direct naar inhoud van Toelichting
vastgesteld

Toelichting

Hoofdstuk 1 Algemeen

1.1 Inleiding

In de Verordening ruimte (Vr) 2012 zijn diverse aanduidingen opgenomen waarvan de begrenzingen regelmatig aangepast dienen te worden aan de actualiteit. Zo kent de verordening een aanduiding 'zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling'. Deze kan vervallen en vervangen worden door de aanduiding 'bestaand stedelijk gebied' op het moment dat er sprake is van een concreet vastgesteld plan.

Wij krijgen verzoeken van gemeentes voor dergelijke actualisaties, maar constateren ook zelf naar aanleiding van toegezonden plannen dat de kaarten aanpassingen behoeven.

Op 7 februari 2014 zullen Provinciale Staten naar verwachting de Verordening ruimte 2014 vaststellen. Het statenvoorstel hiervoor is geruime tijd van tevoren vastgesteld en de procedure in gegaan. Daarin konden niet alle meldingen en verzoeken tot actualisatie op basis van vastgestelde bestemmingsplannen meegenomen worden. Wij achten het echter wel wenselijk dat begrenzingen in de Vr 2014 bij vastselling zo actueel mogelijk zijn.

Daarom hebben wij besloten in januari nog een kaartaanpassing vast te stellen, waarna de bestanden voor de vaststelling van Vr 2014 zullen worden geactualiseerd.

1.2 Wijziging begrenzing bestaand stedelijk gebied

Artikel 3.1 lid 1Vr bevat de bevoegdheid om de grens van bestaand stedelijk gebied te wijzigen en bevat de volgende bepaling:

Gedeputeerde Staten kunnen de begrenzing van het in het eerste lid aangewezen bestaand stedelijk gebied te wijzigen ten behoeve van een stedelijk ontwikkeling op grond van een bestemmingsplan dat overeenkomstig artikel 3.8, derde lid, van de wet is bekendgemaakt.

1.3 Wijziging begrenzing ivm onjuistheden

Artikel 13.2 Vr bevat de volgende regel:

Onverlet hetgeen in deze verordening is bepaald, kunnen Gedeputeerde Staten de begrenzing van de bij of krachtens deze verordening aangewezen gebieden wijzigen indien er sprake is van:
a. kennelijke onjuistheden in de begrenzing;

1.4 Vaststelling kaartaanpassing

In dit besluit zijn kaartaanpassingen opgenomen die een feitelijke actualisering of correctie van de kaart inhouden, waarbij de Vr beter wordt afgestemd op vastgestelde bestemmingsplannen. Nu hierop al in het kader van de bestemmingsplanprocedure inspraak is geweest achten wij het niet nodig en o.a. vanuit een oogpunt van proceseconomie ook niet gewenst om nogmaals gelegenheid tot inspraak te geven over de wijzigingen die met deze bestemmingsplannen samenhangen.

1.5 Wijziging van aangrenzende aanduidingen

In de Verordening ruimte wordt de ruimtelijke hoofdstructuur gevormd door het bestaand stedelijk gebied, de ecologische hoofdstructuur, de groenblauwe mantel en het agrarisch gebied. Deze aanduidingen sluiten op elkaar aan en overlappen niet.

Dit betekent dat een wijziging in één van deze eenheden ook gevolgen heeft voor de aangrenzende aanduiding. Er kan niet volstaan worden met het verwijderen van bijvoorbeeld de ehs, dit zou namelijk een 'witte vlek' in de kaart opleveren - er moet op die plek ook een nieuwe legendaeenheid aan worden toegekend. Andersom geldt dit ook: het toevoegen van een aanduiding als bestaand stedelijk gebied brengt met zich mee dat de tot dan geldende aanduiding komt te vervallen omdat er anders overlap zou ontstaan. In deze 'afgeleide' wijzigingen wordt bij deze herbegrenzing ook voorzien.

1.6 Raadplegen Verordening ruimte 2012

De wijziging heeft alleen betrekking op de begrenzingen van een beperkt aantal aanduidingen in de Verordening ruimte. Daarom dient naast dit wijzigingsbesluit ook altijd de Verordening ruimte 2012 op www.ruimtelijkeplannen.nl te worden geraadpleegd:

  • voor de regels die van toepassing zijn voor de nieuwe aanduiding die gebieden bij dit besluit hebben gekregen;
  • omdat er nog andere aanduidingen en dus regels op dezelfde locatie van toepassing kunnen zijn. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een zoekgebied voor ecologische verbindingszone, een regionale waterberging, aardkundig waardevol gebied, enz.

Hoofdstuk 2 Wijzigingen begrenzingen

Waar in dit hoofdstuk een planidn van een (voor-)ontwerpplan wordt genoemd, is dat omdat dit digitale plan is benut als hulpmiddel voor de aanpassingen van de begrenzingen. Daaraan is echter wel een vergelijking met het geldende regime voorafgegaan omdat dat het uitgangspunt is voor de actualisatie. Nieuwe ontwikkelingen in zo'n plan die zouden moeten leiden tot een (verdere) kaartaanpassing komen pas bij een toekomstige actualisatie aan de orde.

Verder betekent opname van gronden in een komplan niet zonder meer dat voor de verordening dezelfde grenzen worden gehanteerd; daarbij vindt altijd een nadere afweging plaats op basis van karakter en functies van de locatie in kwestie en de voor de diverse begrenzingen in de verordening te hanteren richtlijnen.

2.1 Wijziging bestaand stedelijk gebied

Het bestaand stedelijk gebied, nader aangeduid voor Kernen in landelijk gebied en stedelijk concentratiegebied, is uitgebreid in verband met de vastgestelde en bekendgemaakte bestemmingsplannen:

Reusel-de Mierden
NL IMRO.1667.BPHMleen22008-vast ; Leendestraat II 2013, Leendestraat
NL.IMRO.1667. BPHMkom2001-VAST; Kom Hooge Mierde, De Stad en Kailakkers
NL.IMRO.1667.BPHkom4001-VAST; Kom Hulsel, De hoef
NL.IMRO.1667.BPGsted5004-VAST; Stedelijk gebied 2013; Vooreind

Halderberge
NL.IMRO.1655.BP6003-C002, Airparc Seppe

Someren
NL.IMRO.0847.BP02011013-VS01; Kerkendijk 138A en NL.IMRO.0847.BP02010016-VS01, Someren-Heide.

Sint Anthonis
NL.IMRO.1702.8BPDorpsstraat10-VA01, Dorpsstraat 10, Ledeacker en NL.IMRO.1702.1BPkernsintanthoni-VA01, Sint Anthonis
NL.IMRO.1702.3BPkleinekernen-VA01, Kleine kernen; Bethaniëstraat Stevensbeek

Oisterwijk
NL.IMRO.0824.BPKomMoergestel-0003, De Scheerman, Het Brieltje en Oirschotseweg Moergestel

Aalburg
NL.IMRO.0738.BP3000-GV01, Eethen; De Korten Bruggert, De Hoek, Nieuwesteeg

Bergeijk
NL.IMRO.1724.BPLIuzn2005-VAST, Luyksgestel en De Zwarte Bergen 2012; Posthoorn, Vlieterdijk

Bladel
NL.IMRO.1728.BPA5019Stokekkherz-, Stokekkers Hapert herziening 2003; Hapert, De Mulder. Gedigitaliseerd in herzieningsplan

Boxmeer
NL.IMRO.0756.BP11OefKom-VG01, bestemmingsplan Kern Oeffelt
NL.IMRO.0756.BP12VbkKomplan-VG01, Vierlingsbeek
NL.IMRO.0756.BP08Mhskomplan-OH02, Bestemmingsplan Maashees; Rijkevoort, Koningsspil/Bonkelaer

Alphen-Chaam
NL.IMRO.1723.126x00304-0002, Kom Alphen; Boskriek, Eikenlaan
NL.IMRO.0785.BP2010012Heisteeg-vg01 en Kom Riel (analoog plan), Alphenseweg

Valkenswaard
NL.IMRO.0858.BPlageheidewonen-VA01, Lage Heide Wonen

Rucphen
NL.IMRO.084000002583M0001-, Kom Sprundel (gedigitaliseerd analoog plan 6 nov 2008); Smoutstraat

Best
NL.IMRO.07530000HSL-, Hoge Akker, Speelheide en de Leeuwerik en NL.IMRO.0753.bpBedrijventer2010-VG02, Bedrijventerreinen Best - 't Zand, Breeven en Heide, Oude Rijksweg

Oosterhout
NL.IMRO.0826.BSPhz1decontreie-VA01, De Contreie

's-Hertogenbosch
Randweg (analoog plan)

Nuenen
NL.IMRO.0820.BP-TuincentrEeneind-D002, Collse Hoefdijk

Goirle
Wildackers-Abcoven (analoog plan), woning Bergstraat

2.2 Wijziging zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling

De actualisering van het bestaand stedelijk gebied betekent dat een aanduiding zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling vervalt op gronden die worden toegevoegd aan het bestaand stedelijk gebied.

2.3 Wijziging gebied integratie stad-land

De actualisering van het bestaand stedelijk gebied betekent dat een aanduiding gebied integratie stad-land vervalt op gronden die worden toegevoegd aan het bestaand stedelijk gebied.

2.4 Wijziging ecologische hoofdstructuur

De aanduiding ecologische hoofdstructuur is gewijzigd in verband met de vastgestelde en bekendgemaakte plannen:

's-Hertogenbosch
Randweg (analoog plan)

Nuenen
NL.IMRO.0820.BP-TuincentrEeneind-D002, Collse Hoefdijk

Gilze-Rijen
NL.IMRO.0784.BPToxandria-Va01, Veensesteeg Toxandria

Grondgebied 's-Hertogenbosch, Bernheze, Sint-Michielsgestel en Veghel:
NL.IMRO.9930.ipN279-va01, Provinciaal inpassingsplan 's-Hertogenbosch - Veghel N279

2.5 Wijziging groenblauwe mantel

Als gevolg van de wijzigingen in andere gebiedsaanduidingen zoals bestaand stedelijk gebied en ecologische hoofdstructuur, treden er ook wijzigingen op in de groenblauwe mantel. Meer informatie hierover is te vinden in de paragraaf 'Wijziging van aangrenzende aanduidingen'.

2.6 Wijziging agrarisch gebied

Als gevolg van de wijzigingen in andere gebiedsaanduidingen zoals bestaand stedelijk gebied en ecologische hoofdstructuur, treden er ook wijzigingen op in agrarisch gebied. Meer informatie hierover is te vinden in de paragraaf 'Wijziging van aangrenzende aanduidingen'.