direct naar inhoud van Regels
vastgesteld

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begripsbepaling

1.1 wijzigingsverordening

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.9930.wijzvr12kaarten5-va01, met de bijbehorende regels

Hoofdstuk 2 Algemene regels

Artikel 2 Wijzigingen

De Verordening ruimte 2012 wordt als volgt gewijzigd:

2.1 Bestaand stedelijk gebied

Naar aanleiding van gemeentelijke verzoeken of ambtshalve constateringen met betrekking tot actualisering van het bestaand stedelijk gebied op basis van vastgestelde plannen wordt de aanduiding 'bestaand stedelijk gebied' op een aantal gronden gelegd;

2.2 Zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling

Naar aanleiding van gemeentelijke verzoeken of ambtshalve constateringen met betrekking tot actualisering van het bestaand stedelijk gebied op basis van vastgestelde plannen wordt de aanduiding 'zoekgebied voor stedelijk ontwikkeling' op een aantal gronden verwijderd;

2.3 Gebied integratie stad-land

Naar aanleiding van gemeentelijke verzoeken of ambtshalve constateringen met betrekking tot actualisering van het bestaand stedelijk gebied op basis van vastgestelde plannen wordt de aanduiding 'gebied integratie stad-land' op een aantal gronden verwijderd

2.4 Ecologische hoofdstructuur

Naar aanleiding van gemeentelijke verzoeken of ambtshalve constateringen met betrekking tot actualisering van de ecologische hoofdstructuur wordt de begrenzing van de ecologische hoofdstructuur op een aantal locaties gewijzigd;

2.5 Agrarisch gebied

Naar aanleiding van gemeentelijke verzoeken of ambtshalve constateringen met betrekking tot actualisering van het bestaand stedelijk gebied of de ecologische hoofdstructuur wordt op diverse locaties de begrenzing van agrarisch gebied gewijzigd;

2.6 Groenblauwe mantel

Naar aanleiding van gemeentelijke verzoeken of ambtshalve constateringen met betrekking tot actualisering van het bestaand stedelijk gebied of de ecologische hoofdstructuur wordt op diverse locaties de begrenzing van de groenblauwe mantel gewijzigd;

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze wijzigingsverordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4 Citeertitel

Deze wijzigingsverordening wordt aangehaald als: Wijziging Verordening ruimte 2014, kaartaanpassingen 5