direct naar inhoud van 3.13. (inter)nationale bereikbaarheid
Plan: Structuurvisie ruimtelijke ordening
Status: vastgesteld
3.13. (inter)nationale bereikbaarheid

De provincie Noord-Brabant wil haar positie in het hoogontwikkelde afzet- en productiegebied van de Eurodelta versterken door de (inter)nationale bereikbaarheid via weg, water, spoor, lucht en buis uit te bouwen. De ontwikkeling van een goed functionerend infrastructuurnetwerk is een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van Noord-Brabant en in het bijzonder het stedelijk netwerk BrabantStad.

Het is van strategisch belang voor Noord-Brabant dat de vier economische clusters goed met de omgeving én onderling worden verbonden. Daarvoor zijn de (inter)nationale assen die de RandStad, het Ruhrgebied en de Vlaamse steden met elkaar verbinden van groot beang. Denk aan de A2, A16, A4, HSL en de oost-west verbindingen A58/A67. Met name deze oostwest-as zorgt voor de verbinding tussen de kenniseconomie van Oost-Brabant en op distributie gerichte economie van West-Brabant.

Voor het internationale vestigingsmilieu van Brainport is de luchthaven Eindhoven Airport en de HST-ontsluiting via Breda van groot belang. De bereikbaarheid van de luchthaven over het land wordt verbeterd. De ambitie is om Noord-Brabant naast Breda ook via Eindhoven aan te sluiten op het internationale netwerk van hogesnelheidstreinen.Zo wordt BrabantStad als geheel beter op omliggende stedelijke netwerken aangesloten. Daar kan ook de mogelijk toekomstige realisatie van een directe spoorverbinding tussen Breda en Utrecht aan bijdragen.

De provincie wil het goederenvervoer per spoor buiten de steden om leiden via de 'goederenruit' Zuid-Nederland. Hierdoor nemen de veiligheidsrisico's af, neemt de capaciteit (en dus de bereikbaarheid) voor personenvervoer en regionaal goederenvervoer toe en ontstaat extra ruimte voor binnenstedelijke herontwikkeling.