direct naar inhoud van Inleiding
Plan: Reactieve aanwijzing tav Buitengebied Sint-Oedenrode
Status: geconsolideerde versie

Inleiding

Op 29 maart 2012 hebben wij het besluit van 15 maart 2012 en de 'Nota van zienswijzen en ambtshalve aanpassingen' met betrekking tot de vaststelling van het bestemmingsplan 'Buitengebied Sint-Oedenrode' ontvangen. Gelet op de provinciale belangen die in het geding zijn, vinden wij het noodzakelijk overeenkomstig artikel 3.8 lid 6 Wet ruimtelijke ordening een aanwijzing te geven tegen dit plan. De aan dit besluit ten grondslag liggende feiten, omstandigheden en overwegingen die ons beletten het betrokken provinciaal belang met inzet van andere aan ons toekomende bevoegdheden te beschermen, geven wij hieronder weer.

Gevolg reactieve aanwijzing
Dit aanwijzingsbesluit strekt ertoe dat het onderdeel van het bestemmingsplan waartegen van onze zijde bezwaren bestaan geen deel blijft uitmaken van het bestemmingsplan zoals het is vastgesteld. Ons besluit treedt op het moment van de bekendmaking in werking. Zodra ons aanwijzingsbesluit onherroepelijk is geworden, vervalt het vaststellingsbesluit voor dat onderdeel van het bestemmingsplan.

Inzet aanwijzingsbevoegdheid
Conform het bepaalde in de wet is een afweging vereist waarom het provinciaal belang niet met de inzet van andere aan ons toekomende instrumenten is beschermd.

In dit verband heeft de provincie de hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid tot 2025 vast gelegd in de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening. De te beschermen provinciale ruimtelijke belangen zijn vastgelegd in de Verordening

ruimte Noord-Brabant 2011 (hierna: Vr). De Vr is op 17 december 2010 door Provinciale Staten vastgesteld en op 1 maart 2011 in werking getreden. Inmiddels heeft het ontwerp van de 'Wijziging Verordening ruimte, actualisatie - 1', met ingang van 17 november jl. ter inzage gelegen.

De Vr vormt het provinciaal toetsingskader voor ruimtelijke plannen. Voor de inhoudelijke afweging of er provinciale belangen in het geding zijn, baseren wij ons op de Vr zoals deze gold op het moment van vaststelling van het bestemmingsplan. Daarnaast hebben wij waar relevant ook het ontwerp van de 'Wijziging Verordening ruimte, actualisatie - 1' bij onze afwegingen betrokken.

Daarbij zien wij de 'reactieve aanwijzing' als een slagvaardig en effectief middel om inwerkingtreding van een bestemmingsplan(onderdeel) tegen te houden wegens strijdigheid met een of meer regels van de Vr.

Wij achten ons bevoegd om, indien het provinciaal belang dat vergt, de reactieve aanwijzing in te zetten voor die zaken die in de Vr zijn beschreven.

Wij vinden het ook van belang dat bij het gebruik van dit instrument voor een ieder via www.ruimtelijkeplannen.nl direct kenbaar is waar plandelen niet in werking zijn getreden en welke overwegingen daarbij een rol spelen. Hier komt nog bij, dat wij de reactieve aanwijzing een aanmerkelijk doelmatiger en efficiƫnter instrument vinden dan de inzet van beroep en het in voorkomende gevallen vragen van een voorlopige voorziening waar het wijzigings- en afwijkingsbevoegdheden betreft die in strijd zijn met de Vr. Dit speelt ook een rol bij deze aanwijzing.

De provinciale belangen zijn ook specifiek voor dit bestemmingsplan uiteengezet en kenbaar gemaakt. Ten aanzien van het voorontwerp van dit plan is geen schriftelijke vooroverlegreactie uitgebracht. Wel heeft enige malen ambtelijk overleg plaatsgevonden over de provinciale belangen die in het bestemmingsplan in het geding zijn. Wij hebben een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan ingediend bij brief van 1 september 2011, kenmerk C2041538/2799685. Daarnaast hebben wij in de periode tussen het indienen van onze zienswijzen en het vaststellen van het bestemmingsplan, op ambtelijk niveau overleg gevoerd met uw gemeente omtrent de provinciale belangen die in het bestemmingsplan in het geding zijn.

Gelet op het voorgaande zijn wij van mening dat de inzet van andere aan ons toekomende bevoegdheden in dit geval niet mogelijk was en dat de in het geding zijnde provinciale belangen genoegzaam bij de gemeenteraad bekend zijn.

Ons is gebleken dat bij de vaststelling van het bestemmingsplan (op onderdelen) desondanks onvoldoende rekening is gehouden met provinciale belangen. Bij een ongewijzigde inwerkingtreding van het bestemmingsplan zullen deze belangen worden geschaad.