direct naar inhoud van 2.4. Zoekgebied Verstedelijking
Plan: Structuurvisie ruimtelijke ordening
Status: vastgesteld
2.4. Zoekgebied Verstedelijking
2.4.1. Perspectief zoekgebied verstedelijking

Beschrijving

Op de structurenkaart zijn de zoekgebieden verstedelijking aangegeven. Zolang binnen deze gebieden nog geen verstedelijking heeft plaatsgevonden, is daar feitelijk het perspectief van gemengd landelijk gebied aanwezig.

Beleid

Binnen de zoekgebieden verstedelijking geldt het beleid zoals opgenomen in deel B paragraaf 2.2.1. Extra aandacht wordt gevraagd voor (het beperken van) de ontwikkelingsmogelijkheden van functies die een toekomstige stedelijke ontwikkeling kunnen bemoeilijken. Voor het verstedelijkingsbeleid wordt verwezen naar deel B Hoofdstuk 3 Stedelijke structuur.

2.4.2. Uitvoering Zoekgebied verstedelijking

De sturing op het Zoekgebied verstedelijking is opgenomen in deel B paragraaf 2.2.2 en in deel B Hoofdstuk 3 . Stedelijke structuur.