direct naar inhoud van Regels
vastgesteld

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

1.1 wijzigingsverordening:

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.9930.VrNBHB0861GrKerkpd-va01, met de bijbehorende regels.

Hoofdstuk 2 Algemene regels

Artikel 2 Wijzigingen structuren

De Verordening ruimte Noord-Brabant wordt als volgt gewijzigd:

2.1 Natuur Netwerk Brabant

ln verband met het bestemmingsplan Buitengebied 2009, herziening div. locaties wordt de begrenzing van de structuur 'Natuur Netwerk Brabant' als volgt gewijzigd:

  • Nabij Grote Kerkepad 31 wordt deze structuur verwijderd;
  • Nabij Grote Kerkepad 31 wordt deze structuur toegevoegd als compensatie;
2.2 Gemengd landelijk gebied

ln verband met het bestemmingsplan Buitengebied 2009, herziening div. locaties wordt de begrenzing van de structuur 'gemengd landelijk gebied' als volgt gewijzigd:

  • Nabij Grote Kerkepad 31 wordt deze structuur verwijderd;
  • Nabij Grote Kerkepad 31 wordt deze structuur toegevoegd.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze wijzigingsverordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4 Citeertitel

Deze wijzigingsverordening wordt aangehaald als: Wijziging Verordening ruimte ivm plan Buitengebied 2009, Grote Kerkepad 31, Veldhoven