direct naar inhoud van 1.4. Waterbergingsgebied
Plan: Structuurvisie ruimtelijke ordening
Status: vastgesteld
1.4. Waterbergingsgebied
1.4.1. Perspectief voor het waterbergingsgebied

Beschrijving

Veranderingen in het klimaat hebben gevolgen op het gebied van waterbeschikbaarheid, wateroverlast en hoogwaterbescherming.

De provincie onderscheidt twee typen waterbergingsgebied:

 • 1. Hoogwaterbescherming
  Om Noord-Brabant duurzaam te beschermen tegen overstromingen vanuit de grote rivieren zijn gebieden aangewezen die als waterberging (gaan) fungeren. De veiligheid tegen het hoge water staat hier centraal.
 • 2. Regionale waterberging
  Om Noord-Brabant duurzaam te beschermen tegen overstromingen vanuit de regionale watersystemen wordt primair water langer vast gehouden zoals in bovenstroomse gebieden van het bekensysteem. Hierdoor wordt wateroverlast benedenstrooms beperkt. Soms is dit onvoldoende. Daarom zijn er gebieden gereserveerd voor het regionaal bergen van water.

De grotere gebieden van beide typen waterbergingsgebied zijn op de kaart van de structuurvisie als één legenda eenheid weergegeven. In het Provinciaal Waterplan 2010-2015 zijn beide afzonderlijk en in zijn geheel op de plankaart opgenomen.

De functie waterberging is te combineren met andere gebruiksfuncties zoals grondgebonden landbouw, extensieve recreatie en natuur. De voorwaarden waaronder dit mogelijk is zijn opgenomen in de Verordening ruimte.

Beleid

 • a. Algemeen

Binnen de waterbergingsgebieden kunnen functies als landbouw, natuur en recreatie zich binnen grenzen ontwikkelen. Er kunnen wel beperkingen gelden ten aanzien van voorkomend grondgebruik. De ontwikkeling van kapitaalintensieve functies is in principe uitgesloten.

De gebieden worden in samenhang met de omliggende waarden ontwikkeld. De inrichting van het water en de watersystemen draagt bij aan de identiteit van het landschap in het gebied. Het gaat bijvoorbeeld over de relatie met historische elementen zoals kades en inundatievlaktes, het creëren van natuur, het vormgeven van een mooie overgang stad-land of een landschapsinrichting op een eigentijdse wijze. Door de inrichting van een robuuste groenblauwe structuur waarbij natuurgebieden en waterbergingsgebieden in samenhang met het watersysteem worden ontwikkeld, kunnen de klimaateffecten op het waterbeheer beter worden opgevangen.

 • b. Hoogwaterbescherming

Hoogwaterbescherming vraagt om ruimte voor de berging van water in het winterbed van de rivier. Vermindering van de bergings- en/of afvoercapaciteit van het (toekomstig) winterbed moet voorkomen worden. Daarom worden ontwikkelingen gereguleerd via de Beleidslijn Grote Rivieren en de ontwerp AMvB Ruimte van het Rijk. Daarnaast worden concrete gebieden voor hoogwaterberging ingericht. Dat zijn in Noord-Brabant de Overdiepse polder, het Krammer Volkerak en de Noordwaard.

 • c. Regionale waterberging

Deze gebieden liggen vooral langs het beek- en waterloopsysteem van Noord-Brabant. De ontwikkeling van functies wordt in deze gebieden afgestemd op de waterbergende functie. Dit betekent dat de geschiktheid van het gebied voor waterberging niet verloren mag gaan.

1.4.2. Uitvoering waterbergingsgebied

Ontwikkelen

 • Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat en Waterpoort.
 • Uitvoering van de PKB Ruimte voor de Rivier: De provincie heeft voor het gebied Overdiepse Polder een inpassingsplan vastgesteld.

Juridische instrumenten

 • In de Verordening water worden de regionale waterkeringen aangewezen en genormeerd.
 • De Verordening ruimte stelt regels ten aanzien van:
  • 1. de (reserverings)gebieden regionale waterberging
  • 2. hoogwaterbescherming (winterbed en primaire waterkeringen).

Subsidies

 • De provincie subsidieert de inrichting van regionale waterbergingsgebieden.

Overleg en bestuurlijke afspraken

 • Nationaal Bestuursakkoord Water (de regionale waterberging is in 2015 op orde).
 • 2e Bestuursovereenkomst Water tussen provincie en waterschappen, deze loopt tot 2013. Hierin zijn afspraken gemaakt tussen waterschappen en provincie over realisering en financiering van onder andere de regionale waterbergingsgebieden.
 • De provincie maakt afspraken in het kader van de Hoogwaterbescherming Den Bosch (HOWABO).
 • De provincie begeleidt de totstandkoming van rijksinpassingsplannen zoals voor de Noordwaard als het KrammerVolkerak.
 • De provincie neemt deel in een integrale studie naar de hoogwaterbescherming in Oost-Brabant (dijkring 36) en naar hoogwaterbescherming in heel Noord-Brabant.
 • De provincie is in het kader van de Europese richtlijn overstromingsrisico's (ROR) verantwoordelijk voor de totstandkoming van de Overstromingsrisicobeheersplannen (ORBP's).

Communicatieve instrumenten

 • De provincie monitoort de voortgang van het programma Landelijk Gebied via de zogenaamde Barometer PLG. De toestand van het Brabantse water wordt periodiek gerapporteerd in de Regionale Watersysteemanalyse (RWSR).
 • De provincie geeft informatie (o.a. via rapportages en de provinciale website) en advies over de beoogde landschappelijke doelen en de waarden van provinciaal belang op het vlak van bodem, water, cultuurhistorie, ecologie en ruimtelijke kwaliteit, zoals de Bodemwijzer, de Aardkundige waardenkaart, de Cultuurhistorische waardenkaart, de Wateratlas en het Natuurbeheerplan voor de EHS in Noord-Brabant.