direct naar inhoud van 4.3. Ontwikkelen
Plan: Structuurvisie ruimtelijke ordening
Status: vastgesteld
4.3. Ontwikkelen
4.3.1. Investeringsstrategie

De centrale doelstelling van de investeringsstrategie van de provincie Noord-Brabant is een structuurversterking van het bijzondere vestigings- en leefklimaat in Brabant. Structuurversterkende investeringen in onderscheidende kwaliteiten zijn nodig wil Brabant tot de top van de (industriële) kennis- en innovatieregio's in Europa blijven behoren. Duurzame welvaart en welzijn van Brabant en de Brabanders zijn daarbij gebaat. Samenhangende investeringen op een vijftal investeringsdomeinen met een brede, maatschappelijke multiplier, kunnen de beoogde structuurversterking tot stand brengen. De vijf domeinen zijn:

 • 1. kennis: duurzame innovatie en slimme ambachtelijkheid;
 • 2. de bereikbare regio;
 • 3. leefklimaat: topvoorzieningen;
 • 4. Brabants mozaïek;
 • 5. natuur en landschap.
4.3.2. Ruimtelijke ontwikkelopgaven

Criteria voor ruimtelijke ontwikkelopgaven

In de structuurvisie benoemt de provincie de ruimtelijke ontwikkelopgaven. Deze ruimtelijke ontwikkelopgaven dragen bij aan de doelstellingen uit de investeringsstrategie en ondersteunen de realisering van de ruimtelijke visie uit de Structuurvisie.

De provincie heeft de ontwikkelopgaven gekozen op grond van specifieke criteria. Iedere ontwikkelopgave:

 • heeft een (inter)provinciale betekenis en uitstraling;
 • draagt aantoonbaar bij aan de realisatie van de doelen van de Agenda van Brabant;
 • is van cruciaal belang voor het realiseren van meerdere provinciale doelen;
 • vergt van de provincie een vanzelfsprekende ontwikkelingsgerichte rol: deze rol heeft een toegevoegde waarde in de realisatie;
 • bevat een botsing tussen economische groei en ruimtelijke en landschappelijke kwaliteiten;
 • levert op korte termijn (komende vier jaar) resultaten op.

Provinciale rol bij ruimtelijke ontwikkelopgaven

In de ruimtelijke ontwikkelopgaven neemt de provincie de rol van (mede-)ontwikkelaar. Dat houdt in dat de provincie bereid is hier haar ontwikkelingsgerichte instrumenten in te zetten. Deze ontwikkelingsgerichte instrumenten zijn het inpassingsplan en het Ontwikkelbedrijf. Inzet van deze instrumenten gebeurt altijd in overleg met de betrokken partijen.

Ter ondersteuning van haar rol als ontwikkelaar heeft de provincie het Ontwikkelbedrijf opgericht. Daarnaast wordt er voor specifieke opgaven een ontwikkelingsmaatschappij opgericht, zoals nu al het geval is bij de Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte, Tuinbouw Ontwikkelingsmaatschappij, de Brabantse Herstructureringsmaatschappij Bedrijventerreinen en de Joint Venture Aviolanda.

Provinciale gebiedsontwikkelingen en thematische ontwikkelopgaven

De provincie maakt onderscheid tussen provinciale gebiedsontwikkelingen en thematische ontwikkelopgaven. De de financiering van de gebieds- en thematische ontwikkelingen komt in eerste instantie voort uit reguliere middelen in de begroting. Eventuele aanvullende en incidentele middelen worden bepaald in het traject van de Agenda van Brabant en het bestuursakkoord 2011. De volgende paragrafen geven een beschrijving van beide typen ontwikkelopgaven.

4.3.3. Gebiedsontwikkelingen

Definitie van een provinciale gebiedsontwikkeling

Een provinciale gebiedsontwikkeling heeft provinciale betekenis en uitstraling. De gebiedsontwikkeling is gebiedsgericht en geografisch afgebakend. Hij draagt bij aan de realisatie van meerdere provinciale belangen. De opgave is te komen tot een duurzame gebiedsontwikkeling door de drie kapitalen mens, markt en milieu in relatie tot elkaar te bezien De provincie heeft een vanzelfsprekende rol in de realisatie van de opgave. Er is zicht op resultaten binnen een periode van vier jaar.

De provinciale gebiedsontwikkelingen

Op basis van de criteria in paragraaf 4.3.2 continueert de provincie op dit moment haar inzet in de volgende zes gebiedsontwikkelingen:

 • 1. Brabantse Wal
 • 2. Oostelijke Langstraat
 • 3. Het Groene Woud
 • 4. Brainport-Oost
 • 5. Grenscorridor N69
 • 6. Levende Beerze

Daarnaast start de provincie met de verkenning van de gebiedsontwikkelingen:

 • 7. Waterpoort
 • 8. De Peelhorst
 • 9. As N65

In bijlage 2 van de structuurvisie zijn de gebiedsontwikkelingen uitgewerkt.

afbeelding "i_NL.IMRO.9930.sv2010-0003_0012.png"

Kaart 12. Gebiedsgericht werken

Doel van de gebiedsontwikkeling

Het doel is om tot effectieve en efficiënte aansturing en realisatie van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling te komen. De ruimtelijke samenhang wordt versterkt door sectorale doelstellingen te integreren, projecten met elkaar te verbinden en naar nieuwe combinaties en integrale oplossingen te zoeken. De gebiedsontwikkeling draagt bij aan de realisatie van de doelen van de Agenda van Brabant. Ook tilt de provincie het belang van de gebiedsontwikkelingen op een hoger niveau en zet de provincie zich in om de gebiedsontwikkeling te profileren bij andere partijen.

Rol van de provincie

De provincie vervult bij de gebiedsontwikkelingen de rol van gebiedsregisseur en (mede-) ontwikkelaar. Als regisseur neemt de provincie de verantwoordelijkheid om in samenwerking met betrokken partijen tot een geïntegreerde gebiedsgerichte aanpak te komen en organiseert ze interactieve multidisciplinaire processen. Daarbij worden zowel partijen uit de overheid, de markt als het onderwijs betrokken.

Als ontwikkelaar is de provincie bereid haar ontwikkelingsgerichte instrumentarium in te zetten, zoals een inpassingsplan en het Ontwikkelbedrijf. Dit gebeurt altijd in overleg met de betrokken mede-overheden. Ook benut de provincie de mogelijkheden tot publiek private samenwerking.

Ruimtelijke kwaliteit

De provincie vindt de ontwikkeling van ruimtelijke kwaliteit in deze gebieden belangrijk en zorgt in het proces voor de borging van dit belang, door:

 • In de opgave ruimtelijke kwaliteit (h)erkennen: De provincie geeft in het proces aan hoe met ruimtelijke kwaliteit wordt omgegaan: de provincie streeft naar een open en toegankelijk planproces waarin ruimtelijke kwaliteit in een vroeg stadium wordt geïntroduceerd en tot aan de realisatiefase onderdeel van het proces uit maakt. De provincie formuleert de regionale ontwerpopgave voor de gebiedsontwikkeling en neemt in het programma van eisen een kwalitatieve eisenpakket op.
 • Als opdrachtgever verantwoordelijk te zijn voor ruimtelijke kwaliteit: De provincie neemt de verantwoordelijkheid om het belang van ruimtelijke kwaliteit te promoten.
 • De juiste ontwerper bij de juiste opgave zoeken: de provincie stimuleert bij gebiedsontwikkeling de keuze voor een excellent ontwerper die past bij de geformuleerde regionale ontwerpopgave.
4.3.4. Thematische ontwikkelopgave

Definitie van een thematische ontwikkelopgave

Een thematische ontwikkelopgave is een ruimtelijke ontwikkeling, of een verzameling van ruimtelijke ontwikkelingen, met een (gezamenlijke) uitstraling en betekenis op provinciale schaal. De realisatie ervan draagt bij aan minimaal één provinciaal belang of doel. Bij realisatie gaat de provincie uit van het duurzaamheidsprincipe door de drie kapitalen mens, markt en milieu in gezamenlijkheid te ontwikkelen.

De thematische ontwikkelopgaven

Op basis van de criteria uit paragraaf 4.3.2 en bovenstaande definitie kiest de provincie op dit moment voor de volgende thematische ontwikkelopgaven:

 • De ecologische hoofdstructuur (EHS);
 • Cultuurhistorisch waardevolle complexen;
 • De landbouwontwikkelinggebieden (LOG'n);
 • Hoogstedelijke zones (voortzetting van Mooi-Brabant/Samen Investeren);
 • Bovenregionale (recreatieve) voorzieningen;
 • Provinciale infrastructurele opgaven;
 • Werklocaties met een provinciaal belang, zoals herstrucureringlocaties, bedrijven met een hinder- en risicoprofiel en regionale bedrijventerreinen in het landelijk gebied.

Doel van een thematische ontwikkelopgave

Het doel is om tot effectieve en efficiënte realisatie van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling te komen. Door een zorgvuldig en open planproces te voeren en gericht afspraken te maken wil de provincie met betrokken partijen komen tot realisatie van de ontwikkelopgave. De thematische ontwikkelopgaven dragen bij aan de doelen van de Agenda van Brabant.

Rol van de provincie in een thematische ontwikkelopgave

De provincie vervult bij de thematische ontwikkelopgave de rol van (mede-)ontwikkelaar of cofinancier. Bij de realisatie van de doelen in de thematische ontwikkelopgaven is de provincie bereid, ter ondersteuning van de mede-overheden, haar ontwikkelingsgerichte instrumentarium in te zetten, zoals een inpassingsplan of het Ontwikkelbedrijf. Afhankelijk van de aard van de opgave kan de provincie ook kiezen voor sturing via subsidiering.