direct naar inhoud van Besluittekst
Plan: Gedeeltelijke intrekking reactieve aanwijzing tav Buitengebied Heeze-Leende 2014
Status: vastgesteld
Plantype: reactieve aanwijzing
IMRO-idn: NL.IMRO.9930.intrekra1658bgHzLn-va01

Besluittekst

Hoofdstuk 1 Inleiding

Bij besluit van 17 december 2013 hebben wij een reactieve aanwijzing gegeven ten aanzien van het bestemmingsplan 'Buitengebied Heeze-Leende 2014', teneinde de realisatie van sleufsilo's voor een intensieve veehouderij aan de Kloosterlaan 1 te Sterksel buiten het ter plaatse aanwezige bouwblok te blokkeren, gezien de provinciale belangen die in het geding waren.

1.1. Aanleiding heroverweging

Ten aanzien van ons aanwijzingsbesluit van 17 december 2013 is door de gemeente via ambtelijke weg gereageerd. Hierbij is gewezen op het feit dat de sleufsilo's met de functieaanduiding 'specifieke bouwaanduiding-sleufsilo', in tegenstelling tot hetgeen wij in onze reactieve aanwijzing hebben overwogen, binnen het ter plaatse aanwezige bouwblok zijn geprojecteerd.

Hoofdstuk 2 Intrekking aanwijzing(-en) t.a.v. begrenzing

 

2.1. Intrekking aanwijzing 2.2 t.a.v. aanduiding tbv sleufsilo's aan de Kloosterlaan 1 te Sterksel

Wij trekken in aanwijzing 2.2 ten aanzien van de functieaanduiding 'specifieke bouwaanduiding-sleufsilo' de aan de Kloosterlaan 1 te Sterksel, zoals opgenomen in de reactieve aanwijzing van 17 december 2013, met nummer C22136416/3509103 en plan IDN NL.IMRO.9930.ra1658bgHzLn14-va01.

2.1.1 Motivering

Uit de bij het vasstellingsbesluit gevoegde nota van zienswijzen ontwerp bestemmingsplan 'Buitengebied Heeze-Leende 2012', bleek dat de planverbeelding was aangepast, in die zin dat het bestemmingsvlak 'AAB' ter plaatse van de Kloosterlaan 1 te Sterksel was vergroot tot 1,5 hectare conform de bij de inspraakreactie behorende tekening en dat de 'specifieke bouwaanduiding-sleufsilo' werd verplaatst naar het driehoekige perceelsgedeelte gelegen achter het perceel Heezerweg 26. Op basis van die stukken is door ons geoordeeld dat daarmee de sleufsilo's buiten het bouwblok komen te liggen en daarmee een provinciaal belang werd geschaad. Om die reden is destijds een reactieve aanwijzing gegeven ten aanzien van onderhavig plandeel.

Mede op aanwijzing van de gemeente Heeze-Leende is bij de publicatie van het vastgestelde bestemmingsplan 'Buitengebied Heeze-Leende 2014' gebleken dat de 'specifieke bouwaanduiding-sleufsilo's' binnen het bouwblok is gelegen. Hierdoor is voor het onderdeel van ons aanwijzingsbesluit, wat betreft de sleufsilo's, de grondslag voor de reactieve aanwijzing komen te vervallen.

Gelet op het bovenstaande zijn er geen redenen meer om te volharden in de reactieve aanwijzing op dit punt.

Hoofdstuk 3 Gevolg intrekking

Dit intrekkingsbesluit treedt onmiddellijk in werking. Hiermee komt ons aanwijzingsbesluit van 17 december 2013 voor wat betreft aanwijzing 2.2 (de functieaanduiding 'specifieke bouwaanduiding-sleufsilo' op de verbeelding) te vervallen. Het is niet mogelijk om tegen dit intrekkingsbesluit beroep aan te tekenen.

Het college van burgemeester en wethouders kan nu overgaan tot bekendmaking van de vaststelling van het bestemmingsplan voor dit onderdeel, overeenkomstig artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening. Vervolgens is er tijdens de periode van terinzagelegging beroep mogelijk tegen dit onderdeel van het vastgestelde bestemmingsplan. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de kennisgeving van de gemeente.