direct naar inhoud van Aanwijzing 11, t.a.v. permanent teeltondersteunende voorzieningen
Plan: Reactieve aanwijzing tav Buitengebied Sint-Oedenrode
Status: geconsolideerde versie

Aanwijzing 11, t.a.v. permanent teeltondersteunende voorzieningen

Artikel 4.2.5 treedt niet in werking.

Motivering
Artikel 4.2.5 biedt de mogelijkheid om permanente teeltondersteunende voorzieningen binnen het bouwblok of ter plaatse van de aanduiding ' specifieke vorm van agrarisch – teeltondersteunende voorzieningen' op te richten. Op voorstel van het college van burgemeester en wethouders is het betreffende artikel ambtshalve gewijzigd vastgesteld. Er is aldus sprake van een gewijzigd vastgesteld planonderdeel.

In de planregels is in de begripsbepaling 1.113 'teeltondersteunende voorziening, permanent' aangegeven wat hieronder wordt verstaan. Wij constateren dat schuurkassen en permanente tunnel- of boogkassen met een hoogte van meer dan 1,5 m onder de begripsbepaling van permanente teeltondersteunende voorzieningen valt.

Hoofdstuk 1 Vr – begripsbepalingen
In artikel 1.1 Vr, wordt (onder 42) aangegeven wat wordt verstaan onder een kas:
een agrarisch bedrijfsgebouw waarvan de wanden en het dek voornamelijk bestaan uit glas of een ander lichtdoorlatend materiaal en dienend voor de productie van gewassen onder geconditioneerde klimaatomstandigheden waaronder mede begrepen een schuurkas of een permanente tunnel- of boogkas hoger dan 1,5 meter.

Hoofdstuk 2 Vr – zorgvuldig ruimtegebruik
Op grond van artikel 2.1 Vr dient elke ruimtelijke ontwikkeling gepaard te gaan met zorgvuldig ruimtegebruik. In lid 2 van dit artikel staat dat het principe van zorgvuldig ruimtegebruik in ieder geval inhoudt dat bij een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling verzekerd is dat gebruik wordt gemaakt van een bestaand bestemmingsvlak of bouwblok waarbinnen het geldend bestemmingsplan het bouwen van gebouwen en bouwwerken toestaat. Het oprichten van kassen buiten het bouwvlak is in strijd met artikel 2.1 Vr.

Hoofdstuk 6 Vr –Grondgebonden agrarische bedrijven in de groenblauwe Mantel
Artikel 6.4, lid 1, onder d. Vr bepaalt dat gebouwen, bijbehorende werken en andere permanente voorzieningen ten behoeve van een grondgebonden agrarisch bedrijf worden geconcentreerd binnen het bouwblok. Anders dan in het agrarisch gebied is in de groenblauwe mantel het bouwen van (teeltondersteunende) kassen ook binnen een bouwblok voor grondgebonden agrarische bedrijven niet toegestaan.

Hoofdstuk 8 Vr-Grondgebonden agrarische bedrijven in de agrarische gebieden
Artikel 8.3, lid 1, onder d. Vr bepaalt dat gebouwen, bijbehorende werken en andere permanente voorzieningen ten behoeve van een grondgebonden agrarisch bedrijf worden geconcentreerd binnen het bouwblok. Anders dan in de groenblauwe mantel is in het agrarisch gebied binnen het bouwblok voor grondgebonden agrarische bedrijven, het oprichten van kassen wel toegestaan. Artikel 8.3, lid 2, onder b. van de Vr staat de bouw van kassen binnen het bouwblok toe, met dien verstande dat ten hoogste 5.000 m2 netto glas is toegestaan. Het bestemmingsplan kent een regeling die voorziet in een grotere omvang dan 5.000 m2.

Nu gelet op de begripsbepaling 1.113 van het bestemmingsplan onder permanente teeltondersteunende voorzieningen ook schuurkassen en permanente tunnel- of boogkassen met een hoogte van meer dan 1,5 m worden gerekend, is de regeling in artikel 3.2.5 in strijd met artikel 2.1, 6.4 en 8.3 van de Vr.