direct naar inhoud van Voorwoord
Plan: Structuurvisie ruimtelijke ordening
Status: vastgesteld

Voorwoord

Meer focus in provinciaal RO-beleid

Brabant is niet alleen een mooie, het is ook een dynamische provincie. Met veel bedrijven en boerderijen. Belangrijk voor de Nederlandse economie. Het is goed werken, wonen en recreëren in het Brabantse landschap.

Niks aan veranderen, zou je zeggen. Laat die Brabanders hun gang maar gaan.

Zeker, dat gaat meestal goed, maar helaas niet altijd. Op een aantal punten is het nodig dat gemeenten en provincie sturen. Waar kunnen het best woningen worden gebouwd? Hoeveel ruimte is nodig voor bedrijventerreinen? Waar dan? Op welke plekken kunnen we extra natuur maken? De provincie Noord-Brabant neemt bij een aantal onderwerpen de leiding in handen.

Overheden die nieuw instrumentarium presenteren met de belofte dat het daardoor allemaal een stuk overzichtelijker wordt, mogen rekenen op een flinke dosis scepsis. Toch is dat precies wat deze nieuwe provinciale Structuurvisie Ruimtelijke Ordening (SVRO) doet. Samen met de Verordening ruimte vervangen ze de interimstructuurvisie, de paraplunota, de uitwerkingsplannen van het streekplan en het beleidsdeel van de reconstructieplannen. De provincie gaat ook geen aparte ruimtelijke visie op het landschap ontwikkelen, maar heeft die onder andere in de vorm van de Uitwerking gebiedspaspoorten geïntegreerd in de SVRO.

Niet alleen is het instrumentarium minder ingewikkeld en daardoor beter, ook de rol van de provincie verandert. Door de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) van 2008 en doordat de provincie zich in het huidige politiek-bestuurlijke klimaat steeds meer moet richten op haar kerntaken. Onze aandacht concentreert zich niet op details maar op provinciale belangen, op het maken en nakomen van regionale afspraken over wonen en bedrijventerreinen.

Dat wil niet zeggen dat de provincie achterover kan leunen, integendeel. Met de middelen die de Wro de provincie geeft, kunnen we ons veel beter en geconcentreerder richten op de echte provinciale belangen, zoals de Ecologische Hoofdstructuur en de focusprojecten van het Programma Landelijk Gebied (de Reconstructie). Ook op het lokale niveau ontstijgende ruimtelijke ontwikkelingen zoals de Ruit rond Eindhoven-Helmond en de ontwikkeling langs de Beerze of op de Brabantse Wal heeft de provincie de regie.

De structuurvisie is samen met de Verordening ruimte een middel om onze ruimtelijke visie op Brabant te realiseren. Met de verordening maken we vooraf duidelijk waar men bij ontwikkelingen in Brabant rekening mee moet houden, wat kan wel en wat niet. Daarbij vindt meteen deregulering plaats, waardoor een aantal beleidsnota's kan worden vervangen door een beperkt aantal regels. Het zwaartepunt ligt niet zozeer op het bestaand bebouwd gebied, maar op het buitengebied: het herschikken van de tuin van Brabant, zoals mijn voorganger Pieter van Geel dat ooit welsprekend noemde.

Ruimte is schaars in het ambitieuze Brabant van de 21e eeuw. Ik vind een verscherpte focus en een goede samenwerking met anderen hard nodig om de juiste keuzes voor de toekomst van Brabant te maken en gestalte te geven. Onze Structuurvisie en Verordening ruimte bieden die focus en de ruimtelijke kaders.

Ruud van Heugten