direct naar inhoud van Regels
vastgesteld

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

1.1 wijzigingsverordening:

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.9930.wijzvr14g1652Best1-va01, met de bijbehorende regels.

Hoofdstuk 2 Algemene regels

Artikel 2 Wijziging aanduidingen

2.1 Beperkingen Veehouderij

ln verband met het bestemmingsplan Gemert-Bakel Buitengebied, herziening oktober 2015 wordt de begrenzing van de aanduiding 'Beperkingen veehouderij' als volgt gewijzigd:

  • Bij Besterd 1 te Bakel wordt een deel van deze aanduiding verwijderd.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze wijzigingsverordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4 Citeertitel

Deze wijzigingsverordening wordt aangehaald als: Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Buitengebied herz. oktober 2015, Besterd 1 Gemert-BakelĀ