direct naar inhoud van 1.2. Wat is een gebiedspaspoort
Plan: Structuurvisie ruimtelijke ordening
Status: vastgesteld
1.2. Wat is een gebiedspaspoort

In de gebiedspaspoorten geeft de provincie aan welke landschapskenmerken zij op regionaal schaalniveau bepalend vindt voor de kwaliteit van een gebied of een landschapstype. De provincie geeft ook de ambities weer voor de ontwikkeling van de landschapskwaliteit in die gebieden.

De kenmerken

De drie lagen uit de Structuurvisie die zijn beschreven in paragraaf 2.4 De kernkwaliteiten van Brabant komen in elk gebiedspaspoort terug. Zo geeft de provincie aan wat per laag de kenmerken zijn die de provincie belangrijk vindt. Die kenmerken zijn ook uitgangspunt en inspiratiebron bij toekomstige ontwikkelingen. De provincie vindt het van belang dat ruimtelijke ontwikkelingen een bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteit van een gebied of een landschapstype. In de gebiedspaspoorten beschrijft de provincie de kenmerken van een landschapstype vanuit drie lagen van de cultuurgeschiedenis van het landschap. Een nieuwe ontwikkeling voegt kwaliteit toe, wanneer het een relatie aangaat met de kenmerken uit deze lagen:

Laag 1. De natuurlijke basis: de geomorfologische structuren, grondsoort en watersysteem zijn bepalend voor de wijze waarop de mens het land in gebruik heeft genomen en ontgonnen.

Laag 2. Het onginningslandschap: de ontginningen hebben geleid tot een rijk palet aan cultuurlandschappen, bebouwingspatronen en natuurgebieden. Ook de militaire geschiedenis en kerkelijke geschiedenis hebben bijgedragen aan de vorming van Brabant.

Laag 3. Het moderne landschap: in de tweede helft van de vorige eeuw heeft de ontwikkeling van stad en land zich losser gemaakt van de natuurlijke basis en van het aanwezige cultuurlandschap. Het infrastructuurnetwerk en de ligging ten opzichte van stedelijke netwerken is in grote mate sturend voor ontwikkelingen. Dit heeft geleid tot moderne cultuurlandschappen, een robuust infrastructuurnetwerk, nieuwe natuurgebieden en nieuwe stedelijke concepten, maar ook tot vervlakking van regionale verschillen.

De ambities

Op basis van de belangrijkste structuren uit de verschillende lagen van het gebied heeft de provincie een aantal ambities geformuleerd voor de ontwikkeling van de landschapskwaliteit. Deze ambities heeft de provincie verbeeld in een kaart en een leidend concept voor elk gebiedspaspoort. Het ruimtelijke concept is de kern van elke gebiedsvisie en communiceert over de kwaliteiten van het gebied.

De ambitiekaart is een conceptuele verbeelding van het concept. Het geeft een vereenvoudigd beeld en beaccentueerd de hoofdzaken. Een voorbeeld van een leidend concept is 'héél de Wal' voor de Brabantse Wal of 'het groene hart van Brabant' voor de Meierij. Een concept straalt het wezen van het gebied uit en inspireert tot het benutten van de kenmerkende kwaliteiten. Het wijst de weg bij vragen als: wat past in het gebied? Wat verdient prioriteit? Waar past iets het best?