direct naar inhoud van Toelichting
vastgesteld

Toelichting

Hoofdstuk 1 Het gemeentelijk plan

1.1 Beschrijving van het plan

De gemeente Gemert-Bakel actualiseert twee keer per jaar het bestemmingsplan voor het buitengebied, zodat dit ruimte biedt voor nieuwe ontwikkelingen. In de herzieningen zijn alleen die locaties opgenomen waar aanpassingen nodig zijn.
Het plan 'Gemert-Bakel Buitengebied, herziening oktober 2015' is zo'n gedeeltelijke herziening voor diverse verspreid liggende locaties in het geldende bestemmingsplan Buitengebied .

Eén van de in het plan opgenomen ontwikkelingen voorziet in een aanpassing van het bouwvlak op het adres Besterd 1 te Bakel. De gemeente doet een beroep op artikel 3.3 van de Verordening ruimte 2014 zoals deze luidt per 15 juli 2015 (hierna: Verordening ruimte) om af te wijken via maatwerk. Om deze maatwerkmogelijkheid te kunnen benutten dient de aanduiding 'Beperkingen veehouderij', die over het desbetreffende deel van het nieuwe bouwperceel ligt, te worden verwijderd.

Op het bouwvlak is een varkenshouderij, met als nevenactiviteit bio-vergisting, gevestigd. De aanpassing van het bouwvlak, via de maatwerkmogelijkheid, is nodig om de co-producten voor de bestaande biovergisting overkapt te kunnen opslaan. Verder vindt beperkte aanleg van erfverharding plaats voor bereikbaarheid van voertuigen waarvoor geen ander alternatief is.

De activiteiten van het bedrijf nemen niet toe. Het gaat specifiek om een meer adequate bedrijfsvoering zonder dat de provinciale ruimtelijke belangen worden aangetast. De maatwerkoplossing brengt ook met zich mee dat geen uitbreiding mag plaatsvinden van de veehouderij zelf en ook de biovergister kan niet worden uitgebreid. De gemeente heeft deze zaken op een goede manier in het bestemmingsplan geregeld.

De huidige installatie is dusdanig compact dat een brandgevaarlijke situatie bestaat. In het verleden is meermaals een beginnende brand ontdekt. Voorts wordt door de beoogde, nieuwe bedrijfsopzet verontreiniging van omliggende gronden en watergangen door afspoeling voorkomen. Waterschap Aa en Maas heeft op diverse momenten aangedrongen om de huidige problematiek op te lossen in voornoemde zin.

1.2 Afwijking van geldende Verordening ruimte

Het bouwvlak voor Besterd 1 zoals dat is opgenomen in het ontwerpplan valt voor een gedeelte samen met de aanduiding 'Beperkingen veehouderij'. Dit zou kort gezegd inhouden dat binnen het bouwvlak geen bouwmogelijkheden geboden mogen worden voor nieuwe ontwikkelingen, dus ook niet voorvoor de hierboven in paragraaf 1.1 geschetste ontwikkeling waar het plan juist voor is bedoeld.

In het ontwerpplan is daarom in een wijziging in aanduiding 'Beperkingen veehouderij' voorzien ten opzichte van de aanduiding zoals op dat moment opgenomen in de Verordening ruimte.
Dit is gebaseerd op mogelijkheden die de Verordening ruimte bevat voor aanpassing van grenzen ten behoeve van bestemmingsplannen. Meer informatie hierover is opgenomen in Hoofdstuk 3 Verordening ruimte.

Hoofdstuk 2 Herbegrenzing voor het plan Gemert-Bakel Buitengebied, herziening oktober 2015

2.1 Procedure

Het voornemen om ons te verzoeken de grenzen van de aanduiding 'Beperkingen veehouderij' in de Verordening ruimte voor het gemeentelijk plan aan te passen heeft samen met het gemeentelijk ontwerp-bestemmingsplan ter inzage gelegen met ingang van 5 oktober 2015 tot en met 16 november 2015. Gedurende deze termijn was het mogelijk te reageren op het aanpassen van de Verordening ruimte.
Er zijn geen reacties ingezonden tegen deze wijziging van de begrenzingen in de Verordening ruimte.

2.2 Oordeel t.a.v. verzoek tot herbegrenzing

Wij hebben besloten over te gaan tot het aanpassen van de begrenzingen in de Verordening ruimte ten behoeve van het gemeentelijk plan.

In de toelichting van het ontwerp bestemmingsplan 'Gemert-Bakel Buitengebied, herziening oktober 2015' en de daaraan ten grondslag liggende stukken wordt zorgvuldig onderbouwd dat aan de regels behorend bij een verzoek om wijziging van de aanduiding 'Beperkingen veehouderij' op verzoek wordt voldaan. Planologisch is dit op een juiste wijze door vertaald in het ontwerp van het gemeentelijk plan dat daarmee voldoet aan de daaraan gestelde regels in de Verordening ruimte.
In de volgende paragrafen gaan wij hier verder op in.

2.3 Overwegingen t.a.v. vereisten voor wijziging

In de toelichting bij het bestemmingsplan en voorts in de specifieke bijlagen voor de locatie Besterd 1 met bijbehorende stukken, wordt gemotiveerd dat het realiseren van de in paragraaf 1.1 geschetste ontwikkeling van groot belang is en dat er geen alternatieven zijn voor aanpassing van het bouwvlak op een zodanige manier dat deze niet samenvalt met de aanduiding beperkingen veehouderij.

Artikel 25.2 van de Verordening ruimte voorziet in de bevoegdheid voor wijziging van de aanduiding 'Beperking veehouderij'. Daarbij is een aantal voorwaarden gesteld. In de toelichting van het bestemmingsplan en de bijlagen is goed gemotiveerd, dat hieraan wordt voldaan.

Ondergeschikte wijziging
Het gebied van de herbegrenzing kent een omvang van circa 800m². De huidige begrenzing van de aanduiding 'Beperkingen veehouderij' ligt nogal diffuus in het landschap. Gezien de ligging van het gebied en de feitelijke situatie, zal er bij de nieuwe begrenzing sprake zijn van een logische, nieuwe begrenzing op deze specifieke locatie. Al met al zijn wij van mening dat sprake is van een ondergeschikte wijziging die niet leidt tot aantasting van het gebied als geheel.

Aanvaardbaar woon- en leefklimaat
De plantoelichting en de specifieke bijlagen voor de locatie Besterd 1 met bijbehorende stukken gaan in op deze voorwaarde.

Er is een Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) aangeboden waaruit blijkt dat de scores voldoen aan de vereisten uit de BZV.

Verder blijkt uit de geurberekeningen achtergrondsituatie dat er op een tweetal woningen sprake is van een overbelaste situatie. Uit deze berekeningen blijkt evenwel dat het adres Besterd 1 geen substantiële bijdrage aan de overbelasting levert (niet behorende tot de bedrijven die gezamenlijk voor 80% van de overbelaste situatie zorgen). De individuele belasting is groter dan 0,5 OU op deze twee woningen. Conform de "nadere informatie proportionele afname overbelasting" mogen bedrijven die niet substantieel bijdragen aan de overbelasting maar wel een individuele belasting > 0,5 OU hebben, gevraagd worden de individuele belasting niet te laten toenemen ten opzichte van de uitgangssituatie. De geurbelasting wijzigt in dit plan niet, er is dus geen sprake van een toename. De beoogde ontwikkeling aan Besterd 1 voldoet aan de gestelde normen.

Voorts is in het kader van de jaargemiddelde fijnstofconcentratie een ISL3a berekening uitgevoerd. Uit deze berekening blijkt dat voldaan wordt aan de provinciale eis van 31,2 µg/m3.

Tevens is een omgevingsdialoog gevoerd, gericht op het betrekken van de belangen van de omgeving. Dit blijkt uit een kort verslag en presentielijst van betrokkenen.

Wij concluderen dat is aangetoond dat er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat mede gelet op aspecten vanwege milieu en volksgezondheid en een zorgvuldige dialoog.

Geen aantasting van in de nabijheid ecologische waarden
In het kader van deze voorwaarde hebben wij de volgende onderdelen beoordeeld:

 • bestaande en nieuwe natuur in de vorm van reeds begrensde Ecologische HoofdStructuur (EHS) zoals opgenomen in de Verordening ruimte;
 • waterwingebieden exclusief de beschermingszones rondom de waterwinning;
 • ammoniakzone van 250 meter om gebieden op basis van de Wet ammoniak en veehouderij (Wav);
 • vergunningverlening op basis van de Natuurbeschermingswet.


Wij merken op dat het gebied waarover het verzoek om herbegrenzing gaat niet tot de EHS behoort. Op een afstand van ruim 400 meter vanaf de grens van de inrichting komt EHS voor. Het dichtstbijzijnde beschermde natuurmonument betreft 'Dommelbeemden' op een afstand van ongeveer 18 kilometer en het meest nabij gelegen Natura 2000-gebied 'Deurnsche en Mariapeel' bevindt zich op circa 7 kilometer.

Verder ligt op een afstand van ongeveer 1,9 kilometer een waterwingebied.

Voorts valt het gebied van de herbegrenzing buiten een kwetsbaar gebied of een 250 meterzone rondom een gebied op basis van de Wav.

Voor de activiteiten op het adres Besterd 1 is op 4 oktober 2012 een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 verleend.

Op basis van bovenstaande overwegingen zijn wij van mening dat er geen aantasting van in de nabijheid gelegen ecologische waarden plaatsvindt.

Hoofdstuk 3 Verordening ruimte

De Verordening ruimte 2014 bestaat uit kaartmateriaal en regels die onolosmakelijk met elkaar zijn verbonden in een digitaal plan. Dit digitale plan kan in een kaartviewer in een internetbrowser bekeken en geraadpleegd worden. Een klik op de kaart maakt duidelijk welke structuren en aanduidingen met bijbehorende regels op die locatie gelden. Dit samenspel tussen kaarten en regels bepaalt welke normen een gemeente voor een bepaalde locatie moet hanteren bij het maken van een bestemmingsplan of bij het verlenen van een omgevingsvergunning die afwijkt van het geldende bestemmingsplan.

3.1 Bevoegdheid aanpassing grenzen

Omdat de gemeente bij het vaststellen van een bestemmingsplan de Verordening in acht moet nemen, zou het zonder aanpassingen van de kaart van de verordening niet mogelijk zijn om het bestemmingsplan 'Gemert-Bakel Buitengebied, herziening oktober 2015' vast te stellen. Het plan zoals het er nu ligt is immers in strijd met de regels voor de beperkingen veehouderij. Vaststelling is dus alleen mogelijk wanneer de kaart van de Verordening ruimte zodanig is aangepast, dat het plan er niet langer mee in strijd is.

Om aanvaardbare en wenselijke wijzigingen in de grenzen van deze aanduiding in het kader van een gemeentelijk plan mogelijk te maken, bevat de Verordening ruimte in artikel 25.2 een regeling waarbij wij onder voorwaarden deze grenzen kunnen wijzigen op verzoek.

In artikel 36.5 is de procedure hiervoor opgenomen. Deze strekt ertoe, dat wij kennis kunnen nemen van zienswijzen over de nieuwe ehs-grenzen, voordat wij hierover een besluit nemen. Omwille van overzichtelijkheid en ter voorkoming van vertraging in de gemeentelijke besluitvorming is bepaald dat hiervoor gelegenheid wordt geboden tegelijkertijd met de terinzagelegging van de ontwerp-bestemmingsplan.

3.2 Regels Verordening ruimte 2014 raadplegen

De wijziging heeft alleen betrekking op de begrenzingen van een beperkt aantal structuren en/of aanduidingen in de Verordening ruimte. Daarom dient naast dit wijzigingsbesluit ook altijd de Verordening ruimte te worden geraadpleegd, omdat er nog andere aanduidingen en dus regels op dezelfde locatie van toepassing kunnen zijn.

Bijlage(n)

Bijlage 1 Relevante artikelen Verordening ruimte

Hoofdstuk 1 Wijziging van de aanduiding Beperkingen Veehouderij

Artikel 25.2 Wijziging van de begrenzing op verzoek

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders kan Gedeputeerde Staten verzoeken om de begrenzing van de aanduiding 'Beperkingen veehouderij' te wijzigen, mits:
  • a. het een ondergeschikte wijziging van het gebied betreft;
  • b. is aangetoond dat er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat mede gelet op aspecten vanwege milieu en volksgezondheid;
  • c. er geen aantasting van in de nabijheid gelegen ecologische waarden plaatsvindt.
 • 2. Op een verzoek als bedoeld in het eerste lid is artikel 36.5 (procedure grenswijziging op verzoek) van toepassing.
Hoofdstuk 2 Procedure wijziging op verzoek

Artikel 36.5 Procedure wijziging van grenzen op verzoek

 • 1. Het voornemen om een verzoek te doen als bedoeld in artikelen 4.12, 5.3, 5.4, 5.5, 6.18, 8.3, 9.3, 11.2, tweede lid, 12.2, 13.2, derde lid, 14.2, vierde lid, 18.2, derde lid, 19.2, derde lid, 20.2, derde lid, en 25.2, maakt deel uit van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van een bestemmingsplan, waarbij in het ontwerp bestemmingsplan, indien van toepassing, de volgende gebiedsaanduidingen worden opgenomen:
  • a. gebiedsaanduiding: overig – in Verordening ruimte toe te voegen [naam gebiedscategorie];
  • b. gebiedsaanduiding: overig – in Verordening ruimte te verwijderen[naam gebiedscategorie].
 • 2. Een verzoek wordt na afloop van de terinzagelegging bedoeld in artikel 3:11 van de Algemene wet bestuursrecht, bij Gedeputeerde Staten ingediend en gaat vergezeld van een beschrijving waaruit blijkt dat is voldaan aan de in deze verordening gestelde voorwaarden waaronder wijziging van de begrenzing mogelijk is en, in voorkomende gevallen, van naar voren gebrachte zienswijzen.
 • 3. Gedeputeerde Staten beslissen binnen vier weken na ontvangst van een verzoek als bedoeld eerste lid.
 • 4. Een bestemmingsplan ten behoeve waarvan de gemeente een verzoek om wijziging van de begrenzing heeft gedaan, wordt vastgesteld nadat Gedeputeerde Staten hebben besloten tot wijziging van de begrenzing.