direct naar inhoud van Inleiding
Plan: Reactieve aanwijzing tav Gemert-Bakel, Buitengebied herziening april 2011
Status: vastgesteld

Inleiding

Op 1 juli 2011 hebben wij het besluit van 29 juni 2011 met betrekking tot de vaststelling van het bestemmingsplan 'Gemert-Bakel, Buitengebied herziening april 2011' ontvangen. Gelet op de provinciale belangen die in het geding zijn, vinden wij het noodzakelijk overeenkomstig artikel 3.8 lid 6 Wet ruimtelijke ordening een aanwijzing te geven tegen dit plan. De aan dit besluit ten grondslag liggende feiten, omstandigheden en overwegingen die ons beletten het betrokken provinciaal belang met inzet van andere aan ons toekomende bevoegdheden te beschermen, geven wij hieronder weer.

Dit aanwijzingsbesluit strekt ertoe dat het desbetreffende onderdeel van het bestemmingsplan waartegen bezwaren bestaan geen deel blijft uitmaken van het bestemmingsplan zoals het is vastgesteld. In verband hiermee dienen burgemeester en wethouders het besluit van 29 juni 2011 tot vaststelling van het bestemmingsplan, met uitsluiting van het onderdeel waarop de aanwijzing betrekking heeft, samen met dit aanwijzingsbesluit bekend te maken. Ons besluit treedt op het moment van de bekendmaking in werking. Zodra ons aanwijzingsbesluit onherroepelijk is geworden, vervalt het vaststellingsbesluit voor dat onderdeel van het bestemmingsplan.

Inzet aanwijzingsbevoegdheid

Conform het bepaalde in de wet is een afweging vereist waarom het provinciaal belang niet met de inzet van andere aan ons toekomende instrumenten is beschermd.

In dit verband heeft de provincie de hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid tot 2025 vastgelegd in de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening. De te beschermen provinciaal ruimtelijke belangen zijn vastgelegd in de Verordening ruimte Noord-Brabant 2011 (VR), die op 17 december 2010 door Provinciale Staten is vastgesteld en op 1 maart 2011 in werking is getreden. De VR vormt het provinciaal toetsingskader voor ruimtelijke plannen. Voor de inhoudelijke afweging of er provinciale belangen in het geding zijn, baseren wij ons op de VR.

Daarbij zien wij de 'reactieve aanwijzing' als een slagvaardig en effectief middel om inwerkingtreding van een bestemmingsplan(onderdeel) tegen te houden wegens strijdigheid met een of meer regels van de VR. Wij achten ons bevoegd om, indien het provinciaal belang dat vergt, de reactieve aanwijzing in te zetten voor de zaken die in de VR zijn opgenomen.
Wij vinden het ook van belang dat bij het gebruik van dit instrument voor een ieder via www.ruimtelijkeplannen.nl direct kenbaar is waar plandelen niet in werking zijn getreden en welke overwegingen daarbij een rol spelen.

De provinciale belangen zijn ook specifiek voor dit bestemmingsplan uiteengezet en kenbaar gemaakt. Onze directie Ruimtelijke Ontwikkeling en Handhaving (ROH) heeft daartoe bij brief van 28 maart 2011, kenmerk C2011748/2616581, een vooroverlegreactie uitgebracht over het voorontwerp voor dit bestemmingsplan. Vervolgens hebben wij een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan 'Gemert-Bakel, Buitengebied herziening april 2011' ingediend bij brief van 13 mei 2011, kenmerk C2012383/2733024.

Overigens is er tijdens de totstandkoming van het bestemmingsplan incidenteel op ambtelijk niveau telefonisch overleg gevoerd omtrent de provinciale belangen die in het bestemmingsplan in het geding zijn.

Gelet op voorgaande zijn wij van mening dat de inzet van andere aan ons toekomende bevoegdheden in dit geval niet mogelijk was en dat de in het geding zijnde provinciale belangen genoegzaam bij de gemeente bekend zijn.

Desondanks is ons gebleken dat bij de vaststelling van het bestemmingsplan (op onderdelen) onvoldoende rekening is gehouden met provinciale belangen. Bij ongewijzigde inwerkingtreding van het plan zullen deze belangen worden geschaad.

Provinciale belangen

In de VR zijn voorschriften opgenomen voor de borging en bescherming van provinciale belangen. Deze provinciale belangen zijn onderverdeeld in bepaalde thema's. Ten aanzien van het volgende thema zijn wij van mening dat het bestemmingsplan onvoldoende rekening houdt met provinciale belangen.