direct naar inhoud van Aanwijzing 14, t.a.v. bouwen van teeltondersteunende kassen
Plan: Reactieve aanwijzing tav Buitengebied Sint-Oedenrode
Status: geconsolideerde versie

Aanwijzing 14, t.a.v. bouwen van teeltondersteunende kassen

Artikellid 4.3.8 treedt niet in werking.

Motivering

Artikel 4.3.8 biedt de mogelijkheid om middels een afwijking van artikel 4.2.4, teeltondersteunende kassen te bouwen binnen een agrarisch bouwvlak. Ondanks onze zienswijze van 1 september 2012 is deze bouwmogelijkheid gehandhaafd in de planregels.

Hoofdstuk 1 Vr – begripsbepalingen
In artikel 1.1 Vr, wordt (onder 42) aangegeven wat wordt verstaan onder een kas:
agrarisch bedrijfsgebouw waarvan de wanden en het dek voornamelijk bestaan uit glas of een ander lichtdoorlatend materiaal en dienend voor de productie van gewassen onder geconditioneerde klimaatomstandigheden waaronder mede begrepen een schuurkas of een permanente tunnel- of boogkas hoger dan 1,5 meter.
In de planregels is in de begripsbepaling 1.113 'teeltondersteunende kas' aangegeven wat hieronder wordt verstaan. Gelet op de begripsbepalingen in het bestemmingsplan constateren wij dat teeltondersteunende kassen, gerekend worden tot een kas als bedoeld in de artikel 1.1 (onder 42) Vr.

Hoofdstuk 6 Vr –Grondgebonden agrarische bedrijven in de groenblauwe Mantel
Artikel 6.4, lid 1, onder d. Vr bepaalt dat gebouwen, bijbehorende werken en andere permanente voorzieningen ten behoeve van een grondgebonden agrarisch bedrijf worden geconcentreerd binnen het bouwblok. Anders dan in het agrarisch gebied is in de groenblauwe mantel het bouwen van (teeltondersteunende) kassen ook binnen een bouwblok voor grondgebonden agrarische bedrijven niet toegestaan. Het oprichten van teeltondersteunende kassen is in strijd met de Vr, voorzover de agrarische bouwvlakken zijn gelegen in de groenblauwe mantel.