direct naar inhoud van Regels
vastgesteld

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

1.1 wijzigingsverordening:

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.9930.wijzvr14g0866WaNo2-va01, met de bijbehorende regels.

Hoofdstuk 2 Algemene regels

Artikel 2 Wijzigingen structuren

De Verordening ruimte 2014 wordt als volgt gewijzigd:

2.1 Natuur Netwerk Brabant

ln verband met het bestemmingsplan Waalre Noord, Heistraat Noord Fase 2 wordt de begrenzing van de structuur 'Natuur Netwerk Brabant' als volgt gewijzigd:

  • Nabij waterplas De Meeris en de Heistraat wordt deze structuur verwijderd;
  • Ten noorden en noordoosten van de waterplas De Meeris alsook aan de oost- en noordzijde van de waterplas wordt deze structuur toegevoegd als compensatie;
2.2 Groenblauwe mantel

ln verband met het bestemmingsplan Waalre Noord, Heistraat Noord Fase 2 wordt de begrenzing van de structuur 'groenblauwe mantel' als volgt gewijzigd:

  • Ten noorden en noordoosten van de waterplas De Meeris wordt deze structuur verwijderd.
2.3 Gemengd landelijk gebied

ln verband met het bestemmingsplan Waalre Noord, Heistraat Noord Fase 2 wordt de begrenzing van de structuur 'gemengd landelijk gebied' als volgt gewijzigd:

  • Nabij waterplas De Meeris en de Heistraat wordt deze structuur toegevoegd.
  • Aan de oost- en noordzijde van de waterplas De Meeris wordt deze structuur verwijderd.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze wijzigingsverordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4 Citeertitel

Deze wijzigingsverordening wordt aangehaald als: Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Waalre Noord, Heistraat Noord Fase 2