direct naar inhoud van Regels
vastgesteld

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

1.1 wijzigingsverordening:

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.9930.wijzvr14g0845Actbg-va01, met de bijbehorende regels.

Hoofdstuk 2 Algemene regels

Artikel 2 Wijzigingen structuren

De Verordening ruimte 2014 wordt als volgt gewijzigd:

2.1 Ecologische hoofdstructuur

ln verband met het bestemmingsplan Actualisatie Buitengebied Sint-Michielsgestel wordt de begrenzing van de structuur 'ecologische hoofdstructuur' als volgt gewijzigd:

  • Nabij Haanwijk wordt deze structuur verwijderd;
  • Nabij Sterrenbos wordt deze structuur toegevoegd als compensatie.
2.2 Groenblauwe mantel

ln verband met het bestemmingsplan Actualisatie Buitengebied Sint-Michielsgestel wordt de begrenzing van de structuur 'groenblauwe mantel' als volgt gewijzigd:

  • Nabij Haanwijk wordt deze structuur toegevoegd.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze wijzigingsverordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4 Citeertitel

Deze wijzigingsverordening wordt aangehaald als: Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Actualisatie Buitengebied Sint-Michielsgestel