direct naar inhoud van Aanwijzing 9, t.a.v. aanbrengen en vergroten van aanduiding t.a.v. waterbassin
Plan: Reactieve aanwijzing tav Buitengebied Sint-Oedenrode
Status: geconsolideerde versie

Aanwijzing 9, t.a.v. aanbrengen en vergroten van aanduiding t.a.v. waterbassin

Artikellid 3.6.5 treedt niet in werking.

Motivering
Artikel 3.6.5 biedt de mogelijkheid om de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch – waterbassin' uit te breiden of een nieuwe aanduiding aan te brengen ten behoeve van een waterbassin.
Ondanks onze zienswijze van 1 september 2012 is de begripsbepaling in het bestemmingsplan niet aangepast en is deze uitbreidingsmogelijkheid gehandhaafd in de planregels. Bovendien is op voorstel van het college van burgemeester en wethouders is het betreffende artikel ambtshalve gewijzigd vastgesteld. Er is aldus sprake van een gewijzigd vastgesteld planonderdeel.

Hoofdstuk 1 Vr
Voor beoordeling van deze bepaling is van belang, dat in artikel 1.1 onder 19 Vr een definitie opgenomen van een bouwblok: aaneengesloten terrein waarbinnen gebouwen, bijbehorende bouwwerken en andere voorzieningen ten behoeve van eenzelfde bestemming worden geconcentreerd. Hieruit blijkt dat alle bouwwerken en voorzieningen binnen een bouwblok gerealiseerd dienen te worden.
Artikel 3.2.1 onder c van de planregels bepaalt dat bouwwerken uitsluitend binnen een bouwvlak zijn toegestaan tenzij anders is bepaald.

Hoofdstuk 6 Vr
Het toelaten van een waterbassin buiten het bouwblok is in strijd met hoofdstuk 6 van de Vr. In artikel 6.4, lid 1 onder d is namelijk bepaald dat gebouwen, bijbehorende bouwwerken en voorzieningen ten behoeve van het agrarisch bedrijf worden geconcentreerd binnen het bouwblok.
Het gegeven dat alle voorzieningen binnen een (detail-)bestemmingsvlak dienen te worden ondergebracht is ook relevant voor de bepalingen in artikel 6.5. Hierin zijn immers regels opgenomen voor de maximum omvang van een bestemmingsvlak voor overige niet-grondgebonden agrarische bedrijven in de groenblauwe mantel. Door het toelaten van een waterbassin buiten het bestemmingsvlak wordt aan overig niet-grondgebonden agrarische bedrijven indirect extra bouwmogelijkheden geboden. Dit is in strijd met de Vr.

Hoofdstuk 8 Vr
Het toelaten van een waterbassin buiten het bouwblok is ook in strijd met hoofdstuk 8 van de Vr. In artikel 8.3, lid 1 onder d is namelijk bepaald dat gebouwen, bijbehorende bouwwerken en voorzieningen ten behoeve van het agrarisch bedrijf worden geconcentreerd binnen het bouwblok.
Het gegeven dat alle voorzieningen binnen een (detail-)bestemmingsvlak dienen te worden ondergebracht is ook relevant voor de bepalingen in artikel 8.4. Hierin zijn immers regels opgenomen voor de maximum omvang van een bestemmingsvlak voor overige niet-grondgebonden agrarische bedrijven in het agrarisch gebied. Door het toelaten van een waterbassin buiten het bestemmingsvlak wordt aan overig niet-grondgebonden agrarische bedrijven indirect extra bouwmogelijkheden geboden. Dit is in strijd met de Vr.

Hoofdstuk 9 Vr
Het gegeven dat alle voorzieningen binnen een (detail-)bestemmingsvlak dienen te worden ondergebracht is ook relevant voor de bepalingen in artikel 9.4 Vr. Hierin zijn immers regels opgenomen voor de maximum omvang van een bestemmingsvlak voor een intensieve veehouderij. Door het toelaten van een waterbassin buiten het bestemmingsvlak wordt intensieve veehouderijen indirect extra bouwmogelijkheden geboden. Wij achten ook dit in strijd met de Vr.