direct naar inhoud van Aanwijzing t.a.v. uitbreiding IV
Plan: Reactieve aanwijzing tav omgevingsvergunning VROM_HZ_WABO-2010-0097 Someren
Status: concept

Aanwijzing t.a.v. uitbreiding IV

Motivering aanwijzing

In de omgevingsvergunning wordt uitgegaan van vormverandering van het bouwblok. Wij zijn van mening dat hier geen sprake is van een vormverandering, maar van een uitbreiding. Door het verlenen van een omgevingsvergunning wordt de vorm van het bouwblok niet gewijzigd. De vigerende vorm blijft, naast de toe te voegen pluimveestal, gehandhaafd inclusief de bebouwingsmogelijkheden.

Deze omgevingsvergunning achten wij geen geschikt instrument. Hiermee is namelijk niet juridisch geborgd dat in de toekomst geen gebruik gemaakt kan worden van de planologische mogelijkheden die het geldende bouwblok biedt. De omgevingsgeving is namelijk anders dan voorheen het projectbesluit een beschikking en niet bedoeld als een kader- of normstellend instrument en kan dus voor toekomstige aanvragen niet als toetsingskader worden gebruikt.

Met andere woorden: op die plaatsen, waarvan het de intentie is de gronden buiten het bestemmings- c.q. bouwvlak te plaatsen, blijven de huidige gebruiksmogelijkheden gehandhaafd.

Gelet op het bovenstaande, leidt de keuze van het instrument omgevingsvergunning in dit geval dus feitelijk en juridisch tot een uitbreiding van het bouwblok.

Ingevolge artikel 9.3 lid 1 sub d van de Verordening ruimte is bepaald dat een bouwblok voor een intensieve veehouderij in verwevingsgebied tot ten hoogste 1,5 ha uit mag breiden op een duurzame locatie. Aangezien het bestaande bouwblok reeds een omvang heeft van 2,05 ha, is een uitbreiding ter plaatse in strijd met de Verordening ruimte.

Conclusie

Wij constateren dat bij een ongewijzigde inwerkingtreding van de omgevingsvergunning provinciale belangen worden geschaad. Het is dus voor de bescherming van provinciale belangen noodzakelijk dat de omgevingsvergunning niet in werking treedt.

Aanwijzing:

De omgevingsvergunning VROM/HZ_WABO-2010-0097 treedt niet in werking.