direct naar inhoud van Artikel 15 Waterstaat - Waterstaatkundige functie
Status: vastgesteld
IMRO-idn: NL.IMRO.9930.IPAFC2009-0002

Artikel 15 Waterstaat - Waterstaatkundige functie

15.1 Bestemmingsomschrijjving

De voor Waterstaat - Waterstaatkundige functie aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:

 • a. de aanleg, onderhoud en verbetering van waterkeringen; met de daarbijbehorende voorzieningen, bermen, bermsloten en taluds;
 • b. ten tijde van het in ontwerp ter inzage leggen van dit plan aanwezige bebouwing.
15.2 Bouwregels

Op de voor Waterstaat - Waterstaatkundige functie aangewezen gronden is het niet toegestaan te bouwen.

15.3 Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 15.2, ten behoeve van bebouwing als toegestaan ingevolge ter plaatse op de verbeelding aangewezen andere bestemmingen, indien door de bouw en situering van de betreffende bebouwing geen schade wordt of kan worden toegebracht aan de waterstaatkundige belangen. Hiertoe wordt tevoren advies ingewonnen van de bevoegde waterheerder.

15.4 Aanlegvergunning
15.4.1 Aanlegverbod

Het is verboden, zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning), op of in deze gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en/of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het ontgronden, afgraven, egaliseren en/of ophogen van gronden;
 • b. het aanbrengen, vellen en/of rooien van beplantingen en/of bomen;
 • c. het graven, vergraven, verbreden en/of dempen van watergangen en/of waterpartijen;
 • d. het aanbrengen van drainage;
 • e. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of communicatieleidingen.
15.4.2 Uitzonderingen aanlegverbod

Het bepaalde in lid 15.4.1 is niet van toepassing op:

 • a. werkzaamheden, normale onderhoudswerkzaamheden zijnde;
 • b. het rooien of vellen van bestaand houtgewas in het kader van normale verzorging en onderhoud;
 • c. werken of werkzaamheden van ondergeschikte betekenis;
 • d. werken of werkzaamheden binnen het kader van de normale bodemexploitatie en bodemgebruik.
15.4.3 Criteria aanlegvergunningverlening

Een aanlegvergunning voor de werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 15.4.1 mag slechts worden verleend indien door deze werken of werkzaamheden geen schade wordt of kan worden toegebracht aan de waterstaatkundige belangenrgang; hiertoe wordt tevoren advies ingewonnen van de beheersinstantie van de waterkering. De beslissing met betrekking tot de aanlegvergunning wordt aan de beheersinstantie meegedeeld.

15.4.4 Strafregel

Overtreding van het bepaalde in lid 15.4.1 is een strafbaar feit in de zin van artikel 1a onder 2 van de Wet op de economische delicten.

15.5 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen om de gronden met de dubbelbestemming "Waterstaat - Waterstaatkundige functie" te wijzigen in die zin dat hier tevens dubbelbestemming "Leiding" wordt opgenomen, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 • a. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de gebruiksmogelijkheden in het gebied en van de aangrenzende gronden en de belangen van derden mogen niet onevenredig worden geschaad;
 • b. door middel van onderzoek dient te worden aangetoond dat er geen overwegende bezwaren bestaan vanwege de aanwezigheid van archeologische waarden in de bodem;
 • c. door middel van een flora- en faunaonderzoek dient te worden aangetoond dat voldaan wordt aan de natuurbeschermingswetgeving;
 • d. door middel van een onderzoek naar de waterstaatkundige consequenties dient te worden aangetoond dat het waterbelang voldoende is meegewogen;
 • e. ter bescherming van de leiding wordt in het wijzigingsplan een beschermingszone en een aanlegvergunningstelsel opgenomen.