direct naar inhoud van 4.3. Spoorwegennet
Plan: Structuurvisie ruimtelijke ordening
Status: vastgesteld
4.3. Spoorwegennet
4.3.1. Perspectief spoorwegennet

Beschrijving

Het Brabantse spoorwegennetwerk bestaat uit een netwerk dat de grote steden van Brabant met elkaar verbindt en dat Brabant met de omliggende stedelijke gebieden verbindt. Daarbij zijn met name de verbindingen met de Randstad, Nijmegen-Arnhem, Antwerpen, Middelburg/Vlissingen en Venlo-Maastricht van belang. Alle Brabantse spoorlijnen hebben zowel een functie voor goederen als personenvervoer. Een uitzondering hierop is de Maasroute (de route langs Cuijk-Boxmeer) en de HSL Brussel/Antwerpen-Amsterdam. Deze lijnen hebben alleen een functie voor personenvervoer.

Beleid

 • a. Spoorwegen (verbindingen)

De provincie wil de bereikbaarheid per spoor verbeteren. Dit betekent dat de provincie inzet op meer stoptreinen en intercity's van Eindhoven naar de Randstad, zowel via 's-Hertogenbosch als via Tilburg en Breda. Ook op de lijn 's-Hertogenbosch-Nijmegen streeft de provincie naar meer stoptreinen. Deze ambities werkt de provincie uit in het Programma Hoogfrequent Spoor. Een betere bereikbaarheid per spoor is van belang om de economie van BrabantStad en Brainport Zuidoost-Brabant concurrerend te houden ten opzichte van andere kennisintensieve economische regio's. Het draagt ook bij aan het realiseren van een gezonde en veilige leefomgeving.

 • b. (inter)nationaal spoor

De provincie wil de internationale bereikbaarheid van BrabantStad en Brainport Zuidoost-Brabant van en naar omliggende stedelijke netwerken verbeteren via meerdere modaliteiten, waaronder het spoor. Het gaat concreet om het realiseren van een goede aansluiting via HSL-shuttles op het HSL-netwerk (Rotterdam en Antwerpen), en via intercity-verbindingen naar Duitsland (Düsseldorf en Aken). De knooppunten met een (inter)nationaal belang worden aangesloten op het internationale spoornetwerk. Synergie wordt verkregen door de ontwikkeling van het OV-netwerk Brabantstad te koppelen aan de (te ontwikkelen) hoogstedelijke zones en stedelijke knooppunten (deel B Hoofdstuk 3) op BrabantStad-niveau.

 • c. Goederenruit Zuid-Nederland

De provincie vindt de ontwikkeling van de Goederenruit Zuid-Nederland van groot belang voor het woon- en leefklimaat (externe veiligheid) van de Brabantse steden enerzijds en het faciliteren van de groei van het goederenverkeer over het spoor anderzijds. De te ontwikkelen ruit bestaat uit de Betuweroute die verbonden wordt met de te herontwikkelen 'IJzeren Rijn' door België en Limburg. In het westen zal die verbinding bestaan uit een nieuwe goederenspoorverbinding tussen Rotterdam en Antwerpen (RoBel), gebundeld met de A17. In het oosten zal de ruit voltooid moeten worden met een nog nader te bepalen nieuwe, danwel bestaande spoorverbinding (Zuidtak Betuweroute). Door realisering van de Goederenruit komt meer ruimte vrij op de Brabantroute voor personenvervoer en regionaal goederenvervoer.

 • d. OV-netwerk BrabantStad (HOV-assen en OV-knooppunten zoals centrale stations en stadsrandstations).

Samen met de BrabantStad-partners realiseert de provincie het OV-netwerk BrabantStad. Dit OV-netwerk is een noodzakelijk onderdeel van de duurzame bereikbaarheid van vitale economische centra. Het programma OV-netwerk BrabantStad kent drie zwaartepunten: spoor, knooppunten en Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) zoals snelle busverbindingen. Om een goede doorstroming te garanderen wordt HOV vaak uitgevoerd op vrije infrastructuur voor de bus op die verbindingen waar congestie (in de toekomst) optreedt.

4.3.2. Uitvoering spoorwegennet

Ontwikkelen

N.v.t.

Juridische instrumenten

N.v.t.

Subsidies

N.v.t.

Overleg en bestuurlijke afspraken

 • De provincie brengt de Brabantse belangen in bij het Rijk met betrekking tot het HSL-netwerk. Twee projecten zijn van belang:
  • 1. HSL-shuttle: de provincie ondersteunt het ministerie van V&W bij de realisatie.
  • 2. ROCK-project (Regions of connected knowledge): de provincie participeert in dit traject.
 • In samenwerking met BrabantStadpartners, NS en ProRail werkt de provincie aan de (verdere) ontwikkeling van het spoorwegennet in Brabant. Hierbij streeft de provincie in BrabantStad-verband naar de realisatie van een aantal stadsrandstations.
 • De provincie wil met betrokken gemeenten komen tot een realisatieprogramma om de gezamenlijke ambitie voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer te realiseren.
 • De provincie zet zich samen met partners in voor de realisering van de Goederenruit Zuid-Nederland, met als belangrijk onderdeel daarvan de aanleg van de RoBel-lijn.
 • De provincie vraagt aandacht voor externe veiligheidsaspecten bij ruimtelijke ontwikkelingen in de directe omgeving van het basisnet spoor (in ontwikkeling).
 • De provincie neemt het initiatief om gezamenlijk met de betrokken partijen de mogelijkheden voor toekomstige realisering van de spoorverbinding Breda-Utrecht veilig te stellen. Hiervoor wordt een onderzoek uitgevoerd.

Communicatieve instrumenten

N.v.t.