direct naar inhoud van Aanwijzing 1, t.a.v. zorgplicht voor kwaliteitsverbetering van het landschap
Plan: Reactieve aanwijzing tav Ledeacker, Nullen-Dorpsstraat
Status: vastgesteld

Aanwijzing 1, t.a.v. zorgplicht voor kwaliteitsverbetering van het landschap

  • Voor de gebieden met de legenda-eenheid “Aanwijzing t.a.v. zorgplicht voor kwaliteitsverbetering van het landschap” treedt de bestemming inclusief het bouwvlak en eventuele overige daarbij behorende aanduidingen op de verbeelding van het bestemmingsplan niet in werking. Deze gebieden zijn elektronisch vastgelegd in deze reactieve aanwijzing.
  • Artikel 3 'wonen' treedt niet in werking.

Motivering:

Wij overwegen dat vanuit de zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit ruimtelijke ontwikkelingen welke plaats vinden buiten bestaand stedelijk gebied verantwoord moeten worden. In de eerste plaats moet verantwoord worden, waarom de voorgenomen ontwikkeling niet kan plaatsvinden binnen een bestaand bestemmingsvlak of bouwvlak. In de tweede plaats moet verantwoord worden op welke wijze het bestemmingsplan in dat geval voorziet in een aantoonbare en uitvoerbare fysieke verbetering van de aanwezige of potentiële kwaliteiten van bodem, water, natuur, landschap of cultuurhistorie of van de extensieve recreatieve mogelijkheden van het gebied waarop de ontwikkeling haar werking heeft (zogenaamde kwaliteitsverbetering van het landschap).

In het plan wordt in artikel 3 'wonen' het bouwen van drie woningen buiten bestaand stedelijk gebied toegestaan, waarvoor de bovenstaande verantwoordingsplicht inzake de kwaliteitsverbetering van het landschap conform artikel 2.2 van toepassing is.

In het vastgestelde plan is de vereiste ruimtelijke kwaliteitsverbetering niet of onvoldoende geborgd.