direct naar inhoud van 6.2. Ambitie Brabantse Wal
Plan: Structuurvisie ruimtelijke ordening
Status: vastgesteld
6.2. Ambitie Brabantse Wal

Héél de Wal

 • 1. Ontwikkeling tot een samenhangend natuurgebied (provinciaal landschap én nationaal park). Dit kan door:
  • a. ontsnippering van natuurgebieden: zowel verbeteren van de samenhang tussen de bossen onderling als tussen de bosgebieden en de natuurgebieden direct over de grens met België (zoals de Kalmthoutse Heide), en tussen de bossen en de open akker- en weilanden van de zeekleipolders (bijvoorbeeld door de ontwikkeling van ecoducten);
  • b. stimuleren van de ontwikkeling van nieuwe landgoederen;
  • c. bestrijding verdroging en vermindering drinkwaterwinning (project “water uit de Wal”);
  • d. realisering natte natuur;
  • e. vergroting van de recreatieve mogelijkheden en ontwikkeling recreatieve poorten, mede in het kader van het Grenspark;
  • f. bij landbouwkundig gebruik meer inspelen op de kwaliteiten van het landschap. Bijvoorbeeld door rekening te houden met kwelzones en door het versterken van kleinschalige landbouw langs bosranden met grondgebonden teelten en biologische landbouw;
  • g. stedelijke ontwikkelingen gekoppeld aan de A58-A4 oppakken als integrale gebiedsopgave zodat groene buffers tussen de dorpen/steden beleefbaar blijven;
  • h. ontwikkeling van Aviolanda (Maintenance Valley) als nieuw landgoed: op en rond het vliegveld Woensdrecht liggen mogelijkheden voor de ontwikkeling van aan vliegveld gebonden bedrijvigheid wanneer dat samengaat met zuinig ruimtegebruik, ontsnippering en een groene impuls voor de Brabantse Wal.
 • 2. Het versterken van het kleinschalige karakter van het oude zandontginningslandschap. Dit kan door:
  • a. ontwikkeling van de landbouw meer te richten op het versterken van natuur- en landschapswaarden en het verbeteren van de recreatie mogelijkheden;
  • b. mogelijkheden te bieden voor verblijfs- en dagrecreatieve ontwikkelingen;
  • c. mogelijkheden te bieden voor de ontwikkeling van nieuwe landgoederen en andere vormen van wonen waarbij wordt bijgedragen aan natuur- en landschapsverbetering en het tegengaan van verstening en verdroging;
  • d. afstemming van stedelijke ontwikkelingen op de landschapskwaliteiten van de wal, zoals bij Bergen op Zoom-Halsteren, Woensdrecht en Ossendrecht.
 • 3. Versterking van de kwaliteit en beleving van de steilrand van de Brabantse Wal. Dit kan door:
  • a. versterking van de gradiënten: ontwikkeling natte open gebieden grenzend onderaan de steilrand, en versterking boskarakter op de steilrand zelf;
  • b. geen nieuwe ruimte te reserveren voor grootschalige verstedelijking aan de voet van de steilrand;
  • c. bij de tracering van buis- en hoogspanningsleidingen aandacht te geven aan een goede landschappelijke inpassing.
 • 4. De cultuurhistorische waarden van de Brabantse Wal in hun samenhang verder ontwikkelen, beschermen en toeristisch-recreatief ontsluiten. Dit geldt in het bijzonder voor de cultuurhistorische landschappen: “Brabantse Wal” en “Zuiderwaterlinie bij Steenbergen” (Forten Pinsen, De Roovere).
 • 5. Het versterken van de ecologische waarden van het landschap door te sturen op te behouden of te ontwikkelen kenmerken van het landschap, waarbij kenmerkende plant- en diersoorten van het kleinschalig besloten landschap (bijv. alpenwatersalamander), sloot- en greppelkanten (bijv. heikikker, roodborsttapuit), perceelsranden en kleine wateren (poelkikker) goede indicatoren zijn. Het versterken van de grote verscheidenheid aan bossen bij de verdere ontwikkeling en beheer van de boscomplexen van de Brabantse Wal. Dit kan door in te zetten op ontwikkeling van de natuur- en recreatiewaarde van de bossen in samenhang met het versterken van het eigen karakter van het betreffende boscomplex.