direct naar inhoud van 4.4. Vaarwegennet
Plan: Structuurvisie ruimtelijke ordening
Status: vastgesteld
4.4. Vaarwegennet
4.4.1. Perspectief vaarwegennet

Beschrijving

Het vaarwegennet van Brabant bestaat uit de waterwegen de Maas, de Zuid Willemsvaart, het Wilhelmina kanaal, het Beatrixkanaal en het Mark/Markvlietkanaal. Een deel van deze vaarwegen heeft vaarwegklasse vier. Deze kanalen hebben een belangrijke functie voor het vervoer van goederen over het water. De Brabantse kanalen sluiten aan op de zogenaamde Internationale ruit van vaarwegen, die gevormd wordt door het Schelde-Rijn kanaal, de Maas, de Waal, het Maas-Waalkanaal en het Albertkanaal in België. Ze verbinden Brabant met omliggende regio's zoals de mainport Rotterdam, havens in Limburg, België en in het Ruhrgebied (m.n. Duisburg).

Beleid

De provincie wil het goederenvervoer over water stimuleren. Dit betekent dat de provincie inzet op verruiming van de vaarwegcapaciteit van delen van de Zuid-Willemsvaart en het Wilhelminakanaal naar vaarwegklasse vier. Meer goederenvervoer over water leidt tot een ontlasting van de wegen, zodat de bereikbaarheid van Brabant(Stad) voor goederen- en personenvervoer verbetert.

De provincie ziet kanalen ook als belangrijke structuurdragers. In het stedelijk gebied zijn kanaalzones interessante (her)ontwikkellocaties voor wonen, werken of recreëren aan het water. Daarom maken de meeste kanaalzones in het stedelijk gebied deel uit van hoogstedelijke zones. Kanalen verbinden daarnaast de stad met het omliggende buitengebied. De provincie wil daarom het recreatieve verkeer op en langs deze kanalen stimuleren. Daarbij dient voorkomen te worden dat knelpunten met het beroepsgoederenvervoer ontstaan.

4.4.2. Uitvoering vaarwegennet

Ontwikkelen

  • De provincie participeert samen met andere overheden in projecten gericht op verruiming van de vaarwegcapaciteit, zoals de omleiding van de Zuid-Willemsvaart, nieuwe sluizen in Zuid-Willemsvaart en opwaardering van delen van het Wilhelminakanaal en Zuid-Willemsvaart. Hieronder valt ook de verbetering van de infrastructuur van binnenhavens (quick wins) en de stimulering/vergroting van het oppervlak 'natte' bedrijventerreinen (zie ook Hoofdstuk 3).

Juridische instrumenten

N.v.t.

Subsidies

  • De provincie draagt financieel bij aan projecten van gemeenten gericht op verbetering van binnenhaveninfrastructuur (quick wins), vaak in relatie tot 'natte' bedrijventerreinen.
  • De provincie ondersteunt financieel via het Investeringsbudget Landelijk Gebied het oplossen van knelpunten in het basistoervaartnet recreatie.

Overleg en bestuurlijke afspraken

  • De provincie vraagt aandacht voor externe veiligheidsaspecten bij ruimtelijke ontwikkelingen in de directe omgeving van het basisnet vaarwegen in ontwikkeling.
  • De provincie vraagt aandacht voor de kwaliteit en de mogelijkheden van de kanaalzones bij de ontwikkeling van hoogstedelijke zones.

Communicatieve instrumenten

N.v.t.