direct naar inhoud van 4.2. Ambitie Maaskant
Plan: Structuurvisie ruimtelijke ordening
Status: vastgesteld
4.2. Ambitie Maaskant

Contrast versterken tussen oeverwallen en rivierkleipolders met overlaten

 • 1. Het open karakter van de rivierkleipolders versterken. Dit kan door:
  • a. het stelsel van overlaten beter beleefbaar te maken door
   • voor de Beersche, Baardwijkse en Bokhovense Overlaat in te zetten op verbetering van het doorgaande open groene karakter van de overlaten. Daar waar de A-59 de overlaten kruist pakt de provincie dit op in het kader van de “Businesscase Gebiedsversterking Oostelijke Langstraat”.
   • in te zetten op vrije ligging van de Hertogswetering als structuurdrager van het rivierkleigebied en op de ontwikkeling van natuur- en moeraszone langs deze hoofdwetering
  • b. ruimte te geven aan de grondgebonden landbouw;
  • c. behoud van openheid en rust voor weide- en akkervogels, specifiek in de Beersche Overlaat;
  • d. bij nieuwe ontwikkelingen de kansen te benutten de onderlinge samenhang tussen de onderdelen van de Zuiderwaterlinie te verbeteren.
 • 2. In te zetten op verdichting van de oeverwallen en Het Eiland van Heusden. Dit kan door:
  • a. mogelijkheden te bieden voor verweving van functies en verdichting met bijvoorbeeld stedelijke ontwikkelingen, nieuwe landgoederen en andere vorm van wonen in combinatie met investeringen in landschapselementen als houtwallen, hoogstam fruitbomen, lanen en bosjes;
  • b. het landschap van de oeverwallen gebruiken voor de ontwikkeling van extensieve recreatie;
  • c. ruimte te bieden voor intensivering en herstructurering van de bestaande glastuinbouwgebieden op het Eiland van Heusden. Hier liggen voor de korte en middellange termijn nog mogelijkheden voor ontwikkeling van de glastuinbouw. Om een duurzaam ontwikkelingsperspectief op de langere termijn te behouden is het voor een deel van de glastuinbouwbedrijven noodzakelijk op zoek te gaan naar ontwikkelingsmogelijkheden binnen nieuwe of al geplande locaties voor glastuinbouw. De provincie zoekt samen met de sector en de gemeenten in de regio naar ontwikkelingsmogelijkheden voor nieuwe of al geplande locaties.
 • 3. Versterken van de relaties tussen stad en land . Dit kan door:
  • a. de noordrand van het stedelijk gebied van Oss te verbinden met de moeraszone langs de Hertogswetering. In de noordrand van Oss liggen mogelijkheden voor verstedelijking, landbouw, recreatief uitloopgebied, waterberging en natuurontwikkeling;
  • b. de zone rond de Groote Wielen van 's-Hertogenbosch in te richten voor opvang van water uit de Polder Maaskant en daarmee de relatie tussen woonwijk en het omliggende polderlandschap te versterken.
  • c. markante grenzen op de overgang tussen hoog/droog en nat/laag behouden als duurzame grenzen tussen stad en land. Denk hierbij aan de oude ontginningslinten en dijken.
 • 4. De cultuurhistorische waarden in de Maaskant in hun samenhang verder ontwikkelen, beschermen en toeristisch-recreatief ontsluiten. Een goede afstemming tussen het kleinschalige en historische karakter van de kleine kernen op de oeverwallen en mogelijke recreatieve ontwikkelingen is daarbij van belang. Dit geldt in het bijzonder voor het cultuurhistorisch landschap: “Maaskant met Beerse en Baardwijkse Overlaat” (voor een klein deel ook in gebiedspaspoort Maasvallei).
 • 5. Het duurzaam en in samenhang behouden van het bodemarchief (o.a. door afstemming van het gemeentelijk archeologiebeleid) van het archeologisch landschap: “Maaskant”.
 • 6. Het versterken van de ecologische waarden van het landschap door te sturen op te behouden of te ontwikkelen kenmerken van het landschap, waarbij kenmerkende plant- en diersoorten van open weide- en akkergebied (bijv. weidevogels, overwinterende kleine zwanen, ganzen en smienten) waterlopen (bijv. de bittervoorn), dijken en wegbermen (rapunzelklokje, beemdkroon) en het halfopen landschap op de oeverwallen (bijv. patrijs en alpenwatersalamander) goede indicatoren zijn.