direct naar inhoud van Aanwijzing t.a.v. ruimte-voor-ruimte
Plan: Reactieve aanwijzing tav Gemert-Bakel, Buitengebied herziening april 2011
Status: vastgesteld

Aanwijzing t.a.v. ruimte-voor-ruimte

  • De bestemming “Wonen” en de functieaanduiding “specifieke vorm van wonen - ruimte-voor-ruimte woningen aanduiding” (sw-rvr) ter plaatse van het adres Paashoefsedijk 21 te Gemert treden niet in werking.

Motivering

Hoofdstuk 11 van de VR stelt regels voor niet-agrarische activiteiten buiten bestaand stedelijk gebied onder meer voor 'ruimte-voor-ruimtekavels'.

Het plan maakt de realisering van een woning in het kader van de regeling 'Ruimte-voor-ruimte' mogelijk op het adres Paashoefsedijk 21 te Gemert. In onze zienswijze hebben wij aangevoerd dat deze locatie niet kan worden aangemerkt als behorende tot een bebouwingsconcentratie. Een bebouwingsconcentratie is in de VR gedefinieerd als 'kernrandzone, bebouwingslint of bebouwingscluster'.

In de 'Nota van zienswijzen' is opgenomen dat de locatie voldoet aan de ruimtelijke vereisten van de VR in artikel 11.2, 1e lid, zijnde een kernrandzone dan wel bebouwingslint. Wij blijven evenwel van mening dat de ontwikkelingslocatie niet deel uitmaakt van een bebouwingsconcentratie gezien het ontbreken van een ruimtelijke eenheid met daarin relatief veel bebouwing op relatief korte afstand van elkaar.

Langs de Paashoefsedijk liggen verspreid slechts enkele woningen en agrarische bedrijven. Ter plaatse is te weinig bebouwing op relatief korte afstand van elkaar om te kunnen spreken van een kernrandzone/bebouwingslint. Naar ons inzicht behoort de locatie Paashoefsedijk 21 aldus tot een reguliere buitengebiedsituatie en ontbreekt de karakteristiek van een bebouwingsconcentratie. Meer westelijk bevindt zich de Sint Antoniusstraat-Zandstraat welke in onze ogen wel een bebouwingslint betreft tussen de kernen Gemert en De Mortel.

Overigens is de constatering in de reactie op onze zienswijze dat het reconstructieplan 'De Peel' een zone van 250 meter rondom een stedelijk gebied aanmerkt als kernrandzone, niet relevant. Dat plan heeft als insteek een integrale zonering voor intensieve veehouderijen te regelen en heeft geen betekenis als toetsingskader voor overige ruimtelijke ontwikkelingen.