direct naar inhoud van 2.3. Integrale gebiedsopgaven
Plan: Structuurvisie ruimtelijke ordening
Status: vastgesteld
2.3. Integrale gebiedsopgaven

De provincie stelt samen met het Rijk en de vier regio's een gezamenlijke agenda voor de (middel)lange termijn op. Dit is de zogenaamde MIRT-gebiedsagenda Brabant. Hierin worden integrale opgaven benoemd waar de stapeling van sectorale en thematische opgaven leidt tot integrale en samenhangende gebiedsopgaven. Het gaat hier om complexe opgaven waar meerdere programma's en projecten elkaar raken en vaak afhankelijk zijn van elkaar. Het gaat om een 'levend'document. Dat wil zeggen dat er geen nieuw beleid in wordt bepaald, maar aan de hand van integrale opgaven de samenwerking tussen overheden wordt gestructurereerd en op elkaar wordt afgestemd.

afbeelding "i_NL.IMRO.9930.sv2010-0003_0001.png"

Kaart 1. Integrale gebiedsopgaven uit de MIRT Gebiedsagenda Brabant (2010)

 
1 West-Brabant: In West-Brabant speelt de groei van het goederenvervoer en de glastuinbouw. Dit stimuleert de ontwikkeling van de logistieke sector, maar geeft ook een grote druk op dit open gebied. Met de vele infrastructurele en economische ontwikkelingen moet voorkomen worden dat de ruimtelijke kwaliteit achteruit gaat. Er spelen daarnaast in deze zuidwestelijke delta belangrijke opgaven op het gebied van klimaatverandering en water. Naast de regio ziet ook het rijk hier nadrukkelijk een rol.
2 Midden-Brabant: In Midden-Brabant is de integrale opgave het versterken van het landschappelijke netwerk in samenhang met de optredende ruimtelijk-economische dynamiek langs de infrastructuurassen en de verstedelijking in de regio. De rijksrol is vooral gekoppeld aan nationaal landschap het Groene Woud en de opgave om te komen tot een verdergaande klimaatbestendige inrichting. Tegelijkertijd doen zich in deze regio kansen voor om slim te schakelen tussen verschillende modaliteiten (spoor, weg, water). De regio hecht in dit verband groot belang aan de A58-corridor als verbindingsas in en door Brabant.
3 Noordoost-Brabant: - As Waalwijk - 's Hertogenbosch – Nijmegen - Op de overgang van zand naar kleigebieden heeft zich een stedenrij ontwikkeld. De corridor Waalwijk – 's-Hertogenbosch – Oss – Nijmegen maakt hier deel van uit. Op deze as speelt een gecombineerde opgave, waarbij nieuwe verstedelijking optimaal wordt verweven met de aanwezige oost-west georiënteerde infrastructuren, en tegelijkertijd oplossingen worden gezocht voor knelpunten in de noord-zuid lopende water- en groenstructuren. In Oost-Brabant is sprake van een forse concentratie aan food en –processingindustrie, primaire productie en dienstverlening. Ontwikkelingen in de landbouw (schaalvergroting en internationalisering van handel en productie) vragen ook om een vernieuwd agrarisch landschap. De afstemming tussen enerzijds ontwikkelingen in de grootschalige (intensieve) landbouw en duurzame energieproductie uit agrarische productieprocessen en anderzijds kleinschalige landbouw en de bescherming en inrichting van natuur en landschap is essentieel. De opgave is om de ruimtelijke kwaliteit en bereikbaarheid van de regio te borgen en op middellange termijn samen met het rijk na te denken over nieuwe intelligente agrologistieke en ruimtelijke concepten.
4 Zuidoost-Brabant: In de Zuidoostvleugel van Brabant speelt de noodzaak van een schaalsprong van de Brainport, die zich vertaalt in samenhangende opgaven voor de kwaliteit van de woon-, werk en leefomgeving. Naast de uitbouw van de kennisgeoriënteerde economische structuur en hoogwaardige stedelijke woonmilieus, wordt ook geïnvesteerd in de groene geleding en de bereikbaarheid van de regio. Regio en rijk zijn reeds met de uitwerking van deze opgaven gestart (landelijke pilot MIRTverkenning Zuidoostvleugel BrabantStad en Nota Ruimte budget project Brainport Avenue).

Naast de vier integrale gebiedsopgaven zijn er twee grensoverschrijdende opgaven:
1 A2-zone - De rijksweg A2 en de spoorlijn daarlangs verbinden een aantal stedelijke concentraties (Schiphol, Zuidas Amsterdam, Utrecht, 's-Hertogenbosch, Brainport Eindhoven, Maastricht). Het is één van de meest dynamische zones van Nederland. Rijk en regio willen voor deze A2-zone een studie starten naar de gebiedsopgaven op lange termijn voor de corridor van Amsterdam tot Maastricht, waarin de bereikbaarheidsopgave samenhangt met de verdere ruimtelijke-economische ontwikkeling van de stedelijke concentraties. Deze Brabantoverstijgende gebiedsopgave heeft dus nadrukkelijk een andere scope dan de andere vijf gebiedsopgaven. Het gaat om een studie naar de structurerende werking van deze corridor op de lange termijn. Projecten in het Brabantse deel van deze corridor zijn op dit moment reeds opgepakt binnen de gebiedsopgave Zuidoostvleugel/Brainport en de gebiedsopgave Noordoost-Brabant.  
2 MIRT-verkenning Antwerpen – Rotterdam: In het gebied Antwerpen-Rotterdam spelen zowel grote opgaven op het gebied van natuur, landschap en water, als op het gebied van logistiek, bereikbaarheid en verstedelijking doro de ontwikkeling van de mainports Rotterdam en Antwerpen. De druk op ruimte, infrastructuur en leefbaarheid (milieu, externe veiligheid) is aanzienlijk door de economische ontwikkelingen in de omgeving (havens, daarmee verbondenlogistiek en bedrijventerreinen, glastuinbouw, energie en dergelijke). De verwachtte toename van de wereldhandel in de komende decenia leidt tot een forse toename van internationale goederenstromen naar en door het gezamenlijke achterland en een toename van het ruimtegebruik. Dit vraagt om keuzes waarbij ook de kwaliteiten van leefomgeving, natuur en landschap behouden blijven en waar mogelijk verbeterd worden.