direct naar inhoud van Regels
vastgesteld

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

1.1 wijzigingsverordening:

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.9930.VrNBHB1130NwBanUbr-va01, met de bijbehorende regels.

Hoofdstuk 2 Algemene regels

Artikel 2 Wijzigingen structuren

De Verordening ruimte Noord-Brabant wordt als volgt gewijzigd:

2.1 Bestaand stedelijk gebied

ln verband met het bestemmingsplan Nieuwe Banne Uitbreiding wordt de begrenzing van de structuur 'bestaand stedelijk gebied' als volgt gewijzigd:

  • Nabij weg de Roef, grenzend aan woonwijk De Nieuwe Banne te Sleeuwijk wordt deze structuur toegevoegd.
2.2 Gemengd landelijk gebied

ln verband met het bestemmingsplan Nieuwe Banne Uitbreiding wordt de begrenzing van de structuur 'gemengd landelijk gebied' als volgt gewijzigd:

  • Nabij weg de Roef, grenzend aan woonwijk De Nieuwe Banne te Sleeuwijk wordt deze structuur verwijderd.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze wijzigingsverordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4 Citeertitel

Deze wijzigingsverordening wordt aangehaald als: Wijziging Verordening ruimte ivm plan Nieuwe Banne Uitbreiding, Werkendam.