direct naar inhoud van 9.2. Ambitie Baronie
Plan: Structuurvisie ruimtelijke ordening
Status: vastgesteld
9.2. Ambitie Baronie

Versterken contrasten in het landschap

 • 1. Het versterken van het contrast tussen beken- en boslandschap ten zuidoosten van Breda, het boomteeltgebied Zundert, de stedelijke concentratie Breda-Oosterhout en de natte beemdzone ten noorden van Breda. Dit kan door:
  • a. ruimte te bieden voor de ontwikkeling van nieuwe landgoederen in het beken- en boslandschap;
  • b. akkercomplexen als ruimtelijk samenhangende eenheden te ontwikkelen;
  • c. beekdalen robuuster te maken;
  • d. ruimte te geven aan de boomteelt bij Zundert;
  • e. de mogelijkheden voor recreatieve uitloop te verbeteren vanuit de stedelijke concentraties Breda-Oosterhout-Gilze en Rijen met de omliggende bosgebieden en landgoederen, vooral daar waar het stedelijk gebied en het omliggende landelijk gebied worden gescheiden door hoofdinfrastructuur (A16, A27 en A58);
  • f. in de beemdzone ten noorden van Breda in te zetten op vernatting en het beleefbaar maken van de oude vestingen en fortificaties van de Zuiderwaterlinie;
  • g. ten zuiden van Breda de A16 te flankeren met bomenrijen, zodat het contrast tussen het besloten zandlandschap van de Baronie en het ten noorden daarvan gelegen open polderlandschap manifest wordt.
 • 2. Het beter met elkaar verbinden van stad en land ter hoogte van de A-16 bij Breda. Dit kan door:
  • a. de hoogstedelijke zone rond de A-16 bij Breda zo te ontwikkelen dat er enerzijds een hoogstedelijk milieu ontstaat met zicht op het landschap van de Rit, en anderzijds geïnvesteerd wordt in het landschap van de Rit zelf (natuur, landschap en uitloopmogelijkheden).
 • 3. Het versterken van het afwisselende karakter en grofmazige mozaïek van de oude ontginningen. Dit kan door:
  • a. mogelijkheden te bieden voor nieuwe landgoederen en andere vormen van wonen, groene dorpsranden;
  • b. versterking van recreatie en toerisme rondom Chaam met behoud en versterking van de omliggende natuurlijke en landschappelijke waarden;
  • c. het versterken van de landgoederenzone tussen Breda en Tilburg rondom de Bredaseweg, de N282.
 • 4. Het robuuster maken van de groenstructuur van het jonge ontginningslandschap. Dit kan door:
  • a. de groei van intensieve veehouderijen in de verwevingsgebieden te koppelen aan het robuuster maken van de groenstructuur van het landschap.
 • 5. De cultuurhistorische waarden van de Baronie in hun samenhang verder ontwikkelen, beschermen en toeristisch-recreatief ontsluiten. Dit geldt in het bijzonder voor de cultuurhistorische landschappen:
  • a. “Oud zandlandschap bij Castelré” (akkercomplex en buurtschap Castelré;
  • b. beekdal Merkske; jonge heideontginning Castelreesche Heide);
  • c. “Landgoederen ten zuiden van Breda”( Mastbosch, Luchtenburg, Hondsdonk, Anneville, Valkenberg;
  • d. “Landgoederen ten zuiden van Tilburg” (Gorp en Rovert, De Utrecht, De Hoevens, Het Ooijevaarsnest, Wellenseind; ook deels in gebiedspaspoort Kempen);
  • e. “Zuiderwaterlinie bij Terheijden”.
 • 6. Het duurzaam en in samenhang behouden van het bodemarchief (o.a. door afstemming van het gemeentelijk archeologiebeleid) van de archeologische landschappen: “Beekdal van de Mark” en “Dekzandeiland Alphen-Baarle”.
 • 7. Het versterken van de ecologische waarden van het landschap door te sturen op te behouden of te ontwikkelen kenmerken van het landschap, waarbij kenmerkende plant- en diersoorten van het kleinschalig besloten landschap, open weide- en akkergebieden, en sloot en greppelkanten goede indicatoren zijn. Denk daarbij aan soorten als steenuil, alpenwatersalamander, grote lijster, wulp en korenbloem.
 • 8. Het versterken van de landbouwkundige structuur door de uitbouw van belangrijke clusters met intensief grondgebruik voor boomteelt, glastuinbouw, intensieve veehouderij en groenteteelt.