direct naar inhoud van Afkortingen (A-Z)
Plan: Structuurvisie ruimtelijke ordening
Status: vastgesteld
Afkortingen (A-Z)
AFC

Agro- en Foodcluster

AMvB

Algemene Maatregel van Bestuur

BHB

Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen BV

BIV

Beëindigingsregeling Intensieve Veehouderijen

BSVG

Brabantse Strategische Visie Goederenvervoer

EHS

Ecologische Hoofdstructuur

EU

Europese Unie

GGA

Gebiedsgerichte Aanpak

GS

Gedeputeerde Staten

HOV

Hoogwaardig Openbaar Vervoer

HOWABO

Hoogwaterbescherming Den Bosch

HSL

Hoge Snelheidslijn

IDOP

Integraal Dorps Ontwikkeling Plan

ILG

Investeringsbudget Landelijk Gebied

IPO

Interprovinciaal Overleg

ISV

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

IV

Intensieve Veehouderij

LIB

Landbouw Innovatie Bureau

LOG

Landbouw Ontwikkelingsgebied

LPM

Logistiek Park Moerdijk

MER

Milieu Effect Rapport

m.e.r.

milieueffectrapportage

MIRT

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

NS

Nederlandse Spoorwegen

OV

Openbaar Vervoer

PLG

Programma Landelijk Gebied

PMJP

Provinciaal Meerjaren Programma

POP

Plattelands Ontwikkelingsprogramma

PVVP

Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan

PWP

Provinciaal Waterplan

RBML

Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens

RO

Ruimtelijke Ordening

RoBel

Rotterdam-België

ROCK

Regions of connected knowledge

ROR

(Europese) Richtlijn Overstromingsrisico's

RWSR

Regionale Watersysteemanalyse

SER

Sociaal Economische Raad

SRE

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Svro

Structuurvisie ruimtelijke ordening

TOM

Tuinbouw Ontwikkelings Maatschappij

TOV

Teeltondersteunende voorziening

VBG

Vereniging Brabantse Gemeenten

VIV

Verplaatsingsregeling Intensieve Veehouderijen

V&W

Verkeer en Waterstaat

WILG

Wet Inrichting Landelijk Gebied

ZLTO

Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie