wijze waarop de provincie haar visie wil realiseren. Wanneer kiest de provincie voor een ontwikkelende, een beschermende of juist een stimulerende manier van sturen.

Deel B van de structuurvisie 'Ruimtelijke structuren' beschrijft de wijze waarop de provincie de visie uit werkt in vier robuuste ruimtelijke structuren: Groenblauwe structuur, Landelijk gebied, Stedelijke structuur en Infrastructuur. In de structuren staat hoe de provincie aankijkt tegen de ontwikkeling van functies. Al deze hoofdstukken bevatten een Uitvoeringsparagraaf. Hierin staat welke instrumenten de provincie in zet om de doelen uit de structuurvisie te realiseren. Dit is een dynamisch onderdeel van de structuurvisie. Het kan periodiek worden herzien.

Een specifiek onderdeel van de structuurvisie zijn de Gebiedspaspoorten. Dit is een uitwerking van de structuurvisie die als een apart document is vastgesteld. De gebiedspaspoorten bevatten de landschapskenmerken die bepalend zijn voor de kwaliteit van een gebied of een landschapstype en hoe ruimtelijke ontwikkelingen kunnen bijdragen aan het behoud en versterking daarvan.

Als er nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zijn die aanpassingen op de ruimtelijke visie vereisen, worden deze door middel van een partiële herziening van de structuurvisie toegevoegd. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn bij het vastleggen van het voorkeursalternatief van nieuwe infrastructuur in Zuidoost Brabant.