direct naar inhoud van Aanwijzing 2, t.a.v. woningbouwontwikkeling in bebouwingsconcentratie
Plan: Reactieve aanwijzing tav Ledeacker, Nullen-Dorpsstraat
Status: vastgesteld

Aanwijzing 2, t.a.v. woningbouwontwikkeling in bebouwingsconcentratie

  • Voor de gebieden met de legenda-eenheid “Aanwijzing t.a.v. woningbouwontwikkeling in bebouwingsconcentratie” treedt de bestemming inclusief het bouwvlak en eventuele overige daarbij behorende aanduidingen op de verbeelding van het bestemmingsplan niet in werking. Deze gebieden zijn elektronisch vastgelegd in deze reactieve aanwijzing.
  • Artikel 3 'wonen' treedt niet in werking.

Motivering:

In hoofdstuk 11 van de Verordening ruimte zijn in de artikelen 11.2 tot en met 11.5 een aantal uitzonderingen opgenomen, waarbij af kan worden geweken van de hoofdregel dat woningbouw buiten bestaand stedelijk gebied niet is toegestaan.

In artikel 11.4 Verordening ruimte is bepaald dat indien een bestemmingsplan is gelegen in een bebouwingsconcentratie binnen een zoekgebied voor verstedelijking of binnen een gebied integratie stad-land kan voorzien in de bouw van een of meer woningen, mits de toelichting aan bepaalde randvoorwaarden voldoet. Overigens is in artikel 14.4 lid 3 Verordening ruimte een overgangsregeling opgenomen voor bebouwingsconcentraties welke niet zijn gelegen in een zoekgebied voor verstedelijking of in gebieden met de aanduiding integratie stad-land. Indien daarvan sprake is dient het bestemmingsplan voor 1 juli 2011 te zijn vastgesteld. Daar is in dit geval aan voldaan.

Eén van de voorwaarden welke voortvloeit uit bovenstaande regeling is dat uit de verantwoording moet blijken op welke wijze financieel, juridisch en feitelijk is verzekerd dat de beoogde ruimtelijke ontwikkeling gepaard gaat met een ruimtelijke kwaliteitsverbetering van het gebied waarop de ontwikkeling betrekking heeft.

In de plantoelichting is daartoe aangevoerd dat de bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteitswinst bestaat uit de verplaatsing van een intensieve veehouderij aan de Dorpstraat 15 in Ledeacker van het extensiveringsgebied naar het landbouwontwikkelingsgebied aan de Lindenlaan te Stevensbeek.

Op 4 juli 2011 (nummer C2022021) hebben wij besloten op grond van artikel 9.5 van de Verordening ruimte de ontheffing voor de verplaatsing van de intensieve veehouderij aan de Lindenlaan te Stevensbeek te weigeren.

Het bovenstaande betekent dat de ruimtelijke kwaliteitsverbetering noodzakelijk voor de woningbouwontwikkeling op grond van artikel 11.4 juncti artikel14.4 lid 3 van de Verordening ruimte hiermee niet of onvoldoende is geborgd.

Inwerkingtreding van het plan zou er immers toe kunnen leiden dat drie woningen tot stand komen, zonder dat daar een evenredige investering in de ruimtelijke kwaliteit tegenover staat. Dit staat in schril contrast met het verwerven van bouwtitels in het kader van ruimte-voor-ruimte voor enkele honderduizenden euro's waar aanwijsbaar een evenredige ruimtelijke kwaliteitsverbetering tegenover staat. Het betekent daarom ook dat het plan door een onvoldoende borging van de ruimtelijke kwaliteitswinst, inbreuk maakt op de toepassing van de regels voor ruimte-voor-ruimtekavels als bedoeld in artikel 11.4 lid 2 sub c.