direct naar inhoud van 3.1. Inleiding
Plan: Structuurvisie ruimtelijke ordening
Status: vastgesteld
3.1. Inleiding

Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid

De opgaven, zoals benoemd in Hoofdstuk 2, leiden tot ruimtelijke keuzes voor de toekomstige ontwikkeling van Noord-Brabant. De provincie kiest voor een duurzame ontwikkeling waarin de kwaliteiten van de provincie sturend zijn bij de ruimtelijke keuzes die de komende jaren op de provincie af komen. Nieuwe ontwikkelingen moeten bijdragen aan de kracht en identiteit van Noord-Brabant. De ruimtelijke keuzes in dit hoofdstuk geven hier op provinciaal niveau invulling aan.

Vestigings- en leefklimaat

De provinciale belangen en ruimtelijke keuzes moeten bijdragen aan het vestigings- en leefklimaat van Noord-Brabant. De fysieke leefomgeving, dit is zowel de bebouwde als onbebouwde omgeving met daaraan gerelateerde activiteiten, bepaalt mede de kwaliteit van leven. Omgevingsfactoren kunnen positieve en negatieve gevolgen hebben. Positieve gezondheidseffecten treden op via natuur, water, stilte of schone lucht. Negatieve effecten treden op via risico's die verbonden zijn aan bodem, water, lucht en externe veiligheid (ongelukken en rampen). De leefomgevingskwaliteit en daarmee de gezondheid staat in delen van Noord-Brabant onder druk. Naast gezondheidsbescherming via milieubeleid en risicobeheersing is aandacht nodig voor gezondheidsbevordering via ruimtelijke planvorming en duurzame inrichting van steden, dorpen en het landelijk gebied.

De provincie streeft naar een complete kennis- en innovatieregio. Daarvoor zijn een aantrekkelijke, schone en gezonde woon- en leefomgeving, natuur- en landschapsontwikkeling, een robuust en duurzaam verkeer- en vervoersysteem en een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven van cruciaal belang. Op deze terreinen kan de provincie zich duidelijk van andere (Europese) regio's onderscheiden. Door een welbewuste profilering van specifieke regionale kernkwaliteiten en omstandigheden.

Ontwikkelingen dragen bij aan aan het vestigings- en leefklimaat van Noord-Brabant, inclusief een schone en gezonde leefomgeving.

Provinciale ruimtelijke belangen

De ruimtelijke visie van de provincie bestaat op hoofdlijnen uit een robuust en veerkrachtig natuur- en watersysteem. Met aandacht voor hoogwaterbescherming, droogte, biodiversiteit. Een multifunctioneel landelijk gebied, waar de functies landbouw, recreatie en natuur in relatie tot elkaar ruimte krijgen. Met aandacht voor cultuurhistorische waarden en de leefbaarheid van kleine kernen.En een gevarieerd en aantrekkelijk stedelijk gebied, met sterke steden, groene geledingszones en uitloopgebieden (intensieve recreatie, stadslandbouw). Met aandacht voor sterke regionale economische clusters, (inter) nationale bereikbaarheid, knooppuntontwikkeling (zowel in de centra als aan de randen van de steden).

afbeelding "i_NL.IMRO.9930.sv2010-0003_0005.png"

Kaart 5. Ontwikkelingsvisie Noord-Brabant

Dit is vertaald in de volgende 13 provinciale ruimtelijke belangen:

 • 1. Regionale contrasten
 • 2. Een multifunctioneel landelijk gebied
 • 3. Een robuust en veerkrachtig water- en natuursysteem
 • 4. Een betere waterveiligheid door preventie
 • 5. Koppeling van waterberging en droogtebestrijding
 • 6. Ruimte voor duurzame energie
 • 7. Concentratie van verstedelijking
 • 8. Sterk stedelijk netwerk: BrabantStad
 • 9. Groene geledingszones tussen steden
 • 10. Goed bereikbare recreatieve voorzieningen
 • 11. Economische kennisclusters
 • 12. (inter)nationale bereikbaarheid
 • 13. Beleefbaarheid stad en land vanaf de hoofdinfrastructuur