direct naar inhoud van Regels
vastgesteld

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

1.1 wijzigingsverordening:

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.9930.wijzvr14g0855Witb3-va01, met de bijbehorende regels.

Hoofdstuk 2 Algemene regels

Artikel 2 Wijzigingen

De Verordening ruimte 2014 wordt als volgt gewijzigd:

2.1 Groenblauwe mantel

ln verband met het bestemmingsplan Witbrant Koolhoven 2012, 3e herziening (Amsweerstraat) te Tilburg wordt de begrenzing van de structuur 'groenblauwe mantel' als volgt gewijzigd:

  • In de zuidoostelijke hoek van de woonwijk Witbrant Koolhoven aan het einde van de Amsweerstraat wordt zowel op gronden groenblauwe mantel verwijderd als toegevoegd;
2.2 Bestaand stedelijk gebied

ln verband met het bestemmingsplan Witbrant Koolhoven 2012, 3e herziening (Amsweerstraat) te Tilburg wordt de begrenzing van de structuur 'bestaand stedelijk gebied' als volgt gewijzigd:

  • In de zuidoostelijke hoek van de woonwijk Witbrant Koolhoven aan het einde van de Amsweerstraat wordt zowel op gronden bestaand stedelijk gebied toegevoegd als verwijderd;
2.3 Beperking veehouderij

ln verband met het bestemmingsplan Witbrant Koolhoven 2012, 3e herziening (Amsweerstraat) te Tilburg wordt de begrenzing van de aanduiding 'Beperkingen Veehouderij' als volgt gewijzigd:

  • In de zuidoostelijke hoek van de woonwijk Witbrant Koolhoven aan het einde van de Amsweerstraat wordt de aanduiding Beperkingen veehouderij zowel van gronden verwijderd als toegevoegd in verband met wijzigingen in de structuur bestaand stedelijk gebied.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze wijzigingsverordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4 Citeertitel

Deze wijzigingsverordening wordt aangehaald als: Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Witbrant Koolhoven, 3e herziening TilburgĀ