direct naar inhoud van Toelichting
vastgesteld

Toelichting

Hoofdstuk 1 Toelichting bij de wijzigingen en afwijzingen

1.1 Structuur - Ecologische hoofdstructuur

De in deze paragraaf opgenomen wijzigingen van de ecologische hoofdstructuur (ehs) hebben allen doorwerking naar het Natuurbeheerplan 2015 (NBP), omdat daarin dan ook ehs verwijderd of toegevoegd dient te worden. De gronden die aan de ehs worden toegevoegd in de Verordening ruimte zijn ook opgenomen in het ontwerp-besluit voor het Natuurbeheerplan 2015 (NBP). In het NBP is opgenomen welke natuurbeheertype deze gronden krijgen.

Om het raadplegen van de wijzigingen in de ehs in samenhang met de besluiten rond het NBP te vergemakkelijken is ervoor gekozen deze in een apart hoofdstuk onder te brengen.

1.1.1 Diverse verspreide locaties Staatsbosbeheer

Wijziging : toevoeging ehs

Aanleiding: verzoek Staatsbosbeheer, artikel 5.2 Verordening ruimte 2014 (Vr)

Motivering :

Staatsbosbeheer verzoekt om een aantal percelen aan de ehs toe te voegen. Het zijn gronden die zij nog niet in eigendom hebben, maar binnenkort overgedragen zullen krijgen. Dit conform de afspraken die in interprovinciaal verband zijn gemaakt. Het betreft de toevoeging van de volgende percelen:

 • 1. Perceel bestaande natuur, gelegen bij Castelré, ter grootte van 0,7 ha dat bij de landinrichting Baarle-Nassau aan Staatsbosbeheer wordt toebedeeld. De bestemming is geborgd vanuit de Landinrichtingswet met doorwerking in het bestemmingsplan.
 • 2. Enkele percelen langs de Maas, welke nu in eigendom zijn bij Bureau Beheer Landbouwgronden en het Rijks Vastgoed Bedrijf, maar door Staatsbosbeheer worden beheerd.
 • 3. Perceel bestaande natuur in de gemeente Breda, gelegen in het noorden van de gemeente, westelijk van de Lage Vuchtpolder. De bestemming is geborgd in het bestemmingsplan met de bestemming natuur.

Wijziging: toevoeging en verwijdering ehs

Aanleiding : verzoek Staatsbosbeheer, artikel 36.4 Vr

Motivering :
Daarnaast worden op verzoek van Staatsbosbeheer enkele correcties doorgevoerd die ontstaan door een verschil tussen de kadastergrenzen en TOP10 NL grenzen, waarbij enkel verschillen groter dan 0,2 ha op de kaart zijn verwerkt.
Voor zover de verschillen kleiner zijn dan 0,2 ha wordt het verzoek afgewezen. Deze afwijzingen zijn op de verbeelding niet zichtbaar.

1.1.2 Boekel

Locatie: camping Boekels Ven

Wijziging: verwijdering en toevoeging ehs

Aanleiding:  herbegrenzing tbv plan Boekels Ven, NL.IMRO.0755.BPHBoekelsVen-Va01, artikel 5.4 Vr

Motivering:
Voor het realiseren van de plannen van Boekels Ven/Boekels Hout is de ehs-saldobenadering van toepassing (artikel 5.4 van de Verordening Ruimte 2014). De maatregelen die hiervoor getroffen zullen worden, bestaan uit het herbegrenzen van de ehs met een oppervlakte van in totaal 3,54 hectare en het uitvoeren van kwaliteitsverbeterende maatregelen over een oppervlakte van 6 ha om het (beter) functioneren van de ehs te waarborgen. Binnen de gemeente Boekel en aansluitend op de bestaande ehs en De Groene Ladder zijn twee percelen aangewezen die gezamenlijk 2,94 ha beslaan en worden ingericht ter vervanging van andere delen van de ehs. De overige 0,6 ha is voorzien binnen delen van het plangebied die vooralsnog geen onderdeel waren van de ehs maar dit, middels herbegrenzing van de ehs, wel zullen worden.

De twee percelen binnen de Groene Ladder zijn geselecteerd op hun ligging ten opzichte van de bestaande ehs, hun potentie om de ehs robuuster te maken/beter te laten functioneren en de mogelijkheid om de percelen op de meest gewenste wijze in te richten

De wijzigingen van de ehs waren als gebiedsaanduiding in het ontwerpplan opgenomen, maar bij het ontwerpplan is per abuis niet duidelijk de mogelijkheid tot inspraak op deze wijziging van de verordening gecommuniceerd. Daarom worden de wijzigingen in de ehs nu voor alle duidelijkheid in het kader van deze kaartaanpassingsronde meegenomen.

1.1.3 Boxmeer

Locatie: Maasbroekse Blokken

Wijziging: verwijdering ehs

Aanleiding: bestemmingsplan, artikel 36.4 lid 2 Vr

Motivering:
Ten noorden van Boxmeer is tussen natuur en stedelijk gebied sprake van een uitloopgebied met fiets- en wandelpaden dat door een terreinafscheiding van het natuurgebied is gescheiden. Dit uitloopgebied is stedelijk groen en heeft geen ecologische waarden. Door een fout in de plankaart van het bestemmingsplan is dit onterecht ook geheel als ehs aangemerkt in de Vr. Deze fout wordt nu gecorrigeerd, het stedelijk uitloopgebied wordt uit de ehs gehaald.

1.1.4 Cranendonck

Locatie : Havenweg, Budel-Dorplein (terrein Nyrstar)

Wijziging : verwijderen en toevoegen ehs

Aanleiding: bestemmingsplan, artikel 36.4 lid 2 Vr

Motivering :
In bestemmingsplan "Industrieterrein Budel-Dorplein bestaand" heeft om ecologische redenen een verschuiving tussen bestemming Bedrijf en Natuur plaatsgevonden. De begrenzing van de ehs wordt nu geactualiseerd op basis van de bestanden van het bestemmingsplan (NL.IMRO.1706.BDO1004-VAS1)

1.1.5 Cuijk

Locatie:  klaverblad A73/Oeffeltseweg

Wijziging: geen

Aanleiding: verzoek

Motivering:
Ter plaatse loopt een ecologische verbindingszone (evz). Dit is normaal gesproken geen ononderbroken strook natuur, maar bestaat uit stapstenen in de vorm van kleinere natuur- en landschapselementen. Er is dus geen sprake van een geïsoleerd klein perceel. Dit perceel ehs nabij de evz komt dan vooralsnog niet voor verwijdering in aanmerking.

1.1.6 Heeze-Leende

Locatie:  Biesputten, Sterksel

Wijziging : verwijderen ehs

Aanleiding: verzoek, artikel 36.4 lid 2 Vr

Motivering :
Verzocht is om een gedeelte van het perceel aan de Biesputten uit de ehs te verwijderen. Dit gedeelte behoort bij een tuin en erf en er zijn al sinds lange tijd opstallen aanwezig. Wij zijn van mening dat dit gedeelte van het perceel onterecht als ehs is begrensd.

1.1.7 Nuenen

Locatie : Moorven 4

Wijziging : verwijderen ehs

Aanleiding : verzoek, artikel 36.4 lid 2 Vr

Motivering :
Naar aanleiding van een wijzigingsverzoek in 2011 en een daarop volgende bezwaarprocedure is gebleken dat op de locatie Moorven de tuin rondom de bestaande recreatiewoning onterecht als ehs is begrensd. Dit corrigeren wij. De gemeente stemt met de wijziging in.

1.1.8 Oirschot

Locatie : Middelbeers, nabij sportpark en woonwijk De Hille

Wijziging : verwijderen ehs

Aanleiding : verzoek, artikel 36.4 lid 2 Vr

Motivering :
Het betreft een smalle strook ehs langs de nieuwe Kleine Beerze ingeklemd tussen stedelijk gebied. Deze kan verwijderd worden omdat deze strook niet behoort tot de aaneengesloten ehs-strook langs de oude Kleine Beerze, die oostelijker verloopt. In het geldende bestemmingsplan hebben de gronden dan ook de bestemming Sport.

Locatie: Westelbeersedijk 39 en 41 en Zwanenburg Oirschot

Wijziging: geen

Aanleiding : verzoek

Motivering :
Vergroting van de bestemming wonen aan de Westelbeersedijk is bij vaststelling van het bestemmingsplan ten koste van ehs niet gepaard gegaan met een herbegrenzingprocedure of nadere afweging tav belangen ehs. De vergroting betreft niet alleen delen van percelen waar van oorsprong bebouwing aanwezig was en ehs in het verleden mogelijk onterecht is begrensd. Nabij Zwanenburg 2 is een klein bouwwerk aanwezig in de ehs. Dit is niet ongebruikelijk en daarom geen aanleiding deze uit de ehs te knippen. Het aangrenzend voorgestane gebruik ten behoeve van 'uitloop' van vee verdraagt zich verder niet met de aanduiding ehs. Ter plaatse is sprake van bos en dus bestaande te beschermen natuur, niet van agrarische gronden die in de toekomst voor natuurontwikkeling in aanmerking komen.

1.1.9 Sint-Michielsgestel

Locatie: camping De Hooge Heide

Wijziging : verwijderen ehs

Aanleiding : verzoek, artikel 36.4 lid 2 Vr

Motivering:
De gemeente verzoekt het verwijderen van een klein gedeelte ehs op camping de Hooghe Heide bij Berlicum. In overleg tussen de gemeente en de provincie is op basis van oude luchtfoto's gebleken dat de betreffende aanduiding ehs een fout betreft. Het perceel heeft de afgelopen 15 jaar niet als ehs gefunctioneerd en maakt daarmee onterecht deel uit van de ehs.

1.1.10 Someren

Locatie: landgoed Heihorsten, Hollestraat/De Hoof

Wijziging:  verwijderen ehs

Aanleiding:  verzoek, artikel 36.4 lid 2 Vr

Motivering:
De gemeente heeft erop gewezen dat het bestemmingsplan Landgoed Heihorsten waarbij ehs en een ecologische verbindingszone (evz) met een gewijzigd tracé zijn gerealiseerd niet goed is verwerkt. Er heeft een correctie plaatsgevonden op basis van het plan (NL.IMRO.0847.BP02010008-VS01).

1.1.11 Steenbergen

Locatie : Smallendijk, Dinteloord

Wijziging : geen

Aanleiding : verzoek

Motivering:
Verzocht is om de bloemdijk uit de ehs te verwijderen, omdat uit een gemeentelijke inventarisatie blijkt dat er geen ecologisch belangwekkende vegetatie aanwezig is. Naar onze mening betekent dit dat de grond nu agrarisch in gebruik is. Het enkele ontbreken van belangwekkende vegetatie op dit moment is voor ons geen reden om het perceel uit de ehs te verwijderen. De bloemdijk maakt onderdeel uit van de ehs structuur in de regio en is daarom terecht opgenomen.

1.1.12 Tilburg

Locatie: Bredaseweg 46

Wijziging:  verwijderen ehs

Aanleiding: ambtshalve, artikel 36.4 lid 2 Vr

Motivering:
Er vindt een kleine correctie plaats waarbij een bestaand bouwvlak met bebouwing op basis van het geldend bestemmingsplan Buitengebied Landgoederenzone Bredaseweg (NL.IMRO.0855.BSP2008026-e001) uit de ehs wordt verwijderd.

1.1.13 Vught

Locatie : Stadhouderspark

Wijziging : verwijderen ehs

Aanleiding: verzoek, artikel 36.4 lid 2 Vr

Motivering:
Bij het bestemmingsplan Stadhouderspark is ehs verwijderd en elders in de nabijheid gecompenseerd. De te verwijderen ehs in het plangebied is echter niet goed verwerkt. Er heeft een correctie plaatsgevonden op basis van het plan (NL.IMRO.08650000vghBPshpVG01).

Locatie: Vijverhof/Jagersbosch

Wijziging : verwijderen ehs

Aanleiding: verzoek, artikel 36.4 lid 2 Vr

Motivatie:
De geldende woonbestemmingen uit het bestemmingsplan Vijverhof (NL.IMRO.08650103vgh13envgh46_GC- )zijn uit de ehs gehaald. Voor het overige is de ehs gehandhaafd. Dat er sprake is van een gemaakte omgeving in plaats van een oorspronkelijke natuurlijke omgeving betekent immers niet, dat er geen sprake zou kunnen zijn van ehs.

Locatie: Boxtelseweg 64

Wijziging : geen

Aanleiding: verzoek, artikel 36.4 lid 2 Vr

Motivering:
Het enkele gegeven dat voor dit door ehs omringde perceel niet is meegenomen in de Provinciale Subsidieregeling Natuurbeheer betekent nog niet, dat de ehs op dit perceel onjuist is. Wij zijn van mening dat dit perceel gelet op zijn ligging terecht als ehs is begrensd.

1.1.14 Woensdrecht

Locatie:  Dennenlaan 55, Hoogerheide

Wijziging : verwijderen ehs

Aanleiding: verzoek, artikel 36.4 lid 2 Vr

Motivering:
De ter plaatse aanwezige bebouwing en verharding is uit de ehs gehaald.

Locatie: Kooiweg 30, Hoogerheide

Wijziging : verwijderen en toevoegen ehs

Aanleiding: verzoek, artikel 36.4 lid 2 Vr

Motivering:
De ter plaatse aanwezige bebouwing is op de juiste plek uit de ehs gehaald, de onjuist gelegen opening in de ehs is aan de ehs toegevoegd.

Locatie: Bergsebaan 17, Huijbergen

Wijziging : verwijderen ehs

Aanleiding:  verzoek, artikel 36.4 lid 2 Vr

Motivering:
De ter plaatse aanwezige bebouwing en verharding is uit de ehs gehaald.

Locatie:  camping Athena, Ossendrecht

Wijziging : verwijderen ehs

Aanleiding:  verzoek, artikel 36.4 lid 2 Vr

Motivering:
De camping is reeds lange tijd aanwezig en als zodanig bestemd. Het perceel heeft de afgelopen 15 jaar niet als ehs gefunctioneerd en maakt onterecht deel uit van de ehs.

Locatie: Recreatieve Poort OLV ter Duinenlaan, Ossendrecht

Wijziging : verwijderen ehs

Aanleiding: verzoek, artikel 36.4 lid 2 Vr

Motivering:
De begrenzing van de ehs is geactualiseerd op basis van het plan Partiële herziening Buitengebied 1998 OLV ter Duinenlaan 199-203 (NL.IMRO.0873.BUITxBP060xHERZx13-VG01)

Locatie:  Bedrijventerrein Bosweg Putte

Wijziging : verwijderen ehs

Aanleiding:  verzoek, artikel 36.4 lid 2 Vr

Motivering:
De reeds lang ter plaatse aanwezige bebouwing en verharding is uit de ehs gehaald.

Locatie:  Putseweg, Politieacademie

Wijziging : verwijderen en toevoegen ehs

Aanleiding: verzoek, artikel 36.4 lid 2 Vr

Motivering:
De begrenzing van de ehs is geactualiseerd op basis van het plan Politieacademie Woensdrecht, gedigitaliseerd in NL.IMRO.0873.BUITxBP047xMOEDx00-VO01.

1.1.15 Woudrichem

Locatie:  Almkerk-West

Wijziging : verwijderen ehs

Aanleiding: ambtshalve, artikel 36.4 lid 2 Vr

Motivering:
Bij een eerdere herbegrenzing/actualisatie bleek de woonbestemming niet geheel conform het plan (NL.IMRO.0874.ALMKBPAlmkwestws-VST1) uit de ehs te zijn gehaald.

1.1.16 Bergeijk

Locatie : waterloop Weebosch

Wijziging : verwijderen ehs

Aanleiding: artikel 36.4 lid 2 Vr

Motivering :
In een eerdere kaartaanpassingsronde is vastgesteld dat het dempen van de waterloop Weebosch vanuit ecologisch oogpunt gewenst is. Hiermee kan de wateronttrekkende werking op natuurgebied De Weijerkens een halt toe worden geroepen. Hoewel de intentie was de Vr zodanig aan te passen dat dit mogelijk zou worden, is de verbeelding hierop niet voldoende aangepast. De aanduiding ecologische verbindingszone is daarbij wel vervallen, maar ook de ehs had verwijderd moeten worden voor het gewenste effect. Aangezien er al in een eerdere actualisatieronde is voorzien in inspraak is deze aanpassing direct meegenomen bij vaststelling van deze wijzigingsverordening.

1.1.17 Best

Locatie : Museumpark

Wijziging : verwijderen ehs

Aanleiding: bestemmingsplan, artikel 36.4 lid 2 Vr

Motivering :
In bestemmingsplan "Museumpark Best" heeft een herbegrenzing van de ehs plaatsgevonden. De begrenzing van de ehs wordt nu geactualiseerd op basis van de bestanden van het bestemmingsplan (NL.IMRO.0753bpMuseumpark-VG01)

1.1.18 Haaren

Locatie: Essche Stroom

Wijziging : toevoegen ehs

Aanleiding: inrichtingsplan Waterschap, artikel 36.4 lid 2 Vr

Motivering :
Het Waterschap De Dommel heeft een inrichtingsplan opgesteld voor de Essche Stroom. Dit is gepaard gegaan met rechtsbescherming. Inmiddels is de nieuwe nevengeul gerealiseerd. De ehs wordt hierop aangepast.

1.2 Structuur - Bestaand stedelijk gebied

1.2.1 Actualisatie

Waar bestemmingsplannen voor nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen en dergelijke zijn vastgesteld worden deze nieuwe stedelijke uitbreidingen toegevoegd aan het bestaand stedelijk gebied. Ook zijn aan de hand van eerder vastgestelde bestemmingsplannen onjuistheden in de begrenzing geconstateerd. Ook daar wordt de grens van het bestaand stedelijk gebied nu geactualiseerd. Deze wijzigingen zijn gebaseerd op verzoeken van gemeenten en ambtshalve constateringen.
Actualisatie heeft plaatsgevonden op de volgende locaties:

Aalburg
Genderen, Ruiterhof en Weteringshof;
Drongelen, Gansoijen 1;
Veen, Nieuwstraat en MFA Groeneweg;
Aalburg, Polstraat-Maasdijk.

Boxmeer
Maasbroekse Blokken.

Cuijk
Kraaijenbergse Plassen.

Goirle
Bergstraat.

Reusel-de Mierden
Hulsel, De Klamp-Willebrordlaan.

Sint-Oedenrode
Zwembadweg en Ollandseweg.

Tilburg
Bosscheweg.

Waalre
Aalst, Laan van Diepenvoorde.

Woensdrecht
Hoogerheide, Doelstraat De Hoef;
Calfven, Klein Brembrood en Mareberg;
Ossendrecht, OLV ter Duinenlaan, Bevrijdingsstraat, Antwerpsebaan Putte;
Woensdrecht, Bossestraat.

1.2.2 Boxmeer, toevoeging tbv plan Schootsveld 5

Het plan Schootsveld 5 houdt een noodzakelijke uitbreiding in voor een bestaand bedrijf in Vierlingsbeek. Hiermee wordt de grens van het bestaand stedelijk gebied overschreden. Dit plan zou in aanmerking kunnen komen voor een aanpassing door Gedeputeerde Staten op basis van artikel 4.12 Vr, maar bij het ontwerpplan is niet de vereiste inspraakprocedure voor wijziging van de verordening gevolgd. Er wordt in ruime mate voldaan aan de vereiste verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Daarom wordt deze wijziging nu voor alle duidelijkheid in het kader van deze kaartaanpassingsronde meegenomen.

1.2.3 Afgewezen verzoeken

Gemeentelijke verzoeken om toekenning van bestaand stedelijk gebied zijn beoordeeld aan de hand van eerder voor de begrenzing gebruikte criteria. Op een aantal locaties is toekenning van bestaand stedelijk gebied niet akkoord omdat

 • 1. er (nog) geen sprake is van voldoende intensieve bebouwing met een stedelijk karakter. Er kunnen nog typische buitengebiedfuncties zijn of functies die daar goed mee verenigbaar zijn, bijvoorbeeld een rioolwaterzuiveringsinstallatie, maar soms is er ook sprake van gebiedsbestemmingen zoals Agrarisch en Bos;
 • 2. het gaat om dieper in buitengebied instekende bestemmingsvlakken e.d. Algemeen uitgangspunt bij de begrenzing is nl. het voorkomen van 2e lijns bebouwing. Dit is stedenbouwkundig over het algemeen ongewenst, en bovendien wordt op deze wijze verder oprukkende bebouwing in het buitengebied voorkomen. In bijzondere situaties is er overigens altijd in overleg de mogelijkheid om bij een concreet plan een herbegrenzingsprocedure te volgen op basis van artikel 4.12 Vr;
 • 3. er ter plaatse ehs moet worden verwijderd. Volgens de plantoelichting is er een compensatieplan, maar het is niet duidelijk of deze ehs al is toegevoegd of dat dit ook nog dient te gebeuren. Zodra er duidelijkheid is over de ehs, kan het stedelijk gebied geactualiseerd worden.
 • 4. er sprake is van een aanduiding integratie stad-land die past bij het gemengde karakter van een gebied. Doorgaans is er dan naast de rode functies ook veel ehs en/of groenblauwe mantel aanwezig. De aanduiding integratie stad-land laat stedelijke ontwikkelingen toe, maar borgt wel dat deze in zo'n gebied in evenwicht blijven met de groene en blauwe elementen.
 • 5. het vastgestelde plan niet alleen stedelijke elementen bevat, maar ook nadrukkelijk is gericht op behoud of ontwikkeling van een zone met ecologische en/of landschappelijke waarden. Deze onderdelen vallen vaak samen met groenblauwe mantel en daarom is daar juist bewust gekozen om geen stedelijke, maar 'groene' functies te projecteren. Wanneer er in zo'n geval duidelijk geen sprake is van stedelijk groen, is er geen aanleiding het hele plangebied aan het stedelijk gebied toe te voegen, maar wordt dat beperkt tot de intensieve functies zoals Wonen en Bedrijf.

Op de volgende locaties is geen bestaand stedelijk gebied opgenomen, tussen haakjes een verwijzing naar de van toepassing zijnde punten:

 • Aalburg, Genderen De Tol (1), Veen delen van de Maasdijk, Tuinstraat, Veldstraat (1);
 • Breda, Rithmeesterpark/'t Hout (3);
 • Gemert-Bakel, Gemert, De Bloemerd (1);
 • Goirle, Tilburgseweg/woongebied Boschkens (4);
 • Halderberge, Stampersgat, Dennis Leestraat (1);
 • Oirschot, bedrijventerrein Westfields (5);
 • Oss, Maren-Kessel, tussen provinciale weg en Marense Dijk (1);
 • Reusel-de Mierden, Hulsel Willibrordlaan 56a (2), gildeterrein Hooge Mierde (1), ;gildeterrein Lage Mierde (5);
 • 's-Hertogenbosch, Maliskampsestraat 84 (1), (4);
 • Werkendam, Dussen De Nieuwe Steeg, Oude Zeedijk, deel Dussendijk en Dorpsstraat (1);
 • Woensdrecht, Hoogerheide Wipstraat (1) en Zandfort (2), Ossendrechtseweg (2); Putte Postbaan (1), Antwerpsestraat (1); Woensdrecht, Rijzendeweg (2), Dorpsstraat (1); Ossendrecht, Aanwas (2); Calfven (2) Klein Brembrood (1);
 • Zundert, Oud Zundertseweg 1N (1).

In een aantal gevallen biedt de aanwezige aanduiding Zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling of Integratie stad-land ontwikkelingsmogelijkheden. Daarnaast is het bij een aantal aan de rand van het stedelijk gebied gelegen locaties voorstelbaar dat bij een concrete planontwikkeling een herbegrenzing op basis van artikel 4.12 met de procedure meeloopt.

1.3 Structuur - Groenblauwe mantel

1.3.1 Schijndel

Gemeente Schijndel heeft verzocht om aanpassing van de groenblauwe mantel ten noordwesten van Schijndel. Het betreft deels een correctie voor een aan het kanaal gelegen bedrijventerrein. Daarnaast wordt voorgesteld delen van de groenblauwe mantel ten zuiden en ten noorden van de Boschweg te verwijderen en noordelijker rondom evz's toe te voegen.

Wij kunnen de groenblauwe mantel herbegrenzen indien hierdoor een beter resultaat voor het behoud, herstel en de ontwikkeling van de ecologische en landschappelijke waarden en kenmerken wordt bereikt. Hierbij geldt als voorwaarde dat dit niet leidt tot verlies van areaal, samenhang en kwaliteit van de aangewezen gebieden.

Ten zuiden van Boschweg
Wij achten het ten zuiden van de Boschweg verwijderen en van de groenblauwe mantel niet aanvaardbaar. Als dit zou vervallen is er sprake van een halvering van de landschappelijke verbinding tussen de natuurkernen Geelders/Gasthuiskamp/Elderbroek en het Wijboschbroek. Verder loopt er door dit gebied een ecologische verbindingszone en liggen er diverse bosjes en houtwallen die als stapstenen voor de verplaatsing van flora en fauna zouden kunnen dienen. Het laten vervallen van dit gebied kan, ook al wordt er elders groenblauwe mantel toegevoegd, niet leiden tot een beter resultaat en er zijn ook geen ruimtelijke ontwikkelingen waardoor groenblauwe mantel niet meer zinvol is.

Voormalig LOG
Ten noorden van de Boschweg is bij het begrenzen van de groenblauwe mantel rekening gehouden met een Landbouw Ontwikkelings Gebied (LOG) dat hier geprojecteerd was. Inmiddels is het LOG geen provinciaal beleid meer. Door de gemeente wordt een deel van de LOG nog beschouwd als primair agrarisch gebied, maar in andere delen ontstaat ruimte om de begrenzing van de groenblauwe mantel te wijzigen, mits aan de bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan.

Een klein deel van het door de gemeente aangegeven agrarisch gebied overlapt met de groenblauwe mantel. Door dit te vervangen door enkele percelen langs de Schutskooi sluit de groenblauwe mantel beter op elkaar aan, wordt een bosje bij de groenblauwe mantel getrokken en wordt deze om de bedrijven bij de Nieuwe Molenheide verbreed. Het areaal blijft gelijk. Deze wijziging voldoet hiermee aan de voorwaarden.

Lieseind
Het gebied dat wordt omsloten door de Lieseindsestraat, Lieseinds Heike, Lieseindsedijk en Nieuwe Slender ligt dichtbij de bebouwde kom, bevat geen bospercelen of verbindingszone en er zijn kassen aanwezig. Door dit gebied te vervangen door een gelijk areaal aan gronden aan de Zuid-Willemsvaart die in 2010 nog als LOG werden beschouwd en waar wel bospercelen en ecologische verbindingszones liggen, kan de groenblauwe mantel per saldo kwalitatief beter worden. Ten noorden van de Lieseindsedijk blijft dan voldoende breedte groenblauwe mantel over om de landschappelijke verbinding aan weerzijden van de Molendijk Noord in stand te houden.

Areaalbehoud: grensoverschrijdende wijziging
Wij achten enige verdere wijziging van de groenblauwe mantel ten noorden van de weg niet geheel uitgesloten, maar een verzoek daartoe zal moeten voldoen aan de voorwaarden genoemd in artikel 6.18 Vr en indien er sprake is van grensoverschrijdende wijzigingen, van beide betrokken gemeenten afkomstig moeten zijn.

Daarom is op dit moment besloten om alleen de correctie voor het bedrijventerrein te verwerken en de beschreven aanpassing ter plaatse van de Schutskooi. Hiermee is sprake van areaalbehoud en er kan een beter resultaat voor het behoud, herstel en de ontwikkeling van de ecologische en landschappelijke waarden en kenmerken worden bereikt.

1.3.2 Alphen-Chaam

Aan de Ulicotenseweg 44 te Chaam is sprake van een doorsneden agrarisch bouwvlak: het grootste deel valt binnen gemengd landelijk gebied, het overige deel binnen de groenblauwe mantel. Aangezien het bestemmingsplan is vastgesteld voordat de groenblauwe mantel in de Verordening ruimte Noord-Brabant 2011 van kracht werd, was het opnemen van een op perceelsniveau aangepaste zonering voor de groenblauwe mantel in het plan niet aan de orde. Daarom wordt nu gevraagd de groenblauwe mantel in de verordening aan te passen op het geldend agrarisch bouwvlak, zodat er duidelijkheid is over het van toepassing zijnde regime. Wij kunnen ons in deze correctie vinden.

1.4 Aanduiding - Zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling

1.4.1 Verwijdering ivm actualisatie

Waar bestemmingsplannen voor nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen en dergelijke zijn vastgesteld kan de aanduiding 'Zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling' vervallen. De locaties worden dan toegevoegd aan het bestaand stedelijk gebied. Deze wijzigingen zijn gebaseerd op verzoeken van gemeenten en ambtshalve constateringen.
Actualisatie heeft plaatsgevonden op de volgende locaties:

Aalburg
Drongelen, Gansoijen 1;
Veen, Nieuwstraat en MFA Groeneweg;
Aalburg, Polstraat-Maasdijk.

Boxmeer
Maasbroekse Blokken.

Sint-Oedenrode
Zwembadweg en Ollandseweg.

Tilburg
Bosscheweg.

1.4.2 Aalburg, toevoeging tbv plan Polderzicht

Het plan Polderzicht brengt een kleine overschrijding van het zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling met zich mee. Dit kan in aanmerking komen voor een aanpassing door Gedeputeerde Staten op basis van artikel 8.3 Vr, maar bij het ontwerpplan is per abuis niet de vereiste inspraakprocedure voor wijziging van de verordening gevolgd. Daarom wordt deze wijziging nu voor alle duidelijkheid in het kader van deze kaartaanpassingsronde meegenomen.

1.5 Aanduiding - Integratie stad-land

1.5.1 Verwijdering ivm actualisatie

Normaal gesproken hoeft deze aanduiding niet verwijderd te worden bij het vaststellen van plannen voor stedelijke ontwikkelingen. De aanduiding integratie stad-land wordt ook gebruikt voor gerealiseerde stedelijke ontwikkelingen die conform artikel 9.1 Vr gebaseerd zijn op een integrale visie voor een evenwichtige rode, groene en blauwe ontwikkeling in een gebied. Zo'n visie kan namelijk inhouden dat de stedelijke en landschappelijke functies zodanig met elkaar verweven zijn dat dit in het kaartbeeld niet goed te verwerken is. Daarom is ervoor gekozen om de aanduiding ook van toepassing te laten zijn op gebieden die al conform de visie zijn ingevuld.
In een enkel geval kan er echter gelet op het karakter en ligging van de stedelijke ontwikkeling toch aanleiding zijn (een deel van) de aanduiding te verwijderen en gronden toe te voegen aan het reguliere bestaand stedelijk gebied.

Aalburg 
Veen, Nieuwstraat.

1.6 Aanduiding - Ecologische verbindingszone

1.6.1 Actualisatie

Het komt regelmatig voor dat bij het realiseren van ecologische verbindingszones (evz) het tracé wordt gewijzigd ten opzichte van de oorspronkelijke verwachte loop. In dat geval moet ook de aanduiding in de verordening worden geactualiseerd. Ook andere wijzigingen in infrastructuur kunnen actualisatie noodzakelijk maken.

's-Hertogenbosch
In verband met de nieuwe kanaalzone ten oosten van 's-Hertogenbosch is het tracé van de evz daar geactualiseerd op basis van het plan Kanaalpark (NL.IMRO.0796.0002043-1301).

Diverse verspreide locaties
Waterschappen zijn verantwoordelijk voor de realisatie van natte verbindingszones, gemeenten voor 'droge'. Wij hebben van de gemeente Etten-Leur en drie waterschappen verzoeken ontvangen om begrenzingen te actualiseren. Het betreft locaties in de volgende gemeenten:

Waterschap Rivierland

Werkendam, Woudrichem;

Waterschap Brabantse Delta

Baarle-Nassau, Breda, Etten-Leur, Gilze en Rijen, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Tilburg, Woensdrecht, Zundert;

Waterschap Aa en Maas

Bernheze, Boxmeer, Cuijk, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Landerd,
Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis, Sint Oedenrode, Someren en Uden.

1.6.2 Breda

De gemeente Breda heeft verzocht de evz voor de boomkikker op te nemen conform de gemeentelijke visie. Deze wijziging leidt tot een beter resultaat voor de verwezenlijking, het behoud en het beheer van de evz.

1.6.3 Roosendaal, Molenbeek

De gemeente Roosendaal heeft verzocht om verlegging van de ecologische verbindingszone van de Omloop Tolberg naar het noordelijke deel van de Molenbeek tot aan de Vliet. Deze wijziging leidt tot een beter resultaat voor de verwezenlijking, het behoud en het beheer van de evz.

Het evz-tracé zal vanaf het verdeelwerk in de Molenbeek niet meer langs de Omloop Tolberg gaan omdat deze omloop een kunstmatige waterloop is die door de waterscheiding tussen de Molenbeek en de Rissebeek heen gegraven is om piekafvoeren van de Molenbeek te kunnen verwerken. Om de hoge stroomsnelheden tijdens die afvoerpieken te kunnen verwerken is het van belang dat er een harde oeververdediging blijft langs de Omloop. De steile taluds zouden de hoge stroomsnelheden anders niet kunnen doorstaan. Er is geen ruimte om flauwere natuurlijke taluds te kunnen realiseren.
Langs het noordelijke deel van de Molenbeek ontstaat er juist meer ruimte, doordat er stedenbouwkundige ontwikkelingen op gang komen die kansen bieden voor een meer natuurlijke beek.

1.6.4 Steenbergen

De gemeente Steenbergen, waterschap Brabantse Delta en de provincie zijn overeengekomen dat het noordoostelijke deel van de evz langs de Cruislandse Kreken wordt verlegd naar het oosten. De wijziging heeft een relatie met een ehs wijziging in Steenbergen. De huidige te vervallen locatie betreft een hoogliggende dijk, de nieuwe locatie betreft een bestaande kreek, waarlangs een natuurstrook aanwezig is. Deze wijziging leidt tot een beter resultaat voor de verwezenlijking, het behoud en het beheer van de evz.

1.7 Aanduiding - Regionale waterberging

1.7.1 Actualisatie

In de praktijk kan er bij het uitvoeren van projectplannen door het Waterschap behoefte blijken de ligging van een waterberging aan te passen. Soms blijken bepaalde delen bij nader inzien minder geschikt of is het om andere redenen moeilijk de berging te realiseren, dan is vormverandering aan de orde. Soms kunnen delen bijvoorbeeld op basis van nieuwere berekeningen vervallen. Het waterschap kan dan aangeven dat de aanduiding in de verordening aangepast moet worden.

Dit is het geval op de volgende locaties:

 • Valkenswaard, Bergeijksedijk;
 • 's-Hertogenbosch: ten oosten van De Brand, vanwege de aanleg van het nieuwe kanaal.

1.8 Aanduiding - Behoud en herstel van watersystemen

Bij natte ecologische verbindingszones is er vaak ook sprake van de aanduiding Behoud en herstel van watersystemen. Een wijziging of actualisatie van de aanduiding Ecologische verbindingszone brengt dan ook vaak aanpassing van de eerstgenoemde aanduiding met zich mee.

De opgenomen wijzigingen hangen samen met wijzigingen opgenomen in paragraaf 1.6 Aanduiding - Ecologische verbindingszone.

1.9 Aanduiding - Beperkingen veehouderij

1.9.1 Actualisatie

Op 1 april 2002 trad de Reconstructiewet concentratiegebieden in werking. De wet vraagt aan betrokken provincies om voor de concentratiegebieden reconstructieplannen op te stellen en daarin een integrale zonering aan te brengen, te weten een extensiveringsgebied, verwevingsgebied en een landbouwontwikkelingsgebied. Als gevolg van de uitspraken van de Raad van State over de reconstructieplannen werkt het extensiveringsgebied rechtstreeks door in bestemmingsplannen. Omdat er ook onderdelen van de plannen werden vernietigd zijn onder de noemer 'correctieve herziening' plannen gemaakt ter reparatie van de vernietigde onderdelen. Ook ten aanzien van de correctieve herzieningen zijn procedures bij de Raad van State gestart. Hierover heeft de Raad van State op 24 februari 2010 uitspraak gedaan (200807643/1/R1). In lijn met de uitspraak van de Raad van State is de aanduiding 'Beperkingen veehouderij' toegevoegd of verwijderd, zie ook: Bijlage 2 Aanduiding beperkingen Veehouderij, doorsneden bouwpercelen.

Actualisatie heeft plaatsgevonden op de volgende locaties (nummering conform dictum):

f. alleen de gronden ter plaatse van het bouwblok aan Nergena 36 te Boxtel als verwevingsgebied zijn aangemerkt (ME-I) (verwijderd);

k. alleen de gronden ter plaatse van het bouwblok aan de Straatkantseweg 30 te Haps, gemeente Cuijk, als verwevingsgebied zijn aangemerkt (PM-II) (verwijderd);

l. het bouwblok van het perceel Oosterheidestraat 6 te Uden (PM-059) is aangeduid als extensiveringsgebied (verwijderd);

m. de zonering van de bouwblokken van de navolgende percelen is herzien:

 • Bruggenseweg 13 te Deurne (PE-014) (toegevoegd);
 • Nieuwedijk 1A te Nuenen (PE-039) (verwijderd);
 • De Uitgang 18 te Bladel (BR-003) (verwijderd);
 • Keijenhurkseweg 2/4 te Eersel (BR-011) (verwijderd);
 • Vlosbergseweg 14a te Asten (PE-007) (verwijderd);
 • Abcovensedijk 8 te Goirle (BR-016) (verwijderd);
 • Driehuizen 1 te Hilvarenbeek (BR-032) (verwijderd);
 • Laag Heukelomseweg 11 te Oisterwijk (ME-029) (toegevoegd);
 • Schoor 8 te Sint-Oedenrode (ME-036) (verwijderd);
 • Papenvoortsedijk 1b te Boxmeer (PM-019) (toegevoegd);
 • De Bengels 2/4 te Cuijk (PM-027) (toegevoegd);
 • Van Ophovenlaan 66 te Mill en Sint Hubert (PM-038) (verwijderd);
 • Strijbeekseweg 53 te Alphen-Chaam (BA-021) (toegevoegd);
 • Overaseweg 186 te Breda (BA-025) (toegevoegd);
 • Akkerweg 8 te Goirle (BR-016a) (toegevoegd);
 • Huijgevoort 3 te Middelbeers (BR-080) (toegevoegd);
 • Langegracht 6 te Middelbeers (BR-083) (verwijderd);
 • Keersopperdreef 1 te Bergeijk (BD-014) (toegevoegd);
 • Lommelsedijk 15 te Bergeijk (BD-016) (toegevoegd);
 • Lommelsedijk 25 te Bergeijk (BD-018) (toegevoegd);
 • Achterste Brug 39 te Valkenswaard (BD-028) (toegevoegd);
 • Heikantstraat 25 te Waalre (BD-034) (toegevoegd);
 • Onze Lieve Vrouwedijk 78/80 te Waalre (BD-035) (verwijderd);
 • De Kuilen 4a te Son en Breugel (ME-041) (toegevoegd);
 • Loonsehoek 2 te Tilburg (ME-049) (verwijderd);
 • Ericaweg 3 te Asten (PE-003) (verwijderd);
 • Biesdeel 20 te Deurne (PE-012) (toegevoegd);
 • Waterstraat 2/2a te Deurne (PE-025b) (toegevoegd);
 • Gezandebaan 5 te Someren (PE-043a) (toegevoegd);
 • Otterdijk 3 te Someren (PE-047) (toegevoegd);
 • Markweg ong. te Alphen-Chaam (BA-016) (toegevoegd);
 • Donschotseweg 1/13/14 te Deurne (PE-014a) (toegevoegd);
 • Keulsebaan 15/15a te Deurne (PE-015a) (toegevoegd).
1.9.2 Reacties Vr-2014

Gedurende de inspraakperiode van de Verordening ruimte 2014 zijn een aantal reacties aangemerkt als een verzoek om kaartaanpassing. In onderstaande gevallen is er sprake van een correctie op basis van de spelregels die gedurende de reconstructie en correctieve herziening zijn geformuleerd of als er sprake is van een vastgesteld bestemmingsplan.

Actualisatie heeft plaatsgevonden op de volgende locaties:

Alphen-Chaam
Chaam, Ulicotenseweg 44 NL.IMRO.1723.BPBG2010-VS01.

Bergeijk

Bergeijk, Bredasedijk 35 NL.IMRO.1724.WPUbre0026-VAST.

Breda

Breda, Mastdreef 19 NL.IMRO.0758.BW2013059014-0402.

Gemert-Bakel

Bakel, Besterd 1 NL.IMRO.1652.Buitengebied2010-VA01.

Sint-Anthonis

Oploo, Brugstraat 16 NL.IMRO.1702.8BPbuitengebied-VA02.

1.9.3 Afgewezen verzoeken inspraak Vr-2014

Onderstaande verzoeken zijn afgewezen omdat er geen sprake is van een doorsnijding van het bouwblok of er niet wordt voldaan aan de spelregels die gedurende de reconstructie en correctieve herziening zijn geformuleerd.

Alphen-Chaam

Alphen, Terover 16 A, geen sprake van een doorsneden bouwblok.

Gemert-Bakel

Bakel, Mathijseind 12, geen sprake van een doorsneden bouwblok.

Bakel, Muizenhol 4, voldoet niet aan de spelregels.

Elsendorp, Elsendorpseweg 74, voldoet niet aan de spelregels.

Hoofdstuk 2 Procedure van deze wijzigingsverordening

2.1 Terinzagelegging

Het ontwerp van deze wijziging van de Verordening ruimte 2014 heeft met ingang van 2 juni tot en met 14 juli ter inzage gelegen, tegelijk met de ontwerpwijziging van het Natuurbeheerplan. 

2.2 Inspraakreacties

Tijdens de periode van terinzagelegging kon een ieder zijn reactie over het ontwerp bij Gedeputeerde Staten indienen. In totaal hebben 47 insprekers van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. De inspraakreacties geven op onderdelen aanleiding om wijzigingen door te voeren in de verbeelding en/of toelichting.

Hoofdstuk 3 Overige informatie

3.1 Samenhang Verordening ruimte en Natuurbeheerplan

In de Verordening ruimte 2014 is de ecologische hoofdstructuur (ehs) begrensd, ofwel hierbij is bepaald welke percelen deel uitmaken van de ehs.

Welk type natuur er binnen de grenzen van de ehs aanwezig is of wordt nagestreefd is niet in de verordening opgenomen, maar in het Natuurbeheerplan dat wij jaarlijks actualiseren. De hierin opgenomen natuurdoelen zijn van belang voor subsidiemogelijkheden, maar bijvoorbeeld ook voor de door de verordening voorgeschreven beschermende voorschriften in bestemmingsplannen.

Particulieren en natuurbeherende organisaties kunnen vanuit een ecologische invalshoek verzoeken om aanpassing van het natuurbeheerplan. In het merendeel van de gevallen wordt verzocht om andere natuurdoeltypes. Een wijziging van natuurdoeltype heeft geen invloed op de grenzen van de ehs en dus ook niet op de Verordening ruimte. Een deel van de verzoeken heeft echter (ook) betrekking op de grenzen. Overigens gaat het bij de grenswijzigingen die deel uitmaken van een verzoek om aanpassing van het Natuurbeheerplan ook regelmatig om een inmiddels aan het licht gekomen onjuistheid.

Op het moment dat het verzoek om aanpassing van het natuurbeheerplan ook een verzoek om wijziging van de ehs-grenzen inhoudt en wij op ecologische gronden van oordeel zijn dat het verzoek terecht is, is het dus nodig om de grenzen van de ehs in de Verordening ruimte aan te passen. Dit heeft vervolgens ook doorwerking naar de grenzen die in het Natuurbeheerplan worden gehanteerd. Waar er ehs toegevoegd wordt zal in het kader van het Natuurbeheerplan de ambitie en het natuurbeheertype worden vastgelegd.

Aanpassing van de grenzen in de Verordening ruimte en aanpassing van het Natuurbeheerplan voor ambities c.q. natuurbeheertypes vindt momenteel één keer per jaar plaats na een gezamenlijke voorbereidende procedure. Voor beide plannen wordt gelijktijdig in de periode mei/juni een ontwerpbesluit met de voorgenomen wijzigingen ter inzage gelegd. Na beoordeling van de ingekomen reacties komen wij in september tot een definitief besluit over die wijzigingen.

3.1.1 Benutten procedure voor andere wijzigingen

Van deze vaste cyclus van terinzagelegging van een ontwerp-wijziging voor de zomervakantie en vaststelling in september maken wij indien nodig ook gebruik voor andere wijzigingen die geen relatie hebben met het Natuurbeheerplan maar wel tot onze bevoegdheid behoren. Voorbeelden hiervan zijn correcties die geen ecologische hoofdstructuur betreffen en actualisaties van de verbeelding op basis van vastgestelde bestemmingsplannen, zoals voor een nieuwe woonwijk.

Deze wijzigingen zijn deels gebaseerd op gemeentelijke verzoeken, maar kunnen ook ambtshalve zijn opgenomen wanneer aan de hand van een in procedure zijnd bestemmingsplan de noodzaak tot wijziging van de verordening is geconstateerd.

3.2 Bevoegdheid aanpassing grenzen

In Bijlage 1 Relevante artikelen Verordening ruimte is een overzicht van de relevante artikelen uit de Verordening ruimte 2014 opgenomen.

Daarnaast merken wij hier nog het volgende op over artikel 36.4 lid 2 onder a. Hier is geregeld dat wij de begrenzing van structuren en aanduidingen kunnen wijzigen als er sprake is van kennelijke onjuistheden in de begrenzing.

In situaties waarin zonder meer duidelijk sprake is van een fout in het kaartmateriaal, kan een correctie plaats vinden zonder voorafgaande inspraak.
Bij correcties van onjuistheden die niet eenvoudig kenbaar zijn is het uitgangspunt dat deze wel verlopen via een inspraakprocedure. Dan is de fout niet aan de hand van het kaartbeeld in combinatie met topografische ondergrond, luchtfoto en eventueel bestemmingsplan te constateren, maar bijvoorbeeld alleen met wetenschap van achterliggende gegevens of documenten met uitgangspunten voor de begrenzing.

3.3 Wijziging van aangrenzende structuur

In de Verordening ruimte wordt de ruimtelijke hoofdstructuur gevormd door het bestaand stedelijk gebied, de ecologische hoofdstructuur (ehs), de groenblauwe mantel en het gemengd landelijk gebied. Deze structuren sluiten op elkaar aan en overlappen niet.

Dit betekent dat een wijziging in één van deze legenda-eenheden ook gevolgen heeft voor de aangrenzende structuur. Er kan niet volstaan worden met het verwijderen van de ehs, dit zou namelijk een 'witte vlek' in de kaart opleveren - er moet op die plek ook een nieuwe legendaeenheid aan worden toegekend. Het toevoegen van bestaand stedelijk gebied betekent op zijn beurt dat daar bijvoorbeeld gemengd landelijk gebied verwijderd moet worden.

In deze 'afgeleide' wijzigingen wordt bij deze herbegrenzing ook voorzien.

De hoofdregels voor toekenning van een ander structuurelement aan de gronden waar de ehs is verwijderd zijn als volgt:

 • 1. het vlak grenst ergens aan de groenblauwe mantel: het vlak wordt toegevoegd aan de groenblauwe mantel;
 • 2. het vlak raakt geen groenblauwe mantel, maar wel bestaand stedelijk gebied: het vlak wordt toegevoegd aan bestaand stedelijk gebied;
 • 3. het vlak was volledig omringd door gemengd landelijk gebied: het wordt toegevoegd aan gemengd landelijk gebied.
 • 4. het vlak wordt volledig omringd door ehs: de toekenning van de aanduiding is maatwerk.

3.4 Raadplegen Verordening ruimte 2014 voor overige regels

De wijziging heeft alleen betrekking op de begrenzingen van een beperkt aantal aanduidingen in de Verordening ruimte. Daarom dient naast dit wijzigingsbesluit ook altijd de Verordening ruimte 2014 te worden geraadpleegd:

 • voor de regels die van toepassing zijn op de gebieden die bij dit besluit zijn aangeduid als bestaand stedelijk gebied, ecologische hoofdstructuur, groenblauwe mantel en gemengd landelijk gebied;
 • omdat er nog andere aanduidingen en dus regels op dezelfde locatie van toepassing kunnen zijn. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een zoekgebied voor ecologische verbindingszone, een regionale waterberging, aardkundig waardevol gebied, enz.

Bijlagen

Bijlage 1 Relevante artikelen Verordening ruimte

Hoofdstuk 1 Algemene bevoegdheid wijziging begrenzingen
1.1 36.4 Algemene wijzigingsbevoegdheid
 • 1. Onverlet het bepaalde in deze verordening kunnen Gedeputeerde Staten de regels van deze verordening wijzigen in het geval dat:
  • a. er sprake is van een kennelijke onvolkomenheid of onduidelijkheid in de tekst, mits dit geen inhoudelijke wijziging ten gevolge heeft;
  • b. er strijdigheid bestaat met een wet, een algemene maatregel van bestuur of anderszins een wettelijke maatregel.
 • 2. Onverlet het bepaalde in deze verordening kunnen Gedeputeerde Staten de begrenzing van de bij of krachtens deze verordening aangewezen gebieden (structuren) en aanduidingen wijzigen in het geval dat:
  • a. er sprake is van kennelijke onjuistheden in de begrenzing;
  • b. er strijdigheid bestaat met een wet, een algemene maatregel van bestuur of anderszins een wettelijke maatregel;
  • c. de begrenzing van een gebied of aanduiding niet (langer) in overeenstemming is met een bestemmingsplan dat overeenkomstig artikel 3.8, derde lid, van de wet is bekendgemaakt;
  • d. dit nodig is vanwege een verzoek tot wijziging van een bepaald gebied of aanduiding op grond van deze verordening.
Hoofdstuk 2 Artikelen met specifieke wijzigingsbevoegdheid
2.1 Structuur - Bestaand stedelijk gebied

Artikel 4.12 Wijziging grenzen bestaand stedelijk gebied op verzoek

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders kan Gedeputeerde Staten verzoeken om de begrenzing van het bestaand stedelijk gebied te wijzigen, mits:
  • a. het een beperkte afronding van een bestaand stedelijk gebied betreft die tot een logische stedenbouwkundige opzet leidt;
  • b. er toepassing is gegeven aan artikel 3.2 (kwaliteitsverbetering landschap).
 • 2. Op een verzoek als bedoeld in het eerste lid is artikel 36.5 (procedure grenswijziging op verzoek) van toepassing.
2.2 Structuur - Ecologische hoofdstructuur

Artikel 5.2 Wijziging van de begrenzing om ecologische redenen

 • 1. Gedeputeerde Staten kunnen de begrenzing van de ecologische hoofdstructuur wijzigen ten einde de ecologische samenhang te verbeteren of de ecologische hoofdstructuur duurzaam in te passen in de provinciale structuurvisie.
 • 2. Een wijziging van de begrenzing bedoeld in het eerste lid kan slechts plaatsvinden indien uit een ecologische onderbouwing blijkt dat:
  • a. de oorspronkelijke kwalitatieve en kwantitatieve ambities van de ecologische hoofdstructuur in het desbetreffende gebied worden behouden of versterkt;
  • b. vaststaat welk onderdeel van de ecologische hoofdstructuur verdwijnt en waar dit onderdeel opnieuw wordt ingezet.
 • 3. In afwijking van het tweede lid, onder b, hoeft het verdwenen onderdeel van de ecologische hoofdstructuur niet opnieuw te worden ingezet, zolang sprake is van overbegrenzing.
 • 4. Zodra Gedeputeerde Staten toepassing hebben gegeven aan het eerste lid, stelt de gemeenteraad binnen negen maanden een bestemmingsplan vast in overeenstemming met de vastgestelde herbegrenzing en de bepalingen van dit hoofdstuk.
2.3 Structuur - Groenblauwe mantel

6.18 Wijziging van de begrenzing

 • 1. Gedeputeerde Staten kunnen de begrenzing van de groenblauwe mantel wijzigen indien:
  • a. hierdoor een beter resultaat voor het behoud, herstel en de ontwikkeling van de ecologische en landschappelijke waarden en kenmerken wordt bereikt, of
  • b. door een ruimtelijke ontwikkeling het behoud, herstel of de duurzame ontwikkeling van de groenblauwe mantel kennelijk niet langer zinvol is.
 • 2. Het college van burgemeester en wethouders kan Gedeputeerde Staten verzoeken om de begrenzing van de groenblauwe mantel te wijzigen, onder toepassing van de procedure zoals opgenomen in artikel 36.5.
 • 3. Een wijziging van de begrenzing als bedoeld in het eerste en tweede lid, kan slechts plaatsvinden mits dit niet leidt tot verlies van areaal, samenhang en kwaliteit van de aangewezen gebieden met het oog op behoud, herstel of duurzame ontwikkeling van de ecologische en landschappelijke waarden en kenmerken.
 • 4. Zodra Gedeputeerde Staten toepassing hebben gegeven aan het eerste lid, stelt de gemeenteraad binnen negen maanden nadien een bestemmingsplan vast indien dit nodig is om het bestemmingsplan in overeenstemming te brengen met de vastgestelde herbegrenzing en de bepalingen van dit hoofdstuk.
2.4 Aanduiding - Zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling

Artikel 8.3 Wijziging van de begrenzing op verzoek

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders kan Gedeputeerde Staten verzoeken om de begrenzing van de aanduiding Zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling te wijzigen in geval:
  • a. er sprake is van een beperkte afronding van een stedelijke ontwikkeling die tot een duidelijke verbetering van de stedenbouwkundige of landschappelijke kwaliteit leidt;
  • b. uit een milieueffectrapport, dat op grond van de Wet milieubeheer is opgesteld, blijkt dat daardoor een gunstiger resultaat voor de milieugevolgen wordt bereikt.
 • 2. Op een verzoek als bedoeld in het eerste lid is artikel 36.5 (procedure grenswijziging op verzoek) van toepassing.
2.5 Aanduiding - Ecologische verbindingszone

Artikel 11.2 Wijziging van de begrenzing

 • 1. Gedeputeerde Staten kunnen de begrenzing van de aanduiding 'Ecologische verbindingszone' wijzigen indien dit tot een beter resultaat leidt voor de verwezenlijking, het behoud en het beheer van een ecologische verbindingszone.
 • 2. Het college van burgemeester en wethouders kan Gedeputeerde Staten verzoeken om de begrenzing van de aanduiding 'Ecologische verbindingszone' te wijzigen mits hiermee geen afbreuk wordt gedaan aan de functie van ecologische verbindingszone.
 • 3. Op een verzoek als bedoeld in het tweede lid is artikel 36.5 (procedure grenswijziging op verzoek) van toepassing.
2.6 Aanduiding - Regionale waterberging

13.2 Wijziging van de begrenzing

 • 1. Gedeputeerde Staten kunnen de begrenzing van de aanduiding 'Regionale waterberging' wijzigen indien dit blijkens concrete inrichtings- of projectplannen tot een beter resultaat leidt voor het waterbergend vermogen.
 • 2. Alvorens Gedeputeerde Staten overgaan tot een wijziging van de begrenzing als bedoeld in het eerste lid raadplegen zij het betrokken waterschapsbestuur.
 • 3. Het college van burgemeester en wethouders kan Gedeputeerde Staten verzoeken om de begrenzing van de aanduiding Regionale waterberging te wijzigen onder voorwaarde dat de Regionale waterberging met de beoogde wijziging ten minste een vergelijkbare functie kan vervullen en mits uit het verzoek blijkt dat de waterbeheerder hiermee instemt.
 • 4. Op een verzoek als bedoeld in het derde lid is artikel 36.5 (procedure grenswijziging op verzoek) van toepassing.
2.7 Aanduiding - Behoud en herstel van watersystemen

Artikel 18.2 Wijziging van de begrenzing

 • 1. Gedeputeerde Staten kunnen de begrenzing van de aanduiding 'Behoud en herstel van watersystemen' wijzigen, mits dit tot een beter resultaat leidt voor het beoogde doel waarvoor deze gebieden zijn aangewezen.
 • 2. Alvorens Gedeputeerde Staten overgaan tot een wijziging van de begrenzing als bedoeld in het eerste lid, raadplegen zij het betrokken waterschapsbestuur.
 • 3. Het college van burgemeester en wethouders kan Gedeputeerde Staten verzoeken om de begrenzing van de aanduiding 'Behoud en herstel watersystemen' te wijzigen mits uit het verzoek blijkt dat de waterbeheerder hiermee instemt.
 • 4. Op een verzoek als bedoeld in het derde lid is artikel 36.5 (procedure grenswijziging op verzoek) van toepassing.
2.8 Aanduiding - Beperkingen Veehouderij

Artikel 25.2 Wijziging van de begrenzing op verzoek

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders kan Gedeputeerde Staten verzoeken om de begrenzing van de aanduiding 'Beperkingen veehouderij' te wijzigen, mits:
  • a. het een ondergeschikte wijziging van het gebied betreft;
  • b. is aangetoond dat er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat mede gelet op aspecten vanwege milieu en volksgezondheid;
  • c. er geen aantasting van in de nabijheid gelegen ecologische waarden plaatsvindt.
 • 2. Op een verzoek als bedoeld in het eerste lid is artikel 36.5 (procedure grenswijziging op verzoek) van toepassing.

Bijlage 2 Aanduiding beperkingen Veehouderij, doorsneden bouwpercelen

Inleiding:

Op 1 april 2002 trad de Reconstructiewet concentratiegebieden in werking. De wet vraagt aan betrokken provincies om voor de concentratiegebieden reconstructieplannen op te stellen en daarin een integrale zonering aan te brengen, te weten een extensiveringsgebied, verwevingsgebied en een landbouwontwikkelingsgebied.

Op 22 april 2005 hebben Provinciale Staten (PS 25/05) besloten tot de vaststelling van de vaststelling van:

 • I. De Baronie, Beerze-Reusel, Boven-Dommel, De Meierij, Maas en Meierij, Peel en Maas en De Peel, en
 • II. de Gebiedsplannen Brabantse Delta en Wijde Biesbosch.

Als gevolg van de uitspraken van de Raad van State over de reconstructieplannen werkt het extensiveringsgebied rechtstreeks door in bestemmingsplannen. Omdat er ook onderdelen van de plannen werden vernietigd zijn onder de noemer 'correctieve herziening' plannen gemaakt ter reparatie van de vernietigde onderdelen. Deze reparatie omvat hoofdzakelijk het opnieuw vaststellen van de integrale zonering (extensiveringsgebied) intensieve veehouderij voor enkele gebieden en door die integrale zonering doorsneden bouwblokken. Provinciale Staten (33/08B) hebben hiertoe op 27 juni 2008 besloten tot de vaststelling van de correctieve herziening van de reconstructieplannen De Baronie, Beerze-Reusel, Boven-Dommel, De Meierij, Maas en Meierij, De Peel en Peel en Maas.

Ook ten aanzien van de correctieve herzieningen zijn (weer) procedures bij de Raad van State gestart. Hierover heeft de Raad van State op 24 februari 2010 uitspraak gedaan (200807643/1/R1). Het betrof hier vooral de begrenzing bij doorsneden bouwblokken.

Op 19 maart 2010 hebben Provinciale Staten (24/10E) besloten tot het voorbereidingsbesluit ontwikkelingen intensieve veehouderij. Waarna de Verordening ruimte Noord-Brabant, fase 1 is vastgesteld. Na de borging in de Verordening ruimte is door op 7 maart 2012 door Provinciale Staten(02/12E) besloten om de reconstructie- en gebiedsplannen in te trekken.

De beroepen tegen dit besluit zijn door de Raad van State op 27 november 2013 (201206146/1/R3) gegrond verklaard. Op basis van procedurele gronden (artikel 11 van de Reconstructiewet) is het intrekkingsbesluit van Provinciale Staten vernietigd. In de vergadering van Provinciale Staten (02/14BII) van 7 februari 2014 is wederom besloten tot intrekking met dien verstande dat dit direct na intrekking van de Reconstructiewet door het Rijk zal gebeuren. Inmiddels hebben de provincies hierom verzocht en is door het Rijk aangegeven dat de intrekking van de Reconstructiewet concentratiegebieden wordt verwacht op 1 juli 2014.

Aanpassing kaarten, Verordening ruimte 2014

Ten tijde van de correctieve herzieningen waren drie gebiedsaanduidingen van kracht. Dit waren:

Landbouwontwikkelingsgebieden: Onder een landbouwontwikkelingsgebied verstaat de Wet een ruimtelijk begrensd gedeelte van een reconstructiegebied met het primaat landbouw dat geheel of gedeeltelijk voorziet, of in het kader van de reconstructie zal voorzien, in de mogelijkheid tot uitbreiding, hervestiging of nieuwvestiging van intensieve veehouderij

Extensiveringsgebied: Onder een extensiveringsgebied verstaat de Wet: een ruimtelijk begrensd gedeelte van een reconstructiegebied met het primaat wonen of natuur, waar uitbreiding, hervestiging of nieuwvestiging van in ieder geval intensieve veehouderij onmogelijk is of in het kader van de reconstructie onmogelijk zal worden gemaakt.

Verwevingsgebied: Onder een verwevingsgebied verstaat de Wet: een ruimtelijk begrensd gedeelte van een reconstructiegebied gericht op verweving van landbouw, wonen en natuur, waar hervestiging of uitbreiding van de intensieve veehouderij mogelijk is, mits de ruimtelijke kwaliteit of de functies van het gebied zich daar niet tegen verzetten.

Bij doorsnijdingen werd volgens de reconstructieplannen in het algemeen het lichtse rechtsregime van toepassing verklaard op het hele bouwblok. Na vaststelling van de Verordening ruimte 2014 bestaat enkel nog de aanduiding beperking veehouderij. De begrenzing van de aanduiding beperkingen veehouderij komt overeen met het voormalige extensiveringsgebied. De verwevingsgebieden en landbouwontwikkelingsgebieden zijn komen te vervallen.

Landbouwontwikkelingsgebieden:

Bovenstaande houdt in dat de in de uitspraak 200807643/1/R1 van de Raad van State genoemde gevallen met betrekking tot de landbouwontwikkelingsgebieden met het opheffen van deze gebiedsaanduiding reeds zijn gecorrigeerd en geen aanpassing van de kaarten meer nodig is. Het gaat hierbij om (nummering conform dictum):

a. de gronden in het gebied Druisdijk binnen 500 meter van voor verzuring gevoelige natuur als landbouwontwikkelingsgebied zijn aangemerkt (BA-V (1));

b. de gronden aan de noordzijde en de oostzijde van het noordelijke deel van het landbouwontwikkelingsgebied Alphen Oost binnen 500 meter van natuur als landbouwontwikkelingsgebied zijn aangemerkt (BA-V (2) en (3));

c. de gronden in het gebied ten westen van De Hultense Leij binnen 250 meter van voor verzuring gevoelige natuur (B-gebied) als landbouwontwikkelingsgebied zijn aangemerkt (BR-I);

e. het gebied 't Woud als landbouwontwikkelingsgebied is aangemerkt (MM-IV);

g. de gronden tegenover de Brouwerskampweg 8 als landbouwontwikkelingsgebied zijn aangemerkt (ME-II);

h. de gronden ten westen van de kern Someren binnen 500 meter van het recreatiebedrijf van [appellant sub 7] aan de Smulderslaan 23 als landbouwontwikkelingsgebied zijn aangemerkt (PE-III);

i. de gronden ten westen van de kern Someren-Heide binnen 500 meter van de kern Someren-Heide en binnen 500 meter van de sportvelden als landbouwontwikkelingsgebied zijn aangemerkt (PE-III);

j. het landbouwontwikkelingsgebied ten westen van de kern Someren-Heide overlapt met het grondwaterbeschermingsgebied (PE-III);

m. de zonering van de bouwblokken van de navolgende percelen is herzien:

 • Oosterwijksestraat 24 te Alphen-Chaam (BA-017)
 • Lieringsedijk 20 te Best (ME-003)
 • Sloef 11 te Sint-Oedenrode (ME-038)
 • Olen 20 te Nuenen (PE-040)
 • Vijfhuizenbaan 42 te Goirle (BR-022)
 • Vijfhuizenbaan 46 te Goirle (BR-023)
 • Hoog Munsel 9 te Boxtel (ME-009)
 • Ruiting 5 te Haaren (ME-016)
 • Liempdseweg 14 te Sint-Oedenrode (ME-035)
 • Sloef 7 te Sint-Oedenrode (ME-037)
 • Vresselseweg 40a te Sint-Oedenrode (ME-040)
 • Lieringsedijk 20 te Best (ME-003)
 • Langstraat 73 te Deurne (PE-018)
 • Zandschelweg 3 te Deurne (PE-027).

Extensiverings- en verwevingsgebied:

Omdat de begrenzing van het extensiveringsgebied is overgenomen hebben we ook binnen de aanduiding beperkingen veehouderij te maken met doorsnijdingen. De Keulsebaan 15/15A te Deurne en de locatie aan de Papenvoortsedijk 1B te Boxmeer ligt binnen de zonering van bestaand stedelijk gebied, de zogenaamde kernrandzone. 

Voor de overige gevallen die onder de aanduiding beperkingen veehouderij komen te vallen geldt dat of de bedrijfsvoering is gestaakt, het bedrijf is gesaneerd of conform de uitspraak van de Raad van State de grens van 220 meter rondom een A-gebied, alsnog moest worden bijgesteld naar 250 meter. Daardoor komen verschillende locaties alsnog onder de aanduiding beperkingen veehouderij te liggen (nummering conform dictum):

m. de zonering van de bouwblokken van de navolgende percelen is herzien:

 • Bruggenseweg 13 te Deurne (PE-014)
 • Laag Heukelomseweg 11 te Oisterwijk (ME-029)
 • Papenvoortsedijk 1b te Boxmeer (PM-019)
 • De Bengels 2/4 te Cuijk (PM-027)
 • Strijbeekseweg 53 te Alphen-Chaam (BA-021)
 • Overaseweg 186 te Breda (BA-025)
 • Akkerweg 8 te Goirle (BR-016a)
 • Huijgevoort 3 te Middelbeers (BR-080)
 • Keersopperdreef 1 te Bergeijk (BD-014)
 • Lommelsedijk 15 te Bergeijk (BD-016)
 • Lommelsedijk 25 te Bergeijk (BD-018)
 • Achterste Brug 39 te Valkenswaard (BD-028)
 • Heikantstraat 25 te Waalre (BD-034)
 • De Kuilen 4a te Son en Breugel (ME-041)
 • Biesdeel 20 te Deurne (PE-012)
 • Waterstraat 2/2a te Deurne (PE-025b)
 • Gezandebaan 5 te Someren (PE-043a)
 • Otterdijk 3 te Someren (PE-047)
 • Markweg ong. te Alphen-Chaam (BA-016)
 • Donschotseweg 1/13/14 te Deurne (PE-014a)
 • Keulsebaan 15/15a te Deurne (PE-015a).

Alle andere locaties vallen na de beoordeling onder het toenmalige verwevingsgebied. De belangrijkste reden hiervoor is dat de zoneringen rondom een A-gebied dusdanig zijn gewijzigd dat op basis van die zonering geen doorsnijding meer zou ontstaan. Wat inhoudt dat navolgende locaties niet vallen onder de aanduiding beperking veehouderij (nummering conform dictum):

d. de gronden in een zone van 250 meter rond Eurocamping Vessem als verwevingsgebied zijn aangemerkt (BR-V);

f. alleen de gronden ter plaatse van het bouwblok aan Nergena 36 te Boxtel als verwevingsgebied zijn aangemerkt (ME-I);

k. alleen de gronden ter plaatse van het bouwblok aan de Straatkantseweg 30 te Haps, gemeente Cuijk, als verwevingsgebied zijn aangemerkt (PM-II);

l. het bouwblok van het perceel Oosterheidestraat 6 te Uden (PM-059) is aangeduid als extensiveringsgebied;

m. de zonering van de bouwblokken van de navolgende percelen is herzien:

 • Nieuwedijk 1A te Nuenen (PE-039)
 • De Uitgang 18 te Bladel (BR-003)
 • Keijenhurkseweg 2/4 te Eersel (BR-011)
 • Vlosbergseweg 14a te Asten (PE-007)
 • Abcovensedijk 8 te Goirle (BR-016)
 • Driehuizen 1 te Hilvarenbeek (BR-032)
 • Schoor 8 te Sint-Oedenrode (ME-036)
 • Langegracht 6 te Middelbeers (BR-083)
 • Loonsehoek 2 te Tilburg (ME-049)
 • Ericaweg 3 te Asten (PE-003)