direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: 150 kV-verbinding Dinteloord-Roosendaal
Status: vastgesteld
Plantype: inpassingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.9930.ip150kv-va01

1.1 Aanleiding

TenneT is voornemens om een 150 kV kabelverbinding aan te leggen van het transformatorstation op Nieuw Prinsenland (voorheen het Agro en Foodcluster West-Brabant) bij Dinteloord naar het transformatorstation bij Roosendaal.

In West-Brabant wordt Nieuw Prinsenland gerealiseerd. In het kort komt deze ontwikkeling op het volgende neer: op de terreinen van de bestaande suikerfabriek is ruimte voor 30-40 ha uitgeefbare grond. Deze ruimte kan zowel gebruikt worden voor uitbreiding van de suikerfabriek als gevolg van campagneverlenging en centralisatie van activiteiten als voor bedrijven met directe binding aan de suikerfabriek. Aansluitend aan de bestaande suikerfabriek (ten noorden van de Noordlangeweg en oostelijk van de Derriekreek) is circa 65 ha bruto (49 ha netto) ruimte voor een specifiek agro- en levensmiddelen gelieerd bedrijventerrein. Het gebied aansluitend aan het bedrijventerrein (ten noorden van de Noordlangeweg en ten oosten van de A4) biedt ruimte voor circa 220 ha netto glastuinbouw. Onderstaande afbeelding geeft het plangebied weer van Nieuw Prinsenland.

afbeelding "i_NL.IMRO.9930.ip150kv-va01_0001.jpg"


In het plangebied is aansluiting noodzakelijk met het hoogspanningsnet. De glastuinbouwbedrijven maken gebruik van eigen energieopweksystemen, zogenaamde Warmte-krachtkoppelingen (WKK-eenheden). Met deze systemen wekken de bedrijven elektriciteit op voor eigen gebruik maar leveren daarnaast, substantieel, door hen opgewekte stroom (terug) aan het openbare net. Deze decentrale opwekking van elektriciteit wordt gestimuleerd door de overheid omdat het een duurzame vorm van elektriciteit betreft (twee maal zo duurzaam als elektriciteit die wordt opgewekt door reguliere gasgestookte centrales) en omdat het opgestelde vermogen afschakelbaar is en juist in piekmomenten van vraag naar elektriciteit bijgeschakeld kan worden. Het Netwerkbedrijf is verplicht de teruglevering van stroom op het elektriciteitsnet te faciliteren.


Er is daarom op Nieuw Prinsenland voorzien in de bouw van een transformatorstation. Dit transformatorstation is reeds planologisch geregeld in het provinciaal inpassingsplan AFC West-Brabant. Het transformatorstation dient met een nieuwe kabelverbinding verbonden te worden met het hoogspanningsnet dat bij Roosendaal loopt, eindpunt transformatorstation Roosendaal. Deze 150 kV-verbinding is noodzakelijk voor verdere ontwikkeling van Nieuw Prinsenland.

TenneT is initiatiefnemer van de realisatie van deze 150 kV kabelverbinding. De kabelverbinding is voor een groot deel van het tracé nog niet planologisch geregeld. Het tracé loopt over grondgebied van meerdere gemeenten, namelijk gemeente Steenbergen en gemeente Roosendaal. Er is daarom in overleg met de provincie Noord-Brabant besloten om ook voor de kabelverbinding een provinciaal inpassingsplan op te stellen. Het inpassingsplan heeft dezelfde juridische status als een bestemmingsplan. Na vaststelling maakt het inpassingsplan deel uit van het (de) bestemmingsplan(en) die gelden voor de gronden waarop het betrekking heeft (art. 3.28, lid 3 Wro).

Voorliggend provinciaal inpassingsplan vormt de planologisch-juridische regeling waarmee de voorgenomen ontwikkeling mogelijk wordt gemaakt.