direct naar inhoud van 1.5. Procedure van deze herbegrenzing
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012 ivm Verbreding Bredaseweg, Tilburg
Status: vastgesteld

1.5. Procedure van deze herbegrenzing

In artikel 4.6 van de Verordening ruimte is een procedure voorzien voor de herbegrenzing van de ehs. Deze strekt ertoe, dat wij kennis kunnen nemen van zienswijzen over de nieuwe ehs-grenzen, voordat wij hierover een besluit nemen. Omwille van overzichtelijkheid en ter voorkoming van vertraging in de gemeentelijke besluitvorming is bepaald dat hiervoor gelegenheid wordt geboden tegelijkertijd met de terinzagelegging van het ontwerp-bestemmingsplan.

De ontwerpbestemmingsplannen voor de verbreding Bredaseweg hebben van 6 augustus 2012 tot en met 17 september 2012 ter inzage gelegen, samen met het voornemen om ons te verzoeken de ehs-grenzen voor de plan aan te passen. Binnen deze periode zijn geen zienswijzen ontvangen met betrekking tot de benodigde wijziging van de ehs en de voorgestelde natuurcompensatie.