direct naar inhoud van Aanwijzing 7, t.a.v. buitenopslag
Plan: Reactieve aanwijzing tav Buitengebied Sint-Oedenrode
Status: geconsolideerde versie

Aanwijzing 7, t.a.v. buitenopslag

Artikellid 3.5.6 treedt niet in werking.

Motivering
Artikel 3.5.6 biedt onder voorwaarden de mogelijkheid om middels een omgevingsvergunning (permanente) buitenopslag toe te staan. Op voorstel van het college van burgemeester en wethouders is het betreffende artikel ambtshalve gewijzigd vastgesteld. Er is aldus sprake van een gewijzigd vastgesteld planonderdeel.

Hoofdstuk 1 Vr
Voor beoordeling van deze bepaling is van belang, dat in artikel 1.1 onder 19 Vr een definitie is opgenomen van een bouwblok: aaneengesloten terrein waarbinnen gebouwen, bijbehorende bouwwerken en andere voorzieningen ten behoeve van eenzelfde bestemming worden geconcentreerd. Hieruit blijkt dat alle bouwwerken en voorzieningen binnen een bouwblok gerealiseerd dienen te worden.
Artikel 3.4.1 onder b van de planregels bepaalt dat onder strijdig gebruik wordt verstaan, het gebruiken of laten gebruiken van gronden ten behoeve van opslag buiten het bouwvlak, met uitzondering van tijdelijke opslag van bieten.

Hoofdstuk 6 Vr
Het toelaten van (permanente) buitenopslag buiten het bouwblok is in strijd met hoofdstuk 6 van de Vr. In artikel 6.4, lid 1 onder d is namelijk bepaald dat gebouwen, bijbehorende bouwwerken en voorzieningen ten behoeve van het agrarisch bedrijf worden geconcentreerd binnen het bouwblok.
Het gegeven dat alle voorzieningen binnen een (detail-)bestemmingsvlak dienen te worden ondergebracht is ook relevant voor de bepalingen in artikel 6.5. Hierin zijn immers regels opgenomen voor de maximum omvang van een bestemmingsvlak voor overige niet-grondgebonden agrarische bedrijven in de groenblauwe mantel. Door het toelaten van deze voorzieningen buiten het bestemmingsvlak wordt aan overig niet-grondgebonden agrarische bedrijven indirect extra bouwmogelijkheden geboden. Dit is in strijd met de Vr.

Hoofdstuk 8 Vr
Het toelaten van (permanente) buitenopslag buiten het bouwblok is ook in strijd met hoofdstuk 8 van de Vr. In artikel 8.3, lid 1 onder d is namelijk bepaald dat gebouwen, bijbehorende bouwwerken en voorzieningen ten behoeve van het agrarisch bedrijf worden geconcentreerd binnen het bouwblok.
Het gegeven dat alle voorzieningen binnen een (detail-)bestemmingsvlak dienen te worden ondergebracht is ook relevant voor de bepalingen in artikel 8.4. Hierin zijn immers regels opgenomen voor de maximum omvang van een bestemmingsvlak voor overige niet-grondgebonden agrarische bedrijven in het agrarisch gebied. Door het toelaten van deze voorzieningen buiten het bestemmingsvlak wordt aan overig niet-grondgebonden agrarische bedrijven indirect extra bouwmogelijkheden geboden. Dit is in strijd met de Vr.

Hoofdstuk 9 Vr
Het gegeven dat alle voorzieningen binnen een (detail-)bestemmingsvlak dienen te worden ondergebracht is ook relevant voor de bepalingen in artikel 9.4 Vr. Hierin zijn immers regels opgenomen voor de maximum omvang van een bestemmingsvlak voor een intensieve veehouderij. Door het toelaten van deze bouwwerken buiten het bestemmingsvlak wordt intensieve veehouderijen indirect extra bouwmogelijkheden geboden. Wij achten ook dit in strijd met de Vr.