direct naar inhoud van Aanwijzingen tav verbeelding
Plan: Gedeeltelijke intrekking reactieve aanwijzing tav Buitengebied Waalwijk
Status: vastgesteld
IMRO-idn: NL.IMRO.9930.intrekra0867bg-0001

Aanwijzingen tav verbeelding

Na het onherroepelijk worden van de reactieve aanwijzing, zullen ten aanzien van de gebieden op de verbeelding dienaangaande de thans vigerende bestemmingsplannen blijven gelden. Voor een aantal gebieden betekent dit dat een verslechtering van de situatie optreedt in relatie tot mogelijke ontwikkelingen die strijdig zijn met de Verordening ruimte (zoals bijvoorbeeld de nieuwvestiging van agrarische bouwblokken). Ook wij achten dit ongewenst.

Nu het college in de brief van 4 maart 2011 aangeeft binnen de wettelijke termijn een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan Buitengebied te maken waarin de Verordening ruimte fase 2 wordt doorvertaald, zullen wij dienaangaande geen pro-actieve aanwijzing geven en trekken wij de reactieve aanwijzing ten aanzien van deze gebieden in om zodoende te voorkomen dat op basis van de onderliggende vigerende plannen ongewenste ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. De intrekking betreft de reactieve aanwijzing ten aanzien van de gebieden met de legenda-eenheid “Aanwijzing ten aanzien van begrenzing Groenblauwe mantel” en het gebied met de legenda-eenheid “Aanwijzing ten aanzien van bescherming kwetsbare soorten”.