direct naar inhoud van 5.2. Ambitie Maasvallei
Plan: Structuurvisie ruimtelijke ordening
Status: vastgesteld
5.2. Ambitie Maasvallei

Sterke kernen in een natuurlijke en cultuurhistorisch waardevolle omgeving

 • 1. Versterken van contrasten tussen landschappen binnen Maasvallei. Dit kan door:
  • a. mogelijkheden te bieden voor ruimtelijke verdichting op de Maasterrasvlakte door onder andere boomteelt sierteelt, grootschalige veehouderij en nieuwe landgoederen. Dit versterkt het contrast met de open akkers op de terrasrug;
  • b. verdere vernatting van de Maasterrasvlakte in het dal van de Raam;
  • c. ruimte te geven aan de intensivering van de landbouw in combinatie met het versterken van de ecologische waarden van de Maasterrasvlakte. Versterking van de ecologische waarde van de beken en landgoederenstructuur van het Raamdal heeft daarbij prioriteit;
  • d. instandhouding, herstel en uitbreiding van de Maasheggen, zodat het Maasheggengebied zich ontwikkelt tot een robuust natuurgebied, waarbij rekening wordt gehouden met het rivierbelang van het winterbed;
  • e. via beheersvergoedingen in het Maasdal grasland te stimuleren, door verplaatsing van boomteelt en tuinbouwteelten, zodat ruimtelijke eenheid van het rivierdal wordt versterkt;
  • f. toegankelijk maken van het rivierdal door het optimaliseren van de padenstructuur.
 • 2. Aandacht voor de relatie van de kernen met het landschap. Dit kan door:
  • a. de beleving van het landschap van de Maasvallei vanaf A73 en de A77 als een groen en afwisselend landschap als uitgangspunt te nemen voor nieuwe ontwikkelingen. Alleen Cuijk presenteert zich ter hoogte van het bedrijventerrein naar de A73. Dit betekent dat stedelijke ontwikkelingen zoals bij Boxmeer afstand houden tot het hoofdwegennet en ingebed worden in een groene omgeving;
 • 3. De cultuurhistorische waarden van de Maasvallei in hun samenhang verder ontwikkelen, beschermen en toeristisch-recreatief ontsluiten. Dit geldt in het bijzonder voor de cultuurhistorische landschappen: “Maasvallei” en “Maaskant” (grotendeels in gebiedspaspoort Maaskant). Dit kan door:
  • a. bij de uitbreiding van dorpen en steden meer aandacht te geven aan het beeld van het dorp of de stad vanuit het landschap;
  • b. rekening te houden met belangrijke, vaak kwetsbare details, zoals steilranden en geulen, oude verkavelingen, sporen van oude wegen, oude heggen die karakteristiek zijn voor het landschap van de Maasvallei;
  • c. alleen ruimte te geven aan de ontwikkeling van teelten die het bodemarchief in de archeologische en aardkundig waardevolle gebieden niet aantasten;
  • d. afwisseling van kernen en open akkers op Maasterrasrug;
 • 4. Het duurzaam en in samenhang behouden van het bodemarchief (o.a. door afstemming van het gemeentelijk archeologiebeleid) van het archeologisch landschap: “Maasvallei”.
 • 5. Het versterken van de ecologische waarden van het landschap van de Maasvallei door te sturen op te behouden of te ontwikkelen kenmerken van het landschap, waarbij kenmerkende plant- en diersoorten van heggen en houtwallen (bijv. de nachtegaal, grasmus en das), het kleinschalig besloten landschap (bijv. steenuil, grote lijster), het half open landschap en akkerranden (bijv. geelgors en akkerandoorn), perceelsranden, wegbermen en waterlopen (bijv. roodborsttapuit, rapunzelklokje en drijvende waterweegbree) goede indicatoren zijn. In de Maasvallei speelt in het bijzonder het behoud van het leefgebied voor de das als schakel tussen de leefgebieden in Brabant, Gelderland en Limburg. Versterking van het leefgebied das kan door:
  • a. de open akkercomplexen te behouden als robuuste groene geleding ten behoeve van het leefgebied van de das;
  • b. ontwikkeling van nieuwe landgoederen en andere vormen van wonen tussen de kernen is mogelijk als de openheid van de akkercomplexen behouden blijft en de geschiktheid van het gebied voor de das wordt verbeterd;
  • c. ontwikkeling van intensieve vormen van landbouw (tuinbouw, boomteelt, intensieve veehouderij) in combinatie met het versterken van de kwaliteiten als leefgebied van de das en struweelvogels;
  • d. ontwikkeling van een recreatief watersportknooppunt Kraaijenbergseplassen-Dommelsvoort, waarbij optimaal wordt rekening gehouden met de das, cultuurhistorische en aardkundige waarden;
  • e. het aanleggen en onderhouden van lanen, hagen en andere perceelrandbegroeiingen.