direct naar inhoud van Bekendmaking
Plan: Reactieve aanwijzing tav Ledeacker, Nullen-Dorpsstraat
Status: vastgesteld

Bekendmaking

De gemeente dient het aanwijzingsbesluit bekend te maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8, lid 3 en lid 6, van de Wet ruimtelijke ordening.

Daarbij zijn een aantal procedurele aspecten van belang.

De gemeente dient de kennisgeving van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en van het aanwijzingsbesluit zowel in de Staatscourant te plaatsen als op de gemeentelijke weblocatie. Deze gemeentelijke weblocatie dient gekoppeld te zijn aan de landelijke voorziening, www.ruimtelijkeplannen.nl.

Daarnaast moet de kennisgeving langs elektronische weg worden gestuurd aan de diensten van het Rijk en provincie, aan de betrokken waterschapsbesturen en aan de besturen van bij het plan belang hebbende gemeenten.

Tenslotte dient de gemeente mededeling te doen van dit aanwijzingsbesluit aan diegenen die ten aanzien van het onderdeel van het bestemmingsplan dat bij het aanwijzingsbesluit is betrokken, een zienswijze naar voren hebben gebracht of een aanvraag tot vaststelling hebben ingediend.

Het aanwijzingsbesluit met bijbehorende stukken moet op het gemeentehuis langs elektronische weg kunnen worden geraadpleegd. De analoge stukken van het aanwijzingsbesluit zullen op het gemeentehuis ter inzage moeten worden gelegd. Op verzoek wordt daarvan een kopie verstrekt tegen kostprijs.

Het college van burgemeester en wethouders dient ervoor te zorgende aanwijzing wordt verwerkt in het geconsolideerde plan (tekst en plankaart) op het moment dat het aanwijzingsbesluit onherroepelijk is geworden.