direct naar inhoud van Aanleiding
Plan: Gedeeltelijke intrekking reactieve aanwijzing tav Buitengebied Waalwijk
Status: vastgesteld
IMRO-idn: NL.IMRO.9930.intrekra0867bg-0001

Aanleiding

Bij besluit van 9 december 2010 heeft de raad van Waalwijk het bestemmingsplan “Buitengebied” vastgesteld. Op 18 januari 2011 hebben wij een reactieve aanwijzing gegeven op dit bestemmingsplan gezien de provinciale belangen die in het geding waren.

Bij brief van 4 maart 2011 verzoekt het college van burgemeester en wethouders ons om de reactieve aanwijzing gedeeltelijk in te trekken. Aan dit verzoek zijn verschillende ambtelijke overleggen voorafgegaan, waarin de gevolgen van de reactieve aanwijzing zijn besproken.


Nieuw verzoek

In genoemde brief van 4 maart 2011 doet het college ons tevens een nieuw verzoek dat voorafgaand aan de brief geen onderdeel heeft uitgemaakt van ambtelijk overleg. Het betreft een verruiming van een onderdeel van de bestuurlijke afspraken opgenomen in bijlage 1 en heeft betrekking op functieverandering waarbij het strijdig gebruik met de Verordening ruimte niet wordt opgeheven maar verkleind. Dienaangaande is door het college een nieuwe bestuurlijke afspraak geformuleerd in bijlage 2 bij de brief van 4 maart 2011.

Wij delen het college mede dat wij dit verzoek niet kunnen honoreren omdat de Verordening ruimte ons daar geen ruimte voor biedt. Dit betekent dat wij een zienswijze zullen indienen tegen wijzigingsplannen waarbij een functieverandering wordt toegestaan die minder strijdig is met de Verordening ruimte dan de bestaande functie, maar waarbij toch strijdigheid met de Verordening ruimte blijft bestaan. Dat op basis van het overgangsrecht in het bestemmingsplan wel strijdig gebruik mag veranderen in ander strijdig gebruik indien door de verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind verandert ons standpunt niet.