direct naar inhoud van Regels
vastgesteld

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

1.1 wijzigingsverordening:

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.9930.wijzvr14g0828GrW-va01, met de bijbehorende regels.

Hoofdstuk 2 Algemene regels

Artikel 2 Wijzigingen structuren

De Verordening ruimte 2014 wordt als volgt gewijzigd:

2.1 Bestaand stedelijk gebied

ln verband met het wijzigingsplan Wijziging 5 Negen Kernen 2012 wordt de begrenzing van de structuur 'bestaand stedelijk gebied' als volgt gewijzigd:

  • Nabij de Groote Woordstraat te Haren wordt deze structuur toegevoegd.
2.2 Gemengd landelijk gebied

ln verband met het wijzigingsplan Wijziging 5 Negen Kernen 2012 wordt de begrenzing van de structuur 'gemengd landelijk gebied' als volgt gewijzigd:

  • Nabij de Groote Woordstraat te Haren wordt deze structuur verwijderd.

Artikel 3 Wijziging aanduidingen

3.1 Beperkingen Veehouderij

ln verband met het wijzigingsplan Wijziging 5 Negen Kernen 2012 wordt de begrenzing van de aanduiding 'beperkingen veehouderij' als volgt gewijzigd:

  • Nabij de Groote Woordstraat te Haren wordt deze aanduiding verwijderd.
3.2 Cultuurhistorisch vlak

ln verband met het wijzigingsplan Wijziging 5 Negen Kernen 2012 wordt de begrenzing van de aanduiding 'cultuurhistorisch vlak' als volgt gewijzigd:

  • Nabij de Groote Woordstraat te Haren wordt deze aanduiding verwijderd.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze wijzigingsverordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5 Citeertitel

Deze wijzigingsverordening wordt aangehaald als: Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Wijziging 5 Negen Kernen 2012 OssĀ