direct naar inhoud van 1.7. Beoordeling
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012 ivm Verbreding Bredaseweg, Tilburg
Status: vastgesteld

1.7. Beoordeling

In de Verordening ruimte Noord-Brabant 2012 zijn in hoofdstuk 4, regels opgenomen aangaande de ecologische hoofdstructuur.

Aan de bevoegdheid om medewerking te verlenen aan een verzoek als bedoeld in artikel 4.7 zijn voorwaarden verbonden. Er moet sprake zijn van een groot openbaar belang, er zijn geen alternatieven locaties voorhanden en de negatieve effecten moeten worden beperkt en gecompenseerd.

In de toelichting bij het plan en de daarbij behorende stukken wordt afdoende gemotiveerd dat het effect van de ingreep beperkt van aard is en dat er geen alternatieven buiten de ehs aanwezig zijn. Ook wordt in het compensatieplan aandacht besteed aan de waarden binnen het gebied dat wordt aangetast en hoe deze waarden ondanks de aantasting zoveel mogelijk kunnen worden behouden.

Door de verbreding van de Bredaseweg zal er 1 ha ehs (bos) verdwijnen. Hiervoor zal 1,7 ha ehs worden gecompenseerd. Natuurcompensatie vindt plaats binnen het plangebied van het wijzigingsplan Buitengebied Zuid West, 1e herziening (Wijzigingsplan natuurontwikkeling Leijkant). Dit ontwerp-wijzigingsplan ligt van 29 oktober 2012 tot en met 10 december 2012 ter inzage.

Ten behoeve van deze natuurcompensatie is op 7 juli 2012 een overeenkomst gesloten tussen gemeente Tilburg en initiatiefnemers van het landgoed Leijkant. Hierin is overeengekomen dat een perceel landbouwgrond van 2,75 ha wordt omgezet in natuur. Hiervan maakt 1,7 ha deel uit van de overeengekomen compensatie voor het bestemmingsplan 'Verbreding Bredaseweg fase II' en 1,05 ha maakt deel uit van de overeengekomen compensatie voor het reeds vastgestelde bestemmingsplan Landgoederenzone Bredaseweg, 1e herziening (tophockeycomplex).

Hiermee wordt er in ruime mate kwalitatief gelijkwaardige natuur(-ontwikkeling) mogelijk gemaakt en planologisch geborgd.

1.7.1. Zienswijzen

Wij hebben er kennis van genomen dat er geen zienswijzen zijn ingediend die gericht zijn tegen de benodigde wijziging van de ehs en/of de voorgestelde natuurcompensatie.

1.7.2. Conclusie

In de toelichting op de ontwerpbestemmingsplannen Verbreding Bredaseweg, fase I 2012 en fase II 2012 en in de daaraan ten grondslag liggende onderzoeken, wordt zorgvuldig onderbouwd dat aan de regels behorend bij een verzoek om wijziging van de ecologische hoofdstructuur met toepassing van het nee-tenzij principe wordt voldaan. Planologisch is dit op een juiste wijze doorvertaald in het (ontwerp)bestemmingsplan Buitengebied Zuid-West, 1e herziening (wijzigingsplan natuurontwikkeling Leijkant) dat daarmee voldoet aan de daaraan gestelde regels in de Verordening ruimte Noord-Brabant 2012.

Gelet op het voorgaande menen wij dat met het verzoek om herbegrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur aan de voorwaarden voor een herbegrenzing van artikel 4.7 is voldaan