direct naar inhoud van 2.3. Accentgebied agrarische ontwikkeling
Plan: Structuurvisie ruimtelijke ordening
Status: vastgesteld
2.3. Accentgebied agrarische ontwikkeling
2.3.1. Perspectief accentgebied agrarische ontwikkeling

Beschrijving

Vanuit provinciaal perspectief zijn op de structurenkaart gebieden aangegeven waar de provincie ruimte en kansen ziet om de agrarische productiestructuur te verduurzamen en te versterken, de accentgebieden agrarische ontwikkeling. Dit zijn:

afbeelding "i_NL.IMRO.9930.sv2010-0003_0017.png"

Kaart 17. Accentgebieden agrarische ontwikkeling

 • 1. de peelstreek van Mill tot Someren
  Dit is een jonge ontginning met een modern en grootschalig landschap met een sterke positie voor intensieve veehouderij en glastuinbouw. Het is een open gebied, omgeven door grote natuurgebieden waarvan enkele Natura2000 gebieden. Midden in het gebied liggen enkele grote bosgebieden en landgoederen.
 • 2. het zeekleigebied van Steenbergen tot Geertruidenberg
  Dit is een open gebied met grootschalige landbouw. Grondgebonden veehouderij, akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt en glastuinbouw zijn hier de dominante sectoren.
 • 3. het jonge rivierkleigebied van Geertruidenberg tot Ravenstein
  Dit gebied heeft ook een open karakter. De dominante agrarische sectoren hier zijn de akkerbouw en de (grondgebonden) rundveehouderij.
 • 4. de zandgronden ten zuidwesten van Breda, rond Zundert, Rijsbergen en Achtmaal
  Dit is een belangrijk grootschalig boomteeltgebied dat tot de top van Europa wordt gerekend. Ook worden hier veel vollegrondsgroenten geteelt, zoals bijvoorbeeld aardbei.

Het accentgebied agrarische ontwikkeling is hier aangegeven omdat deze gebieden worden gekenmerkt door mogelijkheden voor een meer dominante positie van de hier aanwezige landbouwsectoren. In deze gebieden ziet de provincie niet alleen ontwikkelingsmogelijkheden voor de aanwezige sector maar ook voor activiteiten die gelieerd zijn aan de in het gebied voorkomende agrarische sector mits daarmee een bijdrage wordt geleverd aan de duurzaamheidsdoelen. Het gaat daarbij onder andere om mogelijkheden voor samenwerking op het gebied van energie, mestverwerking, opslag en transport, voorbewerking van producten en het centraliseren van kennis(ontwikkeling).

Beleid

 • a. Algemeen

Binnen het accentgebied agrarische ontwikkeling geldt het beleid zoals beschreven in paragraaf 2.2.1 . Perspectief gemengd landelijk gebied. In aanvulling daarop wil de provincie optimale ontwikkelingsmogelijkheden bieden voor het verbeteren van de agrarische productiestructuur. De landbouw levert met de verduurzaming van de productie een goede kwaliteit van water, bodem, lucht en natuur en een (vernieuwd) robuust landschap. De maat en schaal van de omgeving en de draagkracht van het gebied inclusief aspecten van volksgezondheid, zijn sturend voor de groei van agrarische activiteiten.

De ruimere mogelijkheden gelden alleen in gebieden waar de land- en tuinbouw een voorkeurspositie inneemt, de primair agrarische gebieden. Binnen de verschillende deelgebieden wordt clustering en samenwerkingscollectieven van gelijkgeaarde bedrijven, aansluitend op de bestaande, sterk vertegenwoordigde sector in het gebied, nagestreefd.

Dit betekent dat:

 • aansluitend bij de karakteristiek van de aanwezige bedrijven (sector) is er ruimte , maar niet elk bedrijf kan zich op elke plek ontwikkelen;
 • er ruimte is voor aan de sector gelieerde en/of ondersteunende activiteiten zoals voor verwerking, opslag, logistiek en duurzame energieopwekking op de locatie;
 • de infrastructuur past bij grootschalige landbouw;
 • duurzaamheid door samenwerking en uitbouw van kringlopen wordt ruimtelijk ondersteund.

Bij het uitwerken van de ruimere ontwikkelingsmogelijkheden worden de aanbevelingen voor verduurzaming van de agrofood sector en de bevindingen van de agrofoodtafels betrokken.

 • b. Windenergie

In het open zeekleigebied van West-Brabant is ruimte voor de ontwikkeling van windenergie. Om de openheid te behouden wil de provincie versnippering van initiatieven voorkomen. Om de grootschaligheid van het landschap te benadrukken gaat de provincie uit van geclusterde opstellingen.

 • c. Glastuinbouw

Als er behoefte bestaat aan nieuwe concentratiegebieden voor glastuinbouw wordt er in of aansluitend bij de bestaande vestigingsgebieden glastuinbouw gezocht naar uitbreidingsruimte. De ontwikkeling van nieuwe glastuinbouwclusters (vanaf 50 ha netto glas) is alleen mogelijk binnen accentgebied agrarische ontwikkeling. Vanwege het open karakter van het jonge rivierkleigebied is de ontwikkeling van nieuwe glastuinbouwclusters daar niet gewenst.

2.3.2. Uitvoering accentgebied agrarische ontwikkeling
De sturing is aanvullend op de sturing voor het gemengd landelijk gebied (paragraaf 2.2.2). Hier zijn alleen elementen opgenomen die specifiek gelden voor het accent agrarische ontwikkeling.  

Ontwikkelen

 • Gebiedsontwikkelingen De Peelhorst, Waterpoort.
 • 'AFC Nieuw Prinsenland': De provincie participeert in de ontwikkeling van een nieuw glastuinbouwconcentratiegebied van circa 220 hectare netto glas op de locatie 'Oud Prinslandse Polder'. Dit in combinatie met een agro- en food gelieerd bedrijventerrein en herontwikkeling op het bestaande terrein van de suikerfabriek ten behoeve van de autonome ontwikkeling van de suikerfabriek ('AFC Nieuw Prinsenland'). De provincie zet in op een koppeling van de reeds aanwezige suikerfabriek, glastuinbouwbedrijven en andere bedrijven.

Juridische instrumenten

 • De Verordening ruimte stelt regels ten aanzien van:
  • 1. de ontwikkeling van nieuwe glastuinbouwclusters (van minimaal 50 ha netto glas) binnen het accentgebied agrarische ontwikkeling;
  • 2. de ontwikkeling van windenergie;
 • De provincie beziet of de aanbevelingen voor verduurzaming van de agrofood sector en de bevindingen van de agrofoodtafels aanleiding geeft om de Verordening ruimte aan te passen.

Subsidies

N.v.t.

Overleg en bestuurlijke afspraken

 • De provincie biedt financiële ondersteuning aan de ontwikkeling van Treeport Zundert voor het ontwikkelingsproces en de projectorganisatie Treeport Zundert. Financiële steun voor de uitvoering van projecten in de periode 2011-2013 (project Treeport Zundert) wordt nog nader afgewogen.

Communicatieve instrumenten

N.v.t.