direct naar inhoud van 1.3. Wat wil de provincie bereiken?
Plan: Structuurvisie ruimtelijke ordening
Status: vastgesteld
1.3. Wat wil de provincie bereiken?

De provincie vindt gebiedskwaliteiten met een regionaal karakter van provinicaal belang: lagen in het landschap, landschapstypen, cultuurhistorie, verkaveling, occupatiepartonen, gradienten, contrasten, openheid, enz. Allemaal bovenlokale gebiedskenmerken die in het natuurlijke blikveld van de provincie liggen en bijdragen aan de kwaliteit en identiteit van Brabant. De provincie is belanghebbende bij ruimtelijke kwaliteit en focust daarbij op hogere schaalniveaus en de langere termijn. De provincie wil de diversiteit en de contrastheid in de Brabantse landschappen in stand houden en als uitgangspunt nemen voor nieuwe ontwikkelingen. Ruimtelijke ontwikkelingen in de provincie worden ingezet om de kenmerken te behouden, te versterken en te verbeteren. Kenmerken zijn bijvoorbeeld het open karakter (in de rivier- of zeekleipolders), landschapselementen zoals heggen (in het maasheggenlandschap) of een bepaalde structuur van wegen of bebouwing (-slinten, -sclusters). Terwijl een afzonderlijke heg geen provinciaal belang vertegenwoordigd, wordt dat anders wanneer hij in een netwerk van heggen bepalend is voor de karakteristiek van een bepaald landschapstype. Het is dan belangrijk dat in alle gemeenten waar dat heggenlandschap voorkomt, die structuur wordt gerespecteerd en waar nodig hersteld. Daarmee wordt de herkenbaarheid, en de identiteit van dit gebiedstype in Noord-Brabant vergroot en het contrast met andere landschapstypes in stand gehouden.