direct naar inhoud van 1.2. Bevoegdheid herbegrenzing
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012 ivm Verbreding Bredaseweg, Tilburg
Status: vastgesteld

1.2. Bevoegdheid herbegrenzing

Artikel 4.7 Verordening ruimte Noord-Brabant

Wij kunnen de begrenzing van de ehs wijzigen met toepassing van het nee-tenzij principe. Een wijziging van de begrenzing als bedoeld in het eerste lid kan slechts plaatsvinden indien uit het verzoek van de gemeente om herbegrenzing blijkt dat:

  • a. er sprake is van een groot openbaar belang;
  • b. er voor de ontwikkeling geen alternatieve locaties voorhanden zijn buiten de ecologische hoofdstructuur;
  • c. er geen andere oplossingen voorhanden zijn waardoor de aantasting van ecologische hoofdstructuur wordt voorkomen;
  • d. de negatieve effecten waar mogelijk worden beperkt en de overblijvende, negatieve effecten worden gecompenseerd, waarbij voldaan wordt aan de regels inzake het compenseren van verlies van ecologische waarden en kenmerken, bedoeld in artikel 4.11.

Aan het onderzoek naar alternatieve locaties, als bedoeld onder b, liggende de volgende uitgangspunten ten grondslag:

  • gezocht wordt naar alternatieve locaties binnen de gemeente en in omliggende gemeenten;
  • een alternatieve locatie moet overwegend dezelfde functie kunnen vervullen;
  • tijdverlies en meerkosten ten gevolge van de ontwikkeling van een alternatieve locatie zijn op zichzelf geen reden om dat alternatief af te wijzen.